KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành long

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         58 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành long

Chuyên đề thực tập công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành long

Trường Dili học Kinh tế Quốc dân Gỉỉỉ 'D: ThS. Nguyễn Thị Phương LanLỜI MỜ DÂU'1 am quan trọng cúa yếu to con người trong bắt cử một doanh nghiệp hay

Chuyên đề thực tập công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành long một tò chức nào dù chúng có tầm vóc lớn đèn đâu. hoạt động trong bai cứ một lình vực nào cũng là một thực tế hiên nhiên không ai phủ nhận dược. Trong

doanh nghiệp mồi con người là một thố giới riêng biệt nếu không cỏ hoạt dộng quân trị thi ai thích làm gi thì lảm. mọi việc SC trở nên vò tỏ chức, vô Chuyên đề thực tập công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành long

kỳ luật, công tác quán trị nhản lực SC giúp giãi quyết van dồ này. nó là một (rong những yếu lố quyết định đến sự thành bại cua một doanh nghiệp. Qua

Chuyên đề thực tập công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành long

n trị nhân lực lả một lĩnh vực dặc biệt quan trọng, vi mọi quân trị suy cho cùng cùng là quân trị con người. Thật vậy quân trị nhân lực có mật trong b

Trường Dili học Kinh tế Quốc dân Gỉỉỉ 'D: ThS. Nguyễn Thị Phương LanLỜI MỜ DÂU'1 am quan trọng cúa yếu to con người trong bắt cử một doanh nghiệp hay

Chuyên đề thực tập công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành longi hoi các doanh nghiệp phái xây dựng cho minh đội ngủ cán bộ riêng, có nâng lực phàm chat, khả năng lành đạo công ty và đào tạo cán bộ cóng nhàn lành

nghe đê theo kịp với liến bộ và trinh độ khoa học - kỳ thuật cua thế giới. Nham tạo cho minh chồ dứng ở hiện tại và tương lai. Công ty TNHH Xây dựng v Chuyên đề thực tập công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành long

à thương mại Thành Long cùng không nam ngoài quy luật này. Phai quan lý nhân sự của Còng ty như the nào dê dám bảo chồ dửng vừng chắc trong nen kinh t

Chuyên đề thực tập công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành long

ế thị (rường.Chinh vi cám nhận thay dược tam quan trọng và sự can thiết phái có công tác quan trị nhân lực trong bât cứ một doanh nghiệp nào cho nên e

Trường Dili học Kinh tế Quốc dân Gỉỉỉ 'D: ThS. Nguyễn Thị Phương LanLỜI MỜ DÂU'1 am quan trọng cúa yếu to con người trong bắt cử một doanh nghiệp hay

Chuyên đề thực tập công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành longhiệp ngoài phần mờ dầu và kết luận, gom 3 chương:.S’Lr Nguyễn Thành TâmILớp: QTKD Tổng hợp - K4ỈTrường Dại học Kinh tế Ọuổc dân Gỉĩỉ 'D: ThS. Nguyễn T

hị Phương LanCHƯƠNG 1: TÔNG QUAN CÒNG TY TNHH XÂY DựNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONGCHƯƠNG 2: THựC TRẠNG CÒNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỎN NHÂN Lực TẠI CÔNG TY TNI1I Chuyên đề thực tập công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành long

I XÂY DựNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONGCHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHÀM HOÀN TI HẸN CÔNG TÁC QƯÁN TRỊ NGUÕN NHÂN Lực CỬA CÒNG TY TNHH XÂY DựNG VẢ THƯƠNG MẠI THÀNH

Chuyên đề thực tập công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành long

LONGEm xin chân thành càm ơn các thầy cô giáo dà bào ban dạy dỗ trong quá trình học tập tại trưòĩìg. Cám on ban Giám đốc, các CBCNV của công ty TNHH

Trường Dili học Kinh tế Quốc dân Gỉỉỉ 'D: ThS. Nguyễn Thị Phương LanLỜI MỜ DÂU'1 am quan trọng cúa yếu to con người trong bắt cử một doanh nghiệp hay

Chuyên đề thực tập công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành long41Trường Dại học Kinh tế Oiioc (lân GIỈỈ 'D: ThS. Nguyễn Thị Phương LanCHƯƠNG 1: TỎNG QUAN CÔNG TY TNHH XÂY DựNGVÀ THƯƠNG mại thành LONG l.lQuá trình

hình thành và phát triẻn cùa Công ty TNHH xây dựng và thưoiìg mại Thành Long1.1.1.Giới thiệu chung về công tyTên công ty lả: công ty I NI III xảy dựng Chuyên đề thực tập công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành long

và thương mại Thành Long.Ngày thành lập: 24/7/2001 giấy phcp dăng ký kinh doanh so; 01020003022.Tên tiếng anh: THANH LONG TRANDINH AND CONTRUCTION CO

Chuyên đề thực tập công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành long

MPANY LIMITED.Trụ sớ sổ 30 ngõ 1 Phổ Thuý Lĩnh. Phường Lình Nam. Quận Hoàng Mai. Hà Nội.ĐT (043)6441149.Fax; (043)6441353..Vốn điều lệ là 10.000.000.0

Trường Dili học Kinh tế Quốc dân Gỉỉỉ 'D: ThS. Nguyễn Thị Phương LanLỜI MỜ DÂU'1 am quan trọng cúa yếu to con người trong bắt cử một doanh nghiệp hay

Chuyên đề thực tập công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành longbộ. kỳ sư. kỳ thuật giói, công nhân tay nghê cao, được trang bị đây đu phương tiện, dụng cụ (hi cồng chuyên ngành tiên tiến. cỏ kinh nghiệm thi công x

ây dụng các công trình, thuỳ lợi. điện. nước, công trinh công nghiệp, xử lý các loại nên móng công trinh, san xuất cấu kiện bè tỏng dủc sẵn trong cả n Chuyên đề thực tập công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành long

ước.Với sự nàng động cua lập thê CBCNV cồng ly và sự chi đạo trực liếp cúa 'Tông công ty trong nhùng nãm gan dây còng ty không ngừng tăng trướng và ph

Chuyên đề thực tập công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành long

át triển với nhịp dộ năm sau tăng hơn năm trước. Sự phát triền dó là hợp với xu hướng đang phát trièn cua ngành xây dựng Việt Nam la hiện nay.SV: Nguy

Trường Dili học Kinh tế Quốc dân Gỉỉỉ 'D: ThS. Nguyễn Thị Phương LanLỜI MỜ DÂU'1 am quan trọng cúa yếu to con người trong bắt cử một doanh nghiệp hay

Chuyên đề thực tập công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành longg là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có tư cách pháp nhân, có quyền và nghĩa vụ theo luật định, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế dộc lập. sir

dụng con dấu riêng, được mờ tài khoản tại ngàn hàng theo quy định của Pháp luật.• Sự thay đỗi của doanh nghiệp cho đến nay Chuyên đề thực tập công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành long

Trường Dili học Kinh tế Quốc dân Gỉỉỉ 'D: ThS. Nguyễn Thị Phương LanLỜI MỜ DÂU'1 am quan trọng cúa yếu to con người trong bắt cử một doanh nghiệp hay

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook