KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Mô Hình Chuỗi Thời Gian Phi Tuyến (Star) Trong Phân Tích Và Dự Báo Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Vĩ Mô Ở Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         171 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Mô Hình Chuỗi Thời Gian Phi Tuyến (Star) Trong Phân Tích Và Dự Báo Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Vĩ Mô Ở Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Mô Hình Chuỗi Thời Gian Phi Tuyến (Star) Trong Phân Tích Và Dự Báo Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Vĩ Mô Ở Việt Nam

LỜI CAM DOANTôi xin cam doan dày là công trinh nghiên cim cua riêng tôi. Các kết quã trong I .uận án là trung thục xà chưa lừng còng bố trong bất kỹ m

(Luận Án Tiến Sĩ) Mô Hình Chuỗi Thời Gian Phi Tuyến (Star) Trong Phân Tích Và Dự Báo Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Vĩ Mô Ở Việt Nammột công rriiili não.Tác giã luận ánNguyền Minh HaiLòi câm ơnDầu tiên, tôi chân thành câm ơn Bộ Giảo dục Dào tạo, Truông Dại Học Kinh tế Quồc dân và V

iện dào tạo Sau dại học dã tạo diều kiện cho tôi dược học tập, làm nghiên cúĩi sinh và đù quan lâm động viên lòi trong quá trình học tập, nghiên cún.r (Luận Án Tiến Sĩ) Mô Hình Chuỗi Thời Gian Phi Tuyến (Star) Trong Phân Tích Và Dự Báo Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Vĩ Mô Ở Việt Nam

òi xin bày tò lòi cám on chân thành và sự kinh trọng dôi vói (is. IS. Nguyen Khcic Minh và PGS.TS. Ngô Vãn Thừ, các Thầy dỗ nhận tôi kìm nghiên cừu si

(Luận Án Tiến Sĩ) Mô Hình Chuỗi Thời Gian Phi Tuyến (Star) Trong Phân Tích Và Dự Báo Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Vĩ Mô Ở Việt Nam

nh và hướng dần trong suốt quá trình thực hiện ban Luận án nậy. Các Thầy đỗ tận rình chi bao ca về lĩnh vực khoa học cùng như trong cuộc sồng. Tòi dà

LỜI CAM DOANTôi xin cam doan dày là công trinh nghiên cim cua riêng tôi. Các kết quã trong I .uận án là trung thục xà chưa lừng còng bố trong bất kỹ m

(Luận Án Tiến Sĩ) Mô Hình Chuỗi Thời Gian Phi Tuyến (Star) Trong Phân Tích Và Dự Báo Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Vĩ Mô Ở Việt Nam khã nâng cùng như sự tận tình cùa các 'íhầy. Nhùng kiến thức mà tôi nhận dược từ các Thầy không chi là bân Luận ân mà trên hết là cách nhìn nhận, dàn

h giá cùng như phương thức giãi quyết vấn dề một cách toàn diện trong khoa học và sự trái nghiệm cứa cuộc sổng.Tôi xin tràn trọng cám ơn các Thầy, Cò (Luận Án Tiến Sĩ) Mô Hình Chuỗi Thời Gian Phi Tuyến (Star) Trong Phân Tích Và Dự Báo Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Vĩ Mô Ở Việt Nam

n ong khoa Toán Kinh Tề, Viện dào tạo Sau dại học. Trường DI ỉ Kinh tể Quốc dân dà động viên. giúp dở tòi rất nhiều trong suốt quá n inh thực hiện các

(Luận Án Tiến Sĩ) Mô Hình Chuỗi Thời Gian Phi Tuyến (Star) Trong Phân Tích Và Dự Báo Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Vĩ Mô Ở Việt Nam

thục nghiệm cùng như tháo luận, giai thích kết qua thực nghiệm, dồng thòi cò nhùng đông góp gợi mờ quỷ' bâu trong quá hình tôi hoàn thiện Luận án.Tôi

LỜI CAM DOANTôi xin cam doan dày là công trinh nghiên cim cua riêng tôi. Các kết quã trong I .uận án là trung thục xà chưa lừng còng bố trong bất kỹ m

(Luận Án Tiến Sĩ) Mô Hình Chuỗi Thời Gian Phi Tuyến (Star) Trong Phân Tích Và Dự Báo Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Vĩ Mô Ở Việt Namng, xin trân thành cam ơn Ban Giâm hiệu Trường Dại học Quang Trung và Han ('hũ nhiệm Khoa Kỳ thuật và ('ông nghệ. Cling như hạn hè dòng nghiệp dà ùng

hí) và tạo mọi diều kiện thuận lợi giúp tôi hoàn thành Luận án.Hù Nội, tháng 4 nam 2014Tác gia Luận ãnNguyen Minh / ỉ áiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOANLỜI ( ẤM ON (Luận Án Tiến Sĩ) Mô Hình Chuỗi Thời Gian Phi Tuyến (Star) Trong Phân Tích Và Dự Báo Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Vĩ Mô Ở Việt Nam

ARC LỤCDANH MIX? CÁC CHỪ VIẾT TÁTDANH AR C CẤC HÌNHDANH MỤC CÁC BÀNGPHẤN Afở ĐÁU...........................................................1Chương 1:

(Luận Án Tiến Sĩ) Mô Hình Chuỗi Thời Gian Phi Tuyến (Star) Trong Phân Tích Và Dự Báo Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Vĩ Mô Ở Việt Nam

TỔNG QUAN VÈ MÔ HÌNH HÒI QUY CHUYÊN TIẾP TRONTRONG PHÂN TÍCH KINH TÉ vỉ AIỎ.........................................61.1.Cơ sờ lý thuyết mô hình hồi q

LỜI CAM DOANTôi xin cam doan dày là công trinh nghiên cim cua riêng tôi. Các kết quã trong I .uận án là trung thục xà chưa lừng còng bố trong bất kỹ m

(Luận Án Tiến Sĩ) Mô Hình Chuỗi Thời Gian Phi Tuyến (Star) Trong Phân Tích Và Dự Báo Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Vĩ Mô Ở Việt Nam là hàm logistic tống quát (LSTR).81.1.3.Trường hợp hàm chuyên tiếp trơn là hàm mũ (ESTR)...........111.1.4.Mô hình tự hồi quy chuyến liếp trơn (STAR)

.................131.1.5.Mô hình ụr hồi quy chuyển tiếp trơn logistic (LSTAR).......131.1.6.Mò hình tự hôi quy chuyên liêp ươn mù (ESTAR)............. (Luận Án Tiến Sĩ) Mô Hình Chuỗi Thời Gian Phi Tuyến (Star) Trong Phân Tích Và Dự Báo Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Vĩ Mô Ở Việt Nam

.161.2.Quy trinh mô hình hóa LSTR.....................................181.2.1.Thiết lập mô hĩnh..........................................181.2.2.Ước l

(Luận Án Tiến Sĩ) Mô Hình Chuỗi Thời Gian Phi Tuyến (Star) Trong Phân Tích Và Dự Báo Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Vĩ Mô Ở Việt Nam

ượng các tham số cùa mô hình LSTR.....................221.2.3. Kiêm định thu hẹp mó hình........................................221.2.4.Đãnli giã chắt

LỜI CAM DOANTôi xin cam doan dày là công trinh nghiên cim cua riêng tôi. Các kết quã trong I .uận án là trung thục xà chưa lừng còng bố trong bất kỹ m

LỜI CAM DOANTôi xin cam doan dày là công trinh nghiên cim cua riêng tôi. Các kết quã trong I .uận án là trung thục xà chưa lừng còng bố trong bất kỹ m