KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập tìm hiểu về rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập tại việt nam thực hiện

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         44 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập tìm hiểu về rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập tại việt nam thực hiện

Chuyên đề thực tập tìm hiểu về rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập tại việt nam thực hiện

Mục lụcLời mở đâu:Chương I: Lý luận chung về rủi ro kiêm toán và đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiếm toán báo cáo tài chính1 .Khái niệm rủi ro kiêm t

Chuyên đề thực tập tìm hiểu về rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập tại việt nam thực hiệntoán và tầm quan trọng của đánh giá rủi ro kiêm toán trong kiêm toán tài chính2.Các loại hình rủi ro kiếm toán, mô hình rủi ro kiếm toán2.1.Các loại h

ình rủi ro kiếm toán2.1.1.RŨĨ ro tiêm tàng(IR)2.1.2.RÙĨ ro kiếm soát(CR)2.1.3.RŨĨ ro phát hiện(DR)2.2.Mô hình rủi ro kiếm toán3.MỐ1 quan hệ giữa rùi r Chuyên đề thực tập tìm hiểu về rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập tại việt nam thực hiện

o kiếm toán và tính trọng yếu4.Quy trình đánh giá rủi ro kiẽm toán trong kiêm toán báo cáo tài chính4.1.Đánh giá rủi ro kiếm toán mong muốn4.2.Đánh gi

Chuyên đề thực tập tìm hiểu về rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập tại việt nam thực hiện

á rủi ro tiêm tàng4.3.Đánh giá rủi ro kiếm soát4.4.Đánh giá rủi ro phát hiệnChương II: Thực trạng đánh giá rủi ro kiếm toán trong kiếm toánBCTC tại cá

Mục lụcLời mở đâu:Chương I: Lý luận chung về rủi ro kiêm toán và đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiếm toán báo cáo tài chính1 .Khái niệm rủi ro kiêm t

Chuyên đề thực tập tìm hiểu về rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập tại việt nam thực hiện gia rủi ro kiêm toán trong kiêm toán báo cáo lài chính3.1.Đánh giá rùi ro liền làng trên toàn bộ báo cáo lài chính3.2.Đánh giá rủi ro kiêm soát cho t

oàn bộ báo cáo tài chính3.3.Đánh giá rủi ro phát hiện trên toàn bộ báo cáo lài chính4.Đánh giá rủi ro trên phương diện sõ dư khóa mục và nghiệp vụ14.1 Chuyên đề thực tập tìm hiểu về rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập tại việt nam thực hiện

.Đánh giá rủi ro tiềm tàng trên phương diện sõ dư khóa mục và nghiệp vụ4.2.Đánh giá rùi ro kiểm soát trên phương diện số dư khỏa mục và nghiệp vụ4.3.Đ

Chuyên đề thực tập tìm hiểu về rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập tại việt nam thực hiện

ánh giá rủi ro phát hiện trên phương diện sõ dư khỏa mục và nghiệp vụChương III: Nhận xét và kiên nghị về công tác đánh giá rủi ro kiêm toán trong kiê

Mục lụcLời mở đâu:Chương I: Lý luận chung về rủi ro kiêm toán và đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiếm toán báo cáo tài chính1 .Khái niệm rủi ro kiêm t

Chuyên đề thực tập tìm hiểu về rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập tại việt nam thực hiệnm1.1.Ưu diêm1.2.Hạn chế2.Đê xuất các giãi pháp hoàn thiện và kiên nghị đè thực hiện các giải pháp2.1Phát huy hiệu quà cùa việc sử dụng lull đô khi đán

h giá rùi ro kiểm soát2.2Tãng cường thủ tục phân tích trong đánh giá rủi ro kiêm toán2.3Hoàn thiện quy trinh đánh giá rùi ro kiếm soát trên phương diệ Chuyên đề thực tập tìm hiểu về rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập tại việt nam thực hiện

n số dư khoản mục và nghiệp vụ

Mục lụcLời mở đâu:Chương I: Lý luận chung về rủi ro kiêm toán và đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiếm toán báo cáo tài chính1 .Khái niệm rủi ro kiêm t

Mục lụcLời mở đâu:Chương I: Lý luận chung về rủi ro kiêm toán và đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiếm toán báo cáo tài chính1 .Khái niệm rủi ro kiêm t

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook