KHO THƯ VIỆN 🔎

Đề tài đánh giá thực thực trạng phát triển loại hình du lịch homestay tại huyện lý sơn, tỉnh quảng ngãi

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         104 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đề tài đánh giá thực thực trạng phát triển loại hình du lịch homestay tại huyện lý sơn, tỉnh quảng ngãi

Đề tài đánh giá thực thực trạng phát triển loại hình du lịch homestay tại huyện lý sơn, tỉnh quảng ngãi

TRUỞNG DVLỊCH ĐẠI HỌC HVẾKHÓA LUÂN TÓT NGHIỆPĐẺ TÀI: ĐÁNH GIÁ THựC THựC TRẠNG PHÁT TRIẺN LOẠI HÌNH DU LỊCH HOMESTAY TẠI HUYỆN LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃIS

Đề tài đánh giá thực thực trạng phát triển loại hình du lịch homestay tại huyện lý sơn, tỉnh quảng ngãiSinh viên thực hiệnLớpMã sinh viênGiang viên hướng dẫn: Trần Thị Trâm: K52 QLLH1: 18D4011641: Lê Vãn HoàiHuế, (háng 05 năm 2022TRƯỜNG DU LỊCH DẠI HỌC'

III £ ...boQcs...KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPĐÈ TÀI: ĐÁNH GIÁ THựC THựC TRẠNG PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH Dư LỊCH HOMESTAY TẠI HUYỆN LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃISinh viê Đề tài đánh giá thực thực trạng phát triển loại hình du lịch homestay tại huyện lý sơn, tỉnh quảng ngãi

n thực hiệnLópMù sinh viênGiàng viên hướng dẫn: Trần Thị Trâm: K52 QLLH1: 181)4011641: Lê Văn HoàiHuế. tháng 05 năm 2022Khóa luận tốt nghiệpGĩ 'HD: Th

Đề tài đánh giá thực thực trạng phát triển loại hình du lịch homestay tại huyện lý sơn, tỉnh quảng ngãi

S. Lê ĩ 'ủn HoàiLỜI CAM ĐOANKính gùi: - Truông Du lịch - Đai học Huế;• Giảng viên hướng dẫn klioả luận: ThS. Lê Vân HoàiEm tên là: Trần Tin TràmLớp: K

TRUỞNG DVLỊCH ĐẠI HỌC HVẾKHÓA LUÂN TÓT NGHIỆPĐẺ TÀI: ĐÁNH GIÁ THựC THựC TRẠNG PHÁT TRIẺN LOẠI HÌNH DU LỊCH HOMESTAY TẠI HUYỆN LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃIS

Đề tài đánh giá thực thực trạng phát triển loại hình du lịch homestay tại huyện lý sơn, tỉnh quảng ngãing với bất kỳ đè tải nghiên cúu nào.Huê, ngày ... thăng ... nám.SỈ TT: Trần Thị TrâmLửp: K52 ỌLLHỈKhỏa luận tốt nghiệp

TRUỞNG DVLỊCH ĐẠI HỌC HVẾKHÓA LUÂN TÓT NGHIỆPĐẺ TÀI: ĐÁNH GIÁ THựC THựC TRẠNG PHÁT TRIẺN LOẠI HÌNH DU LỊCH HOMESTAY TẠI HUYỆN LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃIS