KHO THƯ VIỆN 🔎

Hiệu quả điều trị giảm đau ung thư di căn xương bằng thuốc phóng xạ sm 153 edtmp

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         115 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hiệu quả điều trị giảm đau ung thư di căn xương bằng thuốc phóng xạ sm 153 edtmp

Hiệu quả điều trị giảm đau ung thư di căn xương bằng thuốc phóng xạ sm 153 edtmp

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHVÒ KHẮCNAMHIỆU QUẢ ĐIÈU TRỊ GIẢM ĐAU UNG THU DI CẢN XƯƠNG BẤNG THUÔC PHÓNG XẠ Sm-153

Hiệu quả điều trị giảm đau ung thư di căn xương bằng thuốc phóng xạ sm 153 edtmp EDTMPLUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CÁP 2THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - NĂM 2021Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHVÕ KHẢC n amHIỆU QUẢ

ĐIÊU TRỊ GIÁM ĐAU UNG THU DI CÀN XƯƠNG BẤNG THUỐC PHÓNG XẠ Sm-153 EDTMPCHUYÊN NGÀNH: UNG THU' Mã số: CK 62 72 23 01LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẮP 2Hướng dẫn Hiệu quả điều trị giảm đau ung thư di căn xương bằng thuốc phóng xạ sm 153 edtmp

khoa học: TS.BS. TRẤN ĐÃNG NGỌC LINHTHÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - NẢM 2021LỜI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan đày là công trình nghicn cứu cua riêng lôi. ('ác sô

Hiệu quả điều trị giảm đau ung thư di căn xương bằng thuốc phóng xạ sm 153 edtmp

liệu, kết quà nêu trong luận vãn là trung thực và chưa từng được ai công bô trong bâl kỳ cóng trình nào khác.Võ Khấc NamỉMỤC LỤC LỜI CAM DOAN.........

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHVÒ KHẮCNAMHIỆU QUẢ ĐIÈU TRỊ GIẢM ĐAU UNG THU DI CẢN XƯƠNG BẤNG THUÔC PHÓNG XẠ Sm-153

Hiệu quả điều trị giảm đau ung thư di căn xương bằng thuốc phóng xạ sm 153 edtmp.................viiiBẢNG DÔI CHIẾU THUẬT NGU MỆT - ANH ..........................ixDANH MỤC CÁC BẢNG ............................................X♦DA

NH MỤC BIẺU DÒ - sơ DÒ - Lưu DÒ - HÌNH....................xiiDẠT VẤN DỀ ...................................................1.MỤC TIỄU NGHIÊN cứu ..... Hiệu quả điều trị giảm đau ung thư di căn xương bằng thuốc phóng xạ sm 153 edtmp

....................................2CHƯƠNG I: TỎNG QUAN TÀI LIỆU..................................31.1Định nghĩa dan ................................

Hiệu quả điều trị giảm đau ung thư di căn xương bằng thuốc phóng xạ sm 153 edtmp

.........31.2Phản loại dau...........................................31.3ưng thư di cán xương ...................................31.3.1Tân suất:......

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHVÒ KHẮCNAMHIỆU QUẢ ĐIÈU TRỊ GIẢM ĐAU UNG THU DI CẢN XƯƠNG BẤNG THUÔC PHÓNG XẠ Sm-153

Hiệu quả điều trị giảm đau ung thư di căn xương bằng thuốc phóng xạ sm 153 edtmp...51.3.2.2DỘC tính di căn xương cua bướu nguycn phát ........6

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHVÒ KHẮCNAMHIỆU QUẢ ĐIÈU TRỊ GIẢM ĐAU UNG THU DI CẢN XƯƠNG BẤNG THUÔC PHÓNG XẠ Sm-153