KHO THƯ VIỆN 🔎

Đề b ài lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         77 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đề b ài lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver

Đề b ài lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver

<5nrs*BÀI TẬP LỚN MÔN HỌCQUẢN TRỊ MARKETINGĐè bài:LẬP KẼ HOẠCH MARKETING CHO DỊCH VỤ THUÊ TÀI XẼ LÁI XE CỦACÒNG TY E-DRIVERLớp tin chi: Quán trị Marke

Đề b ài lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e drivereting (221)_06Giàng viên hướng dãn: PGS.TS. Trương Đình Chiên Nhóm: 01Nguyên Ngân Hà: 11201185 Chu Quốc An: 11207601 Trân Thị Linh chi: 1120 Hoàng Thị

Nga: 11202703 Nguyên Thị Thao: 11203600MỤC LỤCCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG.............................................................1CHƯƠNG 2: PHÂN Đề b ài lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver

TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING...............................................22.1.Phân tích môi trường vì mô...............................................

Đề b ài lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver

.........22.1.ỉ. Nhân khâu học...............................................................22.1.2.Kinh tê...........................................

<5nrs*BÀI TẬP LỚN MÔN HỌCQUẢN TRỊ MARKETINGĐè bài:LẬP KẼ HOẠCH MARKETING CHO DỊCH VỤ THUÊ TÀI XẼ LÁI XE CỦACÒNG TY E-DRIVERLớp tin chi: Quán trị Marke

Đề b ài lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver................................................62.1.5.Tự nhiên......................................................................72.1.6.Vãn hóa -

Xã hội..............................................................72.2.Phân tích mói trường ngành................................................... Đề b ài lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver

.....82.2.1.Năm lực lưựng cạnh tranh......................................................82.2.2.Phân tích một sô đôi thú cạnh tranh hiện tại.........

Đề b ài lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver

.........................132.3.Phân tích mói trường nội bộ doanh nghiệp..........................................172.3.1.Tô chức và quân lý...........

<5nrs*BÀI TẬP LỚN MÔN HỌCQUẢN TRỊ MARKETINGĐè bài:LẬP KẼ HOẠCH MARKETING CHO DỊCH VỤ THUÊ TÀI XẼ LÁI XE CỦACÒNG TY E-DRIVERLớp tin chi: Quán trị Marke

Đề b ài lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver....................................................................212.3.4.Nghiên cứu và phát triẽn..................................................

...232.3.5.Sàn xuât.....................................................................242.3.6.Marketing............................................. Đề b ài lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver

.......................252.4.Phân tích chung vê doanh nghiệp..................................................262.4.1.Sứ mệnh cùa E - Driver..........

Đề b ài lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver

.............................................262.4.2.Xác dịnh mục tiêu............................................................262.4.3.Phân tích tố

<5nrs*BÀI TẬP LỚN MÔN HỌCQUẢN TRỊ MARKETINGĐè bài:LẬP KẼ HOẠCH MARKETING CHO DỊCH VỤ THUÊ TÀI XẼ LÁI XE CỦACÒNG TY E-DRIVERLớp tin chi: Quán trị Marke

Đề b ài lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver...303.1.Xác dinh mục tiêu và định hướng chiên lược.......................................303.1.1.Xác định mục tiêu Marketing.........................

.........................303.1.2.Phân đoạn thị trường mục tiêu................................................31 Đề b ài lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver

<5nrs*BÀI TẬP LỚN MÔN HỌCQUẢN TRỊ MARKETINGĐè bài:LẬP KẼ HOẠCH MARKETING CHO DỊCH VỤ THUÊ TÀI XẼ LÁI XE CỦACÒNG TY E-DRIVERLớp tin chi: Quán trị Marke