KHO THƯ VIỆN 🔎

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Khai Thác Văn Hóa Tộc Người Cơ Tu Ở Tỉnh Quảng Nam Để Phục Hoạt Động Du Lịch

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         118 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Khai Thác Văn Hóa Tộc Người Cơ Tu Ở Tỉnh Quảng Nam Để Phục Hoạt Động Du Lịch

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Khai Thác Văn Hóa Tộc Người Cơ Tu Ở Tỉnh Quảng Nam Để Phục Hoạt Động Du Lịch

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGKHAI THÁC VĂN HÓA TỌC NGƯỜI co TU Ờ TÌNH QUÀNG NAM ĐẼ PHỤC HOẠT DỌNG DU LỊCHKHÓA LUẬN TOT NGHIỆ

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Khai Thác Văn Hóa Tộc Người Cơ Tu Ở Tỉnh Quảng Nam Để Phục Hoạt Động Du LịchỆP ĐẠI HỌC HẸ CHÍNH QUY NGÀNH: VÃN HÓA DU LỊCHSinh viên: Mai Thị Huy HoànGiàng viên hướng dần : T11S Vũ Thị Thanh HươngHÁI PHÒNG-2019BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀ

O TẠO TRƯỞNG DẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHÔNGNHIỆM VỤ ĐÈ TÀI TÓT NGHIỆPSinh viên : Mai Thị Huy HoànMàSV: 1412601054Lớp: VH1801 Ngành: Vân hóa Du lịchTên đề t (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Khai Thác Văn Hóa Tộc Người Cơ Tu Ở Tỉnh Quảng Nam Để Phục Hoạt Động Du Lịch

ài : ” Khai thác văn hóa tộc người Cơ Tu ở tinh Quãng Nam đè phục hoạt động du lịch.”NHIỆM VỤ ĐẾ TÀI1.Nội dung và các yêu cầu cần giãi quyết trong nhi

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Khai Thác Văn Hóa Tộc Người Cơ Tu Ở Tỉnh Quảng Nam Để Phục Hoạt Động Du Lịch

ệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiền, các số liệu cần tính toán và các bán vè).2.Các số liệu cần thiết đê thiết kế, tinh toán.3.Địa điềm th

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGKHAI THÁC VĂN HÓA TỌC NGƯỜI co TU Ờ TÌNH QUÀNG NAM ĐẼ PHỤC HOẠT DỌNG DU LỊCHKHÓA LUẬN TOT NGHIỆ

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Khai Thác Văn Hóa Tộc Người Cơ Tu Ở Tỉnh Quảng Nam Để Phục Hoạt Động Du LịchHọ và tên: Vù Thị Thanh HươngHọc hàm. học vị: Thạc SỳCơ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hai PhòngNội dung hướng dần:Người hướng dẫn thứ hai:Họ v

à tên:.................................................Học hàm. học vị:...........................................Cơ quan công tác:................... (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Khai Thác Văn Hóa Tộc Người Cơ Tu Ở Tỉnh Quảng Nam Để Phục Hoạt Động Du Lịch

.......................Nội dung hướng đản:........................................Để tài tốt nghiệp được giao ngây 11 tháng 8 năm 2018Yêu cầu phải hoà

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Khai Thác Văn Hóa Tộc Người Cơ Tu Ở Tỉnh Quảng Nam Để Phục Hoạt Động Du Lịch

n thành xong trước ngây 02 tháng 11 năm 2018Đà nhận nhiệm vụ ĐTTNĐà giao nhiệm vụ ĐTTNSinh viênNgười hướng dầnHai Phòng, ngày...tháng....năm 2018

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGKHAI THÁC VĂN HÓA TỌC NGƯỜI co TU Ờ TÌNH QUÀNG NAM ĐẼ PHỤC HOẠT DỌNG DU LỊCHKHÓA LUẬN TOT NGHIỆ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGKHAI THÁC VĂN HÓA TỌC NGƯỜI co TU Ờ TÌNH QUÀNG NAM ĐẼ PHỤC HOẠT DỌNG DU LỊCHKHÓA LUẬN TOT NGHIỆ