KHO THƯ VIỆN 🔎

Hiệu quả lâm sàng và x quang của sợi huyết giàu tiểu cầu sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầm

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         124 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hiệu quả lâm sàng và x quang của sợi huyết giàu tiểu cầu sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầm

Hiệu quả lâm sàng và x quang của sợi huyết giàu tiểu cầu sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầm

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHPHAN CẢNH THỊNHĨĨTẸU ỌUẢ TÁM SÀNG VÀ X QUANGCỦA SỢI HUYÉT GIÀU T1ẺU CẢU SAU PHẲU THUẬ

Hiệu quả lâm sàng và x quang của sợi huyết giàu tiểu cầu sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầmẬTNĨĨÕ RĂNG KĨĨÔN ĨĨÀM Dưởĩ LẸCĨĨ NGẤM •CHUYÊN NGÀNH: RĂNG HÀM MẶTMẢ SO: CK 62 72 28 15LUẠN VĂN CHUYÊN KHOA c ÁP IINGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC:TS. NGUYỀN

THỊ BÍCH LÝTHÀNH PHÓ HO CHÍ MINH - NĂM 2021LỜI C AM ĐOANTôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tỏi. Các sổ liệu kết quá nêu trong luận v Hiệu quả lâm sàng và x quang của sợi huyết giàu tiểu cầu sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầm

ăn lã trung thực và khách quan.rác giaPhan (.'anh rhịnhMỤC LỤCTHUẬT NGỪ VIF.T TÁT...................................................................iT

Hiệu quả lâm sàng và x quang của sợi huyết giàu tiểu cầu sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầm

HUẬT NGỪ VIẸT ANH...................................................................iiDANH MỤC BANG...................................................

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHPHAN CẢNH THỊNHĨĨTẸU ỌUẢ TÁM SÀNG VÀ X QUANGCỦA SỢI HUYÉT GIÀU T1ẺU CẢU SAU PHẲU THUẬ

Hiệu quả lâm sàng và x quang của sợi huyết giàu tiểu cầu sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầm..............................................VMỜ DẤU................................................................................1CHƯƠNG 1: TỔNG Q

UAN TÀI L1ỆI .........................................................41.1Phảu thuật nhỏ răng khôn hàm dưới........................................... Hiệu quả lâm sàng và x quang của sợi huyết giàu tiểu cầu sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầm

4/. /. / Dại ctnmg vê rủng khôn hàm dưới.......................................41.1.2Biến chừng phau thuật............................................

Hiệu quả lâm sàng và x quang của sợi huyết giàu tiểu cầu sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầm

......61.2l iêu cẩu và vai trô cua liêu câu trong lành thương.........................81.2.1Đại cương \'ể tiếu cầu....................................

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHPHAN CẢNH THỊNHĨĨTẸU ỌUẢ TÁM SÀNG VÀ X QUANGCỦA SỢI HUYÉT GIÀU T1ẺU CẢU SAU PHẲU THUẬ

Hiệu quả lâm sàng và x quang của sợi huyết giàu tiểu cầu sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầmng lành thương.................................................. 121.3Các úng dụng cua sợi huyết giàu liều cầu trong nha khoa....................15ỉ.

3.1 Lịch sứ phát triẻn....................................................151.3.2ỉ'cũ trò cùa sợi huyèt giàu tiêu câu................................. Hiệu quả lâm sàng và x quang của sợi huyết giàu tiểu cầu sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầm

.161.3.3Ọuy trình chuẩn bị sợi huyết giàu tiểu cầu............................221.4rình hình nghiên cửu ứng dụng sợi huyêi giàu liêu càu sau nhô lãng.

Hiệu quả lâm sàng và x quang của sợi huyết giàu tiểu cầu sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầm

........24

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHPHAN CẢNH THỊNHĨĨTẸU ỌUẢ TÁM SÀNG VÀ X QUANGCỦA SỢI HUYÉT GIÀU T1ẺU CẢU SAU PHẲU THUẬ

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHPHAN CẢNH THỊNHĨĨTẸU ỌUẢ TÁM SÀNG VÀ X QUANGCỦA SỢI HUYÉT GIÀU T1ẺU CẢU SAU PHẲU THUẬ