KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Ở Miền Đông Nam Bộ Từ Năm 1975 Đến Năm 2010

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         278 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Ở Miền Đông Nam Bộ Từ Năm 1975 Đến Năm 2010

(Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Ở Miền Đông Nam Bộ Từ Năm 1975 Đến Năm 2010

BỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VINH .........*.....LÊ QUANG CANCHỢ Ớ MIỀN ĐÔNG NAM Bộ TÙ NĂM 1975 ĐÉN NÀM 2015LUẬN ẤN TIÊN sỉ LỊCH sủNGHỆ AN -

(Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Ở Miền Đông Nam Bộ Từ Năm 1975 Đến Năm 2010 2018LÊ QUANG C ÀNCHỢ Ở MIỀN ĐÔNG NAM Bộ TỪ NĂM 1975 ĐÉN NĂM 2015LUẬN ÁN TIÉN Sỉ LỊCH sử CHUYÊN NGÀNH LỊCH sử’VIỆT NAM Mã số: 62.22.03.13Người hướng d

ẫn khoa học:1.PGS. TS. NGUYÊN QUANG HỎNG2.PGS. TS. HO SƠN DÀILỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đề tài “Chợ ờ miền Đòng Nam Bộ từ năm 1975 đen năm 2010" lã (Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Ở Miền Đông Nam Bộ Từ Năm 1975 Đến Năm 2010

công trinh nghiên cửu cùa riêng tói. Các số liệu, kết quá nêu trong luận án là trung thực. Những kết luận cua luận án chưa từng được công bố trong bất

(Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Ở Miền Đông Nam Bộ Từ Năm 1975 Đến Năm 2010

kỳ công trình khoa học nào khác.Tác giã luận ánLê Quang cầnMỤC LỤCTrangTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHỮ VIÊT TẢTDANH MỤC CÁC BANG. BI

BỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VINH .........*.....LÊ QUANG CANCHỢ Ớ MIỀN ĐÔNG NAM Bộ TÙ NĂM 1975 ĐÉN NÀM 2015LUẬN ẤN TIÊN sỉ LỊCH sủNGHỆ AN -

(Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Ở Miền Đông Nam Bộ Từ Năm 1975 Đến Năm 2010ệm vụ nghiên cứu:.............................. 023Đối tượng và phạm vi nghiên cửu:.............................. 034Nguồn tải liệu và phương pháp ngh

iêncửu:..................... 055Đóng góp cua luận án:......................................... 066Bô cục của luận án:................................. (Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Ở Miền Đông Nam Bộ Từ Năm 1975 Đến Năm 2010

.......... 077NỘI DƯNG:..................................................... 08Chương 1: Tống quan tình hình nghiên cứu đề tài................ 081.1.K

(Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Ở Miền Đông Nam Bộ Từ Năm 1975 Đến Năm 2010

hái niệm về chợ sứ dụng trong luận án:....................... 081.2.Nhôm công trinh nghiên cửu về chợ ờViệt Nam:.............. 101.2.1.Những nghiên cử

BỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VINH .........*.....LÊ QUANG CANCHỢ Ớ MIỀN ĐÔNG NAM Bộ TÙ NĂM 1975 ĐÉN NÀM 2015LUẬN ẤN TIÊN sỉ LỊCH sủNGHỆ AN -

(Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Ở Miền Đông Nam Bộ Từ Năm 1975 Đến Năm 2010về chợ ơ miền Đông Nam Bộ:...22

BỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VINH .........*.....LÊ QUANG CANCHỢ Ớ MIỀN ĐÔNG NAM Bộ TÙ NĂM 1975 ĐÉN NÀM 2015LUẬN ẤN TIÊN sỉ LỊCH sủNGHỆ AN -