KHO THƯ VIỆN 🔎

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Mai Anh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         89 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Mai Anh

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Mai Anh

Bộ GIÁO DỤC yÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP HẢÌ PHÔNGPBIISO 9001:2015KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH: KÍ. TOÁN - KIỂM TOÁNSinh viên: Trần Anh NamGiàng viê

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Mai Anhên hirớng dẫn : ThS. Phạm Thị NgaHAI PHÒNG-2018BỌ GIÁO DỤC VA DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÁN LẠP HAI PHÒNGHOÀN TTĨỈẸN CÔNG TÁC KÉ TOÁN TĨĨANĨI TOÁN VỚT NG

ƯỜI MƯA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TYTNHH MAI ANHKHÓA LUẶN TÕT NGHIẸP ĐẠI HỌC HẸ CHÍNH ỌƯY NGÀNH: KẼ TOÁN - KIEM TOÁNSinh viên: Trần Anh NamGiàng viên hướng (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Mai Anh

dẫn : ThS. Phạm Thị NgaHẢI PHÒNG-2018Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÃN LẠP HAI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐÈ TÀI TÓT NGHIỆP • • •Sinh viên: Trần Anh NamLớp

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Mai Anh

: QUS03KMà sinh viên: 1412401123Ngành: Ke toán - Kièm toánrèn dề tải: I loàn thiện còng tác kế toán thanh toán với người mua, người bán lại Công ly TN

Bộ GIÁO DỤC yÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP HẢÌ PHÔNGPBIISO 9001:2015KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH: KÍ. TOÁN - KIỂM TOÁNSinh viên: Trần Anh NamGiàng viê

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Mai Anhà các bân vè).-Trình bày cãc cơ sơ lý luận về công tãc kế toán thanh toán với người mua. người bán trong doanh nghiệp.-Phàn lích Ihực (rạng còng lác k

è loán thanh (oán với người mua. người bán tại Công ty I NI 111 Mai Anh-Dưa ra các giãi pháp nham hoàn thiện công lác kè loan thanh loán với người mua (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Mai Anh

. người bán tại Công ty I N 1111 Mai Anh2.Các số liệu cần thiết để thiết kế, lính loán.-Các vãn ban cùa Nhã nước về che dộ kế toán liên quan den tô ch

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Mai Anh

ức kế loán thanh loán với người mua. người bán (rong doanh nghiệp có quy mó lớn.-Quy chế, quy dịnh về kế toán - tài chinh tại doanh nghiệp-Hệ thống sổ

Bộ GIÁO DỤC yÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP HẢÌ PHÔNGPBIISO 9001:2015KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH: KÍ. TOÁN - KIỂM TOÁNSinh viên: Trần Anh NamGiàng viê

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Mai Anhp tốt nghiệp:-Công ty I NI III Mai Anh-Địa chi: số 280 Nguyền Vãn Linh, p. Dư Hãng Kênh. Q. Lê ('hàn, Tp.Hai Phòng.

Bộ GIÁO DỤC yÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP HẢÌ PHÔNGPBIISO 9001:2015KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH: KÍ. TOÁN - KIỂM TOÁNSinh viên: Trần Anh NamGiàng viê