KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá quy trình và phương pháp tuyển tuyển dụng (outsource) nguồn ứng viên phổ thông thông qua các kênh tuyển dụng tại công ty tnhh sức bật (spiral)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         51 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá quy trình và phương pháp tuyển tuyển dụng (outsource) nguồn ứng viên phổ thông thông qua các kênh tuyển dụng tại công ty tnhh sức bật (spiral)

Đánh giá quy trình và phương pháp tuyển tuyển dụng (outsource) nguồn ứng viên phổ thông thông qua các kênh tuyển dụng tại công ty tnhh sức bật (spiral)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: ĐẶNG GIA HUY CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: Đánh giá quy trình và phương

Đánh giá quy trình và phương pháp tuyển tuyển dụng (outsource) nguồn ứng viên phổ thông thông qua các kênh tuyển dụng tại công ty tnhh sức bật (spiral)g pháp tuyển tuyển dụng (Outsource) nguồn ứng viên phô thông thông qua các kênh tuyến dụng tại công ty TNHH Sức Bật (Spiral).Thành phố IIỒ Chí Minh, t

háng 12 nãiìì 2022TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUẤN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: ĐẶNG GĨA HUYMSSV: 1954092019CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề Đánh giá quy trình và phương pháp tuyển tuyển dụng (outsource) nguồn ứng viên phổ thông thông qua các kênh tuyển dụng tại công ty tnhh sức bật (spiral)

tài: Đánh giá quỵ trình và phưoiig pháp tuyền tuyển dụng (Outsource) nguồn ứng viên phô thông thông qua các kênh tuyên dụng tại công ty TNHH Sức Bật (

Đánh giá quy trình và phương pháp tuyển tuyển dụng (outsource) nguồn ứng viên phổ thông thông qua các kênh tuyển dụng tại công ty tnhh sức bật (spiral)

Spiral).Ngành: Quan trị nguồn nhân lựcGiảng viên hưÓTìgdẫn: Vũ Thanh HiếuThành phố IIÔ Chí Minh, tháng 12 nấm 2022Báo cáo thực tậpGVHD: Vù Thanh HiếuL

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: ĐẶNG GIA HUY CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: Đánh giá quy trình và phương

Đánh giá quy trình và phương pháp tuyển tuyển dụng (outsource) nguồn ứng viên phổ thông thông qua các kênh tuyển dụng tại công ty tnhh sức bật (spiral)áo cáo tốt nghiệp, câm ơn thầy về nhùng lời góp V và lời khuyên bô ích. thực tế trong suốt quá trinh em thực hiện báo cáo thực tập tại Công ty TNHH SP

IRAL.Em cam ơn Chi Quyên và Chi Thao dà hướng dan, đào tạo và giúp đờ em trong suốt quá trình làm thực tập sinh Tuyển dung tại Còng ty SPIRAL và gửi l Đánh giá quy trình và phương pháp tuyển tuyển dụng (outsource) nguồn ứng viên phổ thông thông qua các kênh tuyển dụng tại công ty tnhh sức bật (spiral)

ời câm ơn chân thành đến quý Công tỵ. câm ơn Phòng Nhân sự Còng ty SPIRAL đà tạo điều kiện cho em có cơ hội thực hiện tốt công việc và hoàn thành báo

Đánh giá quy trình và phương pháp tuyển tuyển dụng (outsource) nguồn ứng viên phổ thông thông qua các kênh tuyển dụng tại công ty tnhh sức bật (spiral)

cáo thực tập trong suốt quá trình công lác lại Công ty. Xin kinh chúc Quý Công ty ngày càng thành công, phát triển vừng mạnh, cùng nhưchúc các Anh Chị

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: ĐẶNG GIA HUY CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: Đánh giá quy trình và phương

Đánh giá quy trình và phương pháp tuyển tuyển dụng (outsource) nguồn ứng viên phổ thông thông qua các kênh tuyển dụng tại công ty tnhh sức bật (spiral)ố gắng nhưng vần còn nhiều hạn chế và sai sót. Em hi vọng sè nhận được những góp ý cùa giáng viên hướng dẫn, thầy cò khoa Quân tri kinh doanh và Công

ty SPIRAL đê bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này dược hoàn thiện hơn.SVTH: Đặng Gia Huy1Báo cáo thực tậpGVHD: Vù Thanh HiếuXÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỤC TÁ Đánh giá quy trình và phương pháp tuyển tuyển dụng (outsource) nguồn ứng viên phổ thông thông qua các kênh tuyển dụng tại công ty tnhh sức bật (spiral)

PSinh viên: Đàng Gia HuyNgày tháng năm sinh: 07/07/2001Mà số sinh viên: 1954092019Lóp: DH19NL01Khoa Quan trị kinh doanh-Trường đại học Mỡ thành phố Hồ

Đánh giá quy trình và phương pháp tuyển tuyển dụng (outsource) nguồn ứng viên phổ thông thông qua các kênh tuyển dụng tại công ty tnhh sức bật (spiral)

Chi MinhĐà hoàn thành khóa thực tập tại Công ty TNHH SPIRALĐơn vị thực tâp: Phòng Nhân sư Cóng ty TNHH SPIRALThời gian thực tập: tử ngày 15 09 2022 đ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: ĐẶNG GIA HUY CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: Đánh giá quy trình và phương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: ĐẶNG GIA HUY CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: Đánh giá quy trình và phương