KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát thành

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         40000₫ Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát thành

Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát thành

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: TỎNG QUAN VÉ CÒNG TY TNHH PHẤT THÀNH............................31.1.Một sổ nét khái quát về còng ty TNHH Phát Thành.................

Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát thành..3ì. ỉ. ỉ. Quá trình hình thành và phát triển...........................3ỉ. 1.2. Bộ mây tó chức quán ìỳ và các mồi quan hệ cùa công ty TNHH Phát Thàn

h 51.2.Các đặc điểm hoạt động sàn xuất kinh doanh của còng ty TNHH Phát Thành.s1.2.1.Đặc điểm ngành nghề, lình vực kinh doanh cùa công ty.........s1.2 Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát thành

.2.Đặc điểm sản phẩm của công ty...............................101.2.3.Đặc điểm thị trường và đổi thú cạnh tranh...................121.3.Kết quả hoạt

Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát thành

động sân xuất kinh doanh...........................13CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIÊU THỤ SẤN PHẨMTẠI CÔNG TY TNHH PHẤT THÀNH...............

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: TỎNG QUAN VÉ CÒNG TY TNHH PHẤT THÀNH............................31.1.Một sổ nét khái quát về còng ty TNHH Phát Thành.................

Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát thànhhàm tại công ty TNHH Phát Thành..242.2.1.Quá trình hoạch định........................................242.2.2.Quá trình tô chức tiêu thụ sán phẩm......

...................272.2.3.Quá trinh lành đạo điều hành hoạt động tiêu thụ................292.2.4.Quá trình kiểm tra. kiểm soát hoạt động tiêu thụ.... Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát thành

...........292.3.Đánh giá còng tác quan lý tiêu thụ sân phẩm tại công ty TNHH Phát Thành....302.3.1.Ưu điểm...........................................

Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát thành

..........302.3.2.Hạn chế và nguyên nhân......................................35CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIÊU THỤ SẤN PHAMTẠI CÔNG TY TNH

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: TỎNG QUAN VÉ CÒNG TY TNHH PHẤT THÀNH............................31.1.Một sổ nét khái quát về còng ty TNHH Phát Thành.................

Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát thànhoàn thiện còng tác quân lý tiêu thụ sân phẩm tại công ty TNHHPhát Thành................................... :................373.2.1.Đổi với d

oanh nghiệp........................................37DANH MỤC sơ ĐỎ BÀNG BIÊUSơ đồ ỉ-ỉ: Bộ máy rô chức bộ mảy quán trị công ty TNHH Phát ThànhSơ đồ 1- Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát thành

2: Phương ỉhửc hình thành thành phấm công ty TNHH Phát ThànhBâng ỉ-ỉ: Một sổ dự án công ty đà thực hiện:Bàng 1-2: Bâng bão cáo két quá kinh doanh của

Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát thành

công ty TNHH Kỳ thuật Phát Thành giai đoạn 2010- 2012Bâng 1-3: Tình hình tài sân và nguồn vốn cùa Công ty nam 2010 - 2012Bâng 1-4: Bàng dành giá khái

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: TỎNG QUAN VÉ CÒNG TY TNHH PHẤT THÀNH............................31.1.Một sổ nét khái quát về còng ty TNHH Phát Thành.................

Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát thành quát hiệu quà kinh doanh cùa công ty

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: TỎNG QUAN VÉ CÒNG TY TNHH PHẤT THÀNH............................31.1.Một sổ nét khái quát về còng ty TNHH Phát Thành.................