KHO THƯ VIỆN 🔎

Cau truc dl va giai thuat

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         186 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Cau truc dl va giai thuat

Cau truc dl va giai thuat

TRƯỜNG C AO ĐÃNG NGHÈ CONG NGHIỆP HÀ NỘI Chu biên: Vũ Thị Kim Phượng Đỏng tác giã: Nguyễn Thị NhungGIÁO TRÌNHCÁU TRÚC DŨ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT(Lưu hành n

Cau truc dl va giai thuatnội bộ)Hà Nội năm 2012Tuyên bố bàn quyềnGiáo trình này sừ dụng làm tài liệu giàng dạy nội bộ trong trường cao dăng nghê Công nghiệp Hà NộiTrường Cao d

âng nghề Công nghiệp Hà Nội không sừ dụng và khống cho phép bất kỳ cá nhân hay tô chức nào sứ dụng giáo trình này vói mục đích kỉnh doanh.Mọi trích dầ Cau truc dl va giai thuat

n, sư dụng giáo trinh này vói mục đích khác hay ớ nưi khác dểu phãi dược sự dồng ý bang vãn bàn cùa trường Cao đãng nghề ('ông nghiệp Hà Nội0LỜI NÓI Đ

Cau truc dl va giai thuat

ẢIĨGiáo trình “Cấu trúc dừ liệu và giai thuật” biên soạn dựa theo dề cương chương trình môn học cẩu trúc dừ liệu vờ giới thuật thuộc chương trình đào

TRƯỜNG C AO ĐÃNG NGHÈ CONG NGHIỆP HÀ NỘI Chu biên: Vũ Thị Kim Phượng Đỏng tác giã: Nguyễn Thị NhungGIÁO TRÌNHCÁU TRÚC DŨ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT(Lưu hành n

Cau truc dl va giai thuat nhừng kiến thức cơ ban về cấu trúc dừ liệu và các giãi thuật cỏ liên quan, l ừng chương trong giáo trinh cùng cổ gắng gắn kết và phát triển nội dung

có liên quan ơ các món học trước hay ờ các chương trong giáo trinh với nhau, giúp sinh viên nâng cao về kỳ thuật lập trinh, về chọn cấu trúc dừ liệu p Cau truc dl va giai thuat

hủ hợp vã xây dựng các giai thuật giai các bãi toán cơ bân.Giáo trinh cỗ gắng trinh bây dè phục X"ỊI cho dối tượng sinh viên năm thứ hai vừa học qua m

Cau truc dl va giai thuat

ột ngôn ngừ lập trình. Trong mỏi chương đều cớ ví dụ diễn giãi làm rờ những định nghĩa, khái niệm và đặc biệt với mỏi giãi thuật đêu cớ mỏ là và cài đ

TRƯỜNG C AO ĐÃNG NGHÈ CONG NGHIỆP HÀ NỘI Chu biên: Vũ Thị Kim Phượng Đỏng tác giã: Nguyễn Thị NhungGIÁO TRÌNHCÁU TRÚC DŨ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT(Lưu hành n

Cau truc dl va giai thuat giáo trình này. giáo viên có thề yêu cầu sinh viên lự đọc một sô phân, như vậy sè có nhiêu thời gian giáng kỳ những phân chính, khó hoặc luyện được n

hiêu bài lập. Bên cạnh đó cùng giúp sinh viên rèn luyện khã nàng lự học cứa bàn thân.Nhóm tãc gia chân thành cám ơn những dồng nghiệp trong khoa ('ông Cau truc dl va giai thuat

nghệ thông tin trường Cao dâng nghê Cóng nghiệp Hà nội đà tham gia xây dựng dồ cương chi tiết giáo trinh, dọc ban thao và dõng góp nhừng ý kiến quý b

Cau truc dl va giai thuat

âu.Nhóm tãc giá mong muốn nhận dược nlìừng ỷ kiến dõng góp cua bạn dọc dè nâng cao chất lượng giáo trình cho lần tãi ban sau.Mọi ý kiến dóng góp xin g

TRƯỜNG C AO ĐÃNG NGHÈ CONG NGHIỆP HÀ NỘI Chu biên: Vũ Thị Kim Phượng Đỏng tác giã: Nguyễn Thị NhungGIÁO TRÌNHCÁU TRÚC DŨ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT(Lưu hành n

Cau truc dl va giai thuathù biên2.Nguyền Thị Nhung - Thành viênMỤC LỤCMỤC TIÊU CỰA MÒN HỌC..................................................6NỘI DƯNG CỦA MÒN HỌC..............

....................................6CHƯƠNG lĩTÒNG ỌVAN VẺ CÁC TRÚC DỬ LIẸl VÀ GIẢITHUẬT.............................................................. Cau truc dl va giai thuat

................9•ỉ. Khái niệm cân trúc dừ liệu vù giai thuật, câu trúc lưu trừ và càutrúc dừ liệu....................................................

Cau truc dl va giai thuat

............................................ 91.1.Khái niệm cấu trúc dừ liệu và giải thuật.........................91.2.Câu (rúc dừ liệu và câu trúc l

TRƯỜNG C AO ĐÃNG NGHÈ CONG NGHIỆP HÀ NỘI Chu biên: Vũ Thị Kim Phượng Đỏng tác giã: Nguyễn Thị NhungGIÁO TRÌNHCÁU TRÚC DŨ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT(Lưu hành n

Cau truc dl va giai thuat.......................12TRƯỜNG C AO ĐÃNG NGHÈ CONG NGHIỆP HÀ NỘI Chu biên: Vũ Thị Kim Phượng Đỏng tác giã: Nguyễn Thị NhungGIÁO TRÌNHCÁU TRÚC DŨ LIỆU

VÀ GIẢI THUẬT(Lưu hành nội bộ)Hà Nội năm 2012Tuyên bố bàn quyềnGiáo trình này sừ dụng làm tài liệu giàng dạy nội bộ trong trường cao dăng nghê Công n Cau truc dl va giai thuat

ghiệp Hà NộiTrường Cao dâng nghề Công nghiệp Hà Nội không sừ dụng và khống cho phép bất kỳ cá nhân hay tô chức nào sứ dụng giáo trình này vói mục đích

Cau truc dl va giai thuat

kỉnh doanh.Mọi trích dần, sư dụng giáo trinh này vói mục đích khác hay ớ nưi khác dểu phãi dược sự dồng ý bang vãn bàn cùa trường Cao đãng nghề ('ông

TRƯỜNG C AO ĐÃNG NGHÈ CONG NGHIỆP HÀ NỘI Chu biên: Vũ Thị Kim Phượng Đỏng tác giã: Nguyễn Thị NhungGIÁO TRÌNHCÁU TRÚC DŨ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT(Lưu hành n

Cau truc dl va giai thuat thuộc chương trình đào tạo Cao dâng nghe Quán trị mạng của trường Cao đắng nghề Công nghiệp Hà nội. ban hành năm 2011, với sổ tiết là 90h.Giáo trinh

gồm 7 chương, dề cập đến nhừng kiến thức cơ ban về cấu trúc dừ liệu và các giãi thuật cỏ liên quan, l ừng chương trong giáo trinh cùng cổ gắng gắn kết Cau truc dl va giai thuat

và phát triển nội dung có liên quan ơ các món học trước hay ờ các chương trong giáo trinh với nhau, giúp sinh viên nâng cao về kỳ thuật lập trinh, về

Cau truc dl va giai thuat

chọn cấu trúc dừ liệu phủ hợp vã xây dựng các giai thuật giai các bãi toán cơ bân.Giáo trinh cỗ gắng trinh bây dè phục X"ỊI cho dối tượng sinh viên n

TRƯỜNG C AO ĐÃNG NGHÈ CONG NGHIỆP HÀ NỘI Chu biên: Vũ Thị Kim Phượng Đỏng tác giã: Nguyễn Thị NhungGIÁO TRÌNHCÁU TRÚC DŨ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT(Lưu hành n

Cau truc dl va giai thuatật đêu cớ mỏ là và cài đặt giãi thuật hoặc ví dụ áp dụng. Cuối mỏi chương là nhưng câu hôi về lý thuyết và bài lập ỡ mức độ dẻ. vừa. giúp sinh viên cù

ng cơ kiến thức.Cùng với giáo trình này. giáo viên có thề yêu cầu sinh viên lự đọc một sô phân, như vậy sè có nhiêu thời gian giáng kỳ những phân chín Cau truc dl va giai thuat

h, khó hoặc luyện được nhiêu bài lập. Bên cạnh đó cùng giúp sinh viên rèn luyện khã nàng lự học cứa bàn thân.Nhóm tãc gia chân thành cám ơn những dồng

Cau truc dl va giai thuat

nghiệp trong khoa ('ông nghệ thông tin trường Cao dâng nghê Cóng nghiệp Hà nội đà tham gia xây dựng dồ cương chi tiết giáo trinh, dọc ban thao và dõn

TRƯỜNG C AO ĐÃNG NGHÈ CONG NGHIỆP HÀ NỘI Chu biên: Vũ Thị Kim Phượng Đỏng tác giã: Nguyễn Thị NhungGIÁO TRÌNHCÁU TRÚC DŨ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT(Lưu hành n

Cau truc dl va giai thuatọi ý kiến dóng góp xin gưi về:ỉ Ti Thị Kim PhượngEmail: 1 'kphuong2 0 ỉ 0(ặ gmaiỉ. comHà Nội, ngày..... tháng....năm 2012 Tham gia biên soạn giáo trìn

h1.Vũ Thị Kim Phượng - Chù biên2.Nguyền Thị Nhung - Thành viênMỤC LỤCMỤC TIÊU CỰA MÒN HỌC..................................................6NỘI DƯNG C Cau truc dl va giai thuat

ỦA MÒN HỌC..................................................6CHƯƠNG lĩTÒNG ỌVAN VẺ CÁC TRÚC DỬ LIẸl VÀ GIẢITHUẬT......................................

Cau truc dl va giai thuat

........................................9•ỉ. Khái niệm cân trúc dừ liệu vù giai thuật, câu trúc lưu trừ và càutrúc dừ liệu............................

TRƯỜNG C AO ĐÃNG NGHÈ CONG NGHIỆP HÀ NỘI Chu biên: Vũ Thị Kim Phượng Đỏng tác giã: Nguyễn Thị NhungGIÁO TRÌNHCÁU TRÚC DŨ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT(Lưu hành n

Cau truc dl va giai thuatúc dừ liệu và câu trúc lưu trữ............................122.Cấu trúc dừ ìiệu..................................................122.1.Các kiêu dừ liệu

cơ bân........................................12TRƯỜNG C AO ĐÃNG NGHÈ CONG NGHIỆP HÀ NỘI Chu biên: Vũ Thị Kim Phượng Đỏng tác giã: Nguyễn Thị NhungGI Cau truc dl va giai thuat

ÁO TRÌNHCÁU TRÚC DŨ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT(Lưu hành nội bộ)Hà Nội năm 2012Tuyên bố bàn quyềnGiáo trình này sừ dụng làm tài liệu giàng dạy nội bộ trong trư

Cau truc dl va giai thuat

ờng cao dăng nghê Công nghiệp Hà NộiTrường Cao dâng nghề Công nghiệp Hà Nội không sừ dụng và khống cho phép bất kỳ cá nhân hay tô chức nào sứ dụng giá

TRƯỜNG C AO ĐÃNG NGHÈ CONG NGHIỆP HÀ NỘI Chu biên: Vũ Thị Kim Phượng Đỏng tác giã: Nguyễn Thị NhungGIÁO TRÌNHCÁU TRÚC DŨ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT(Lưu hành n

Cau truc dl va giai thuatường Cao đãng nghề ('ông nghiệp Hà Nội0LỜI NÓI ĐẢIĨGiáo trình “Cấu trúc dừ liệu và giai thuật” biên soạn dựa theo dề cương chương trình môn học cẩu tr

úc dừ liệu vờ giới thuật thuộc chương trình đào tạo Cao dâng nghe Quán trị mạng của trường Cao đắng nghề Công nghiệp Hà nội. ban hành năm 2011, với sổ Cau truc dl va giai thuat

tiết là 90h.Giáo trinh gồm 7 chương, dề cập đến nhừng kiến thức cơ ban về cấu trúc dừ liệu và các giãi thuật cỏ liên quan, l ừng chương trong giáo tr

Cau truc dl va giai thuat

inh cùng cổ gắng gắn kết và phát triển nội dung có liên quan ơ các món học trước hay ờ các chương trong giáo trinh với nhau, giúp sinh viên nâng cao v

TRƯỜNG C AO ĐÃNG NGHÈ CONG NGHIỆP HÀ NỘI Chu biên: Vũ Thị Kim Phượng Đỏng tác giã: Nguyễn Thị NhungGIÁO TRÌNHCÁU TRÚC DŨ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT(Lưu hành n

Cau truc dl va giai thuatho dối tượng sinh viên năm thứ hai vừa học qua một ngôn ngừ lập trình. Trong mỏi chương đều cớ ví dụ diễn giãi làm rờ những định nghĩa, khái niệm và đ

ặc biệt với mỏi giãi thuật đêu cớ mỏ là và cài đặt giãi thuật hoặc ví dụ áp dụng. Cuối mỏi chương là nhưng câu hôi về lý thuyết và bài lập ỡ mức độ dẻ Cau truc dl va giai thuat

. vừa. giúp sinh viên cùng cơ kiến thức.Cùng với giáo trình này. giáo viên có thề yêu cầu sinh viên lự đọc một sô phân, như vậy sè có nhiêu thời gian

Cau truc dl va giai thuat

giáng kỳ những phân chính, khó hoặc luyện được nhiêu bài lập. Bên cạnh đó cùng giúp sinh viên rèn luyện khã nàng lự học cứa bàn thân.Nhóm tãc gia chân

TRƯỜNG C AO ĐÃNG NGHÈ CONG NGHIỆP HÀ NỘI Chu biên: Vũ Thị Kim Phượng Đỏng tác giã: Nguyễn Thị NhungGIÁO TRÌNHCÁU TRÚC DŨ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT(Lưu hành n

Cau truc dl va giai thuatinh, dọc ban thao và dõng góp nhừng ý kiến quý bâu.Nhóm tãc giá mong muốn nhận dược nlìừng ỷ kiến dõng góp cua bạn dọc dè nâng cao chất lượng giáo trì

nh cho lần tãi ban sau.Mọi ý kiến dóng góp xin gưi về:ỉ Ti Thị Kim PhượngEmail: 1 'kphuong2 0 ỉ 0(ặ gmaiỉ. comHà Nội, ngày..... tháng....năm 2012 Tham Cau truc dl va giai thuat

gia biên soạn giáo trình1.Vũ Thị Kim Phượng - Chù biên2.Nguyền Thị Nhung - Thành viênMỤC LỤCMỤC TIÊU CỰA MÒN HỌC.....................................

Cau truc dl va giai thuat

.............6NỘI DƯNG CỦA MÒN HỌC..................................................6CHƯƠNG lĩTÒNG ỌVAN VẺ CÁC TRÚC DỬ LIẸl VÀ GIẢITHUẬT..............