KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá hiệu quả điều trị tki ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến egfr hiếm tại bệnh viện ung bướu tp hồ chí minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         99 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá hiệu quả điều trị tki ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến egfr hiếm tại bệnh viện ung bướu tp hồ chí minh

Đánh giá hiệu quả điều trị tki ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến egfr hiếm tại bệnh viện ung bướu tp hồ chí minh

BỘ GIÁO ĐỤC ĐÀO TẠOBỘ Y TÉĐẠI HỌC Y 1)1 ực THÀNH PHÓ IIỎ CHÍ MINHLÊ TRUNGDÁNIĨ GĨÁ ĨĨTẸU ỌUẢ DĨÊU TRỊ TKIÓ BỆNH NHÂN UNG THU PHÔI KHÔNG TẺ BÀO NHÓ GIA

Đánh giá hiệu quả điều trị tki ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến egfr hiếm tại bệnh viện ung bướu tp hồ chí minhAI ĐOẠN TIỀN XA C Ó ĐỘT B1ẼN EG1R H1ÉM TẠI BẸNTT VTỤN UNG BƯỚU TP. ĨĨÒ CHÍ NĨĨNTĨCHUYÊN NGÀNH: UNG THU’ MÃ SÓ: CK 62.72.23.01LUẬN VÁN CHUYÊN KHOA CẤP

IINGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC: BSCKII. HÒ VĂN TRUNGTHÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH , NÁM 2021iLỜI C AM DOANTỏi cam đoan đây là công trình nghiên cửu cua riêng tòi. Đánh giá hiệu quả điều trị tki ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến egfr hiếm tại bệnh viện ung bướu tp hồ chí minh

Các sô liệu, kêt quá nêu trong luận vãn là tiling thực và chưa từng dược ai cóng bố trong bat kỳ còng trình nào khác.1 lọc viênI .è Tilingiimục: lục:

Đánh giá hiệu quả điều trị tki ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến egfr hiếm tại bệnh viện ung bướu tp hồ chí minh

TrangLời cam đoan....................................................... iThuật ngừ Anh - Việt............................................... VDanh mụ

BỘ GIÁO ĐỤC ĐÀO TẠOBỘ Y TÉĐẠI HỌC Y 1)1 ực THÀNH PHÓ IIỎ CHÍ MINHLÊ TRUNGDÁNIĨ GĨÁ ĨĨTẸU ỌUẢ DĨÊU TRỊ TKIÓ BỆNH NHÂN UNG THU PHÔI KHÔNG TẺ BÀO NHÓ GIA

Đánh giá hiệu quả điều trị tki ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến egfr hiếm tại bệnh viện ung bướu tp hồ chí minhnh và sơ dồ ....................................xiMÒDẤL.............................................................. 1Chưong 1: tõm; quan TÀI LIỆU1.1

I hụ thê yêu tỏ tâng trướng biêu bi (EGFR).................41.1.1Dịnli nghĩa EGFR và đột biến gen EGFR ................. 41.1.2Các phương pháp xét ngh Đánh giá hiệu quả điều trị tki ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến egfr hiếm tại bệnh viện ung bướu tp hồ chí minh

iệm lùn đột biên gen EGFR........ 61.1.3Phân loại đột biến gen EGFR ........................... 81.2Các loại đột biến gen EGFR hièm ..................

Đánh giá hiệu quả điều trị tki ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến egfr hiếm tại bệnh viện ung bướu tp hồ chí minh

....... 13-•f1.2.1Dộtbiếnhiếm tạicxon18........................ 131.2.2Dộtbicnhiếmtạicxonỉ 9........................ 131.2.3Dộtbiênhiếmtạicxon20......

BỘ GIÁO ĐỤC ĐÀO TẠOBỘ Y TÉĐẠI HỌC Y 1)1 ực THÀNH PHÓ IIỎ CHÍ MINHLÊ TRUNGDÁNIĨ GĨÁ ĨĨTẸU ỌUẢ DĨÊU TRỊ TKIÓ BỆNH NHÂN UNG THU PHÔI KHÔNG TẺ BÀO NHÓ GIA

Đánh giá hiệu quả điều trị tki ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến egfr hiếm tại bệnh viện ung bướu tp hồ chí minhệ đột biên gen EGFR trên thê giới ................ 17

BỘ GIÁO ĐỤC ĐÀO TẠOBỘ Y TÉĐẠI HỌC Y 1)1 ực THÀNH PHÓ IIỎ CHÍ MINHLÊ TRUNGDÁNIĨ GĨÁ ĨĨTẸU ỌUẢ DĨÊU TRỊ TKIÓ BỆNH NHÂN UNG THU PHÔI KHÔNG TẺ BÀO NHÓ GIA