KHO THƯ VIỆN 🔎

Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trang trại an hưng, xã danh thắng, huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang (3)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         71 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trang trại an hưng, xã danh thắng, huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang (3)

Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trang trại an hưng, xã danh thắng, huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang (3)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÃMNGUYÊN HUY HÙNGTên chuyên đê:ẤP DỤNG QUY TRÌNH CHÂM SÓC NUÔI DƯỠNG VÀ PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN

Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trang trại an hưng, xã danh thắng, huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang (3) TẠI TRANG TRẠI AN HUNG XÃ DANH THẮNG, HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẤC GIANGKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCI lệ đào tạo: ('hình quyChuyên ngành: Thú yKhoa: ('hã

n nuôi Thú yKhóỉi học: 2015-2019Thái Nguyên, nả 111 2019DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYỀN HUY IIÌ NGTên chuyên dề:ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂ Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trang trại an hưng, xã danh thắng, huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang (3)

M SÓC NUÔI DƯỜNG VÀ PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẤN TẠI TRANG TRẠI AN HUNG XÃ DANH THÁNG. IH YỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẤC GIANGKHÓA LUẬN TÓT NGHIẸP DẠI

Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trang trại an hưng, xã danh thắng, huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang (3)

HỌCHệ đào tạo Chuyên ngành Khoa: (’hình quy : Thú : Chân nuôi Thú yLóp Khóa học: K47 - Thú y - N02 : 2015-2019Giảng viên hưóiìg dẫn : PGS.Ì s. Nguyền

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÃMNGUYÊN HUY HÙNGTên chuyên đê:ẤP DỤNG QUY TRÌNH CHÂM SÓC NUÔI DƯỠNG VÀ PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN

Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trang trại an hưng, xã danh thắng, huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang (3) ờ, với nỗ lực của bân thân và sự giúp dờ của thay cô, gia dinh, bạn be cm dà hoàn thành tot dợt thực tập tot nghiệp.Nhân dịp này cm xin bày to lòng bi

èl 011 sâu sac và kinh trọng lứi Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban chú nhiệm khoa Chân nuôi thú ỵ cùng toàn thê các thầy cô giáo đà lận linh Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trang trại an hưng, xã danh thắng, huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang (3)

chi bao. bỏ irự kiến thức cho cm trong suốt quá trình thực tập tại trường.Dặc biệt, cm câm cm sự quan làm giúp đờ của cò PGS.TS. Nguyễn Thị Ngân là ng

Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trang trại an hưng, xã danh thắng, huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang (3)

ười hướng dần trực tiếp, tận tinh chi bảo. giúp dờ em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành khóa luận.Cũng qua đây cho em gưi lời cảm cm đến cá

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÃMNGUYÊN HUY HÙNGTên chuyên đê:ẤP DỤNG QUY TRÌNH CHÂM SÓC NUÔI DƯỠNG VÀ PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN

Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trang trại an hưng, xã danh thắng, huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang (3) nâng cao tay nghe.Xin cảm ơn gia dinh, bạn bè dà luôn dộng viên giúp đờ, tạo mọi điều kiện thuận lợi đê cm hoàn thành tốt quá trinh thực tập tốt nghi

ệp.Trong quá trinh thực tập, ban thần cm không tránh khỏi những thiếu sót. Kinh mong dược sự quan tâm giúp dờ của các thay cô de khóa luận của em được Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trang trại an hưng, xã danh thắng, huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang (3)

hoàn thiện hưn.Km xin chán thành càm ơn !Thái nguyên. ngày tháng nam 2019Sinh viênNguyền Huy liùngiiDANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIÉT TẤTCs: Cộng sự

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÃMNGUYÊN HUY HÙNGTên chuyên đê:ẤP DỤNG QUY TRÌNH CHÂM SÓC NUÔI DƯỠNG VÀ PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÃMNGUYÊN HUY HÙNGTên chuyên đê:ẤP DỤNG QUY TRÌNH CHÂM SÓC NUÔI DƯỠNG VÀ PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN