KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Khởi Kiện Và Thụ Lý Vụ Án Dân Sự - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         215 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Khởi Kiện Và Thụ Lý Vụ Án Dân Sự - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

(Luận Án Tiến Sĩ) Khởi Kiện Và Thụ Lý Vụ Án Dân Sự - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Tư PHÁPTRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NÔINGUYÊN THỊ HƯƠNG9KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ vụ ÁN DÂN sự -NHỮNG VẤN ĐÊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀNLUẬN ÁN

(Luận Án Tiến Sĩ) Khởi Kiện Và Thụ Lý Vụ Án Dân Sự - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn TIÉN Sĩ LUẬT HỌCHÀ NỘI-2019LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày ìà công trình nghiên cửu cùa riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận án là trung thực. Nhừn

g kết luận khoa học của luận ân chưa từng được ai công bố trong bar kỳ công trình nào khác.TẤC GIÀ LUẬN ẤNNguyễn TI1Ị HươngMỤC LỤCTrangMớ ĐÂU1TÔNG QUA (Luận Án Tiến Sĩ) Khởi Kiện Và Thụ Lý Vụ Án Dân Sự - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

N VÊ TĨNH HÌNH NGHIÊN CÍTỉ NHĨ NG VÁN DÈ CÕ 9 LIÊN QUAN ĐEN ĐE TÀI LUẬN ẤN1.Khái qiiÁt về các công trình nghiên cíni liên quan dển dề Tài luận án92.Dà

(Luận Án Tiến Sĩ) Khởi Kiện Và Thụ Lý Vụ Án Dân Sự - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

nh giá sự liên quan của các cõng (rinh nghiên cứu đâ cõng bó VỚI9dề tài "Khới kiện và Thụ lý vụ án dãn sụ - Những vẩn dể lý luận và thực lien"3.Hệ thô

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Tư PHÁPTRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NÔINGUYÊN THỊ HƯƠNG9KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ vụ ÁN DÂN sự -NHỮNG VẤN ĐÊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀNLUẬN ÁN

(Luận Án Tiến Sĩ) Khởi Kiện Và Thụ Lý Vụ Án Dân Sự - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn diêm và ý nghĩa cua khới kiện vụ án dàn sir221.2.Khái niệm, đặc điểm, ý nghía cùa thụ lý vụ án dân sự441.3.Cơ sơ khoa học cùa việc xây dưng quy định

pháp luật về khới kiện56và thụ lý vụ ân dãn sự1.4.Các yếu ló anh hường đen việc thực hiện kliơi kiện vã thụ lý vụ ãn 64 dân sự1.5.Nội dung các quy địn (Luận Án Tiến Sĩ) Khởi Kiện Và Thụ Lý Vụ Án Dân Sự - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

h pháp luật VC khới kiện Vã thụ lý vụ án dân sir70Chương 2'. ì Hực I RẠNG PHÁP LI Ậ1 TÓ I ỤNG DÁN sự VIị: I88NAM HIỆN HÀNH VÊ KHỎÌ KIỆN VÃ IHỊ I.Ý VỊ

(Luận Án Tiến Sĩ) Khởi Kiện Và Thụ Lý Vụ Án Dân Sự - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

ÁNDÂN Sự VÀ THỰC TDÉN THỰC IIIẸN2.1.Thực Trạng pháp hiậr TO rung dàn sụ Việt Nam hiện hành về khôi 88 kiện vụ án dãn sự2.2.Thực mạng pháp hiậr Tố rung

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Tư PHÁPTRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NÔINGUYÊN THỊ HƯƠNG9KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ vụ ÁN DÂN sự -NHỮNG VẤN ĐÊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀNLUẬN ÁN

(Luận Án Tiến Sĩ) Khởi Kiện Và Thụ Lý Vụ Án Dân Sự - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễnương 3i YÊU CÂU, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ 149 GIAI PHÁP THựC HIỆN KHỜI KIẸN VÀ THỤ LỶ vụ ÁN DÁN sự Ở VIỆT NAM3.1.Yêu Cầu hoàn thiện và thực h

iện pháp luật về khới kiệu và thụ lý vụ 149 án dân sự ở Việt Nam3.2.Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về khới kiện vã thụ lý vụ án dân sự 154 ở Việt Nam (Luận Án Tiến Sĩ) Khởi Kiện Và Thụ Lý Vụ Án Dân Sự - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Tư PHÁPTRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NÔINGUYÊN THỊ HƯƠNG9KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ vụ ÁN DÂN sự -NHỮNG VẤN ĐÊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀNLUẬN ÁN