KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mắt cá sau bằng nẹp vít

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         125 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mắt cá sau bằng nẹp vít

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mắt cá sau bằng nẹp vít

BỌ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGUYỀN NGỌC THÀNHĐÁNH GIÁ KÉT QUÁ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN MẲ1 CÁ SAU BÀNG NẸP VÍTc HUYÊN NGÀ

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mắt cá sau bằng nẹp vítÀNH CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH ]\LĨ SỎ: CK 62 72 07 25LUẬN VÀN CHUYÊN KHOA CẤP IINGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC TS.BS. IIOÃNGDÍ C THÁITHÀNH PHÓ HÔ CHỈ MINH - 20

21LỜI CAM DOAN'lôi xin cam đoan đây là luận văn nghiên cứu của riêng tòi. ('ác số liệu, kết quâ trình bày trong luận văn là hoàn loàn trung thực và ch Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mắt cá sau bằng nẹp vít

ưa từng đưực ai công bổ trong bất kỳ công trinh nào khác.Tác giã luận vănNguyền Ngọc IhảnhMỤC LỤCMỚ ĐÀU...............................................

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mắt cá sau bằng nẹp vít

.........1CHƯƠNG 1: TÒNG QUAN TÀI LIỆU..................................4Giải phẫu học, cơ sinh học khớp cô chân....................41.1.1Giai phẫu kh

BỌ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGUYỀN NGỌC THÀNHĐÁNH GIÁ KÉT QUÁ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN MẲ1 CÁ SAU BÀNG NẸP VÍTc HUYÊN NGÀ

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mắt cá sau bằng nẹp vít..........9Sinh lý và chức năng khớp cỡ chân..........................101.3Hình ihái và phàn độ gày mat cá sau.......................111.3.1I linh thá

i............................................11Phân loại...............................................12l òn thương phôi hợp......................... Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mắt cá sau bằng nẹp vít

...........201.4Phương pháp điều Irị......................................21Điều trị báo tồn........................................22Diêu trị phau th

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mắt cá sau bằng nẹp vít

uật.....................................23l ình hình nghiên cứu ngoài nước..........................26l ình hình nghiên cứu trong nước................

BỌ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGUYỀN NGỌC THÀNHĐÁNH GIÁ KÉT QUÁ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN MẲ1 CÁ SAU BÀNG NẸP VÍTc HUYÊN NGÀ

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mắt cá sau bằng nẹp vítn bệnh....................................29'riêu chuẩn loại trừ....................................292.1.3 Nơi thực hiện.............................

.............292.2Phương pháp nghiên cứu...................................29Thiel ke nghiên cứu.....................................29 Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mắt cá sau bằng nẹp vít

BỌ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGUYỀN NGỌC THÀNHĐÁNH GIÁ KÉT QUÁ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN MẲ1 CÁ SAU BÀNG NẸP VÍTc HUYÊN NGÀ