KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Cán Bộ Công Chức Trong Các Cơ Quan Hành Chính Cấp Tỉnh Tại Bắc Kạn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         149 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Cán Bộ Công Chức Trong Các Cơ Quan Hành Chính Cấp Tỉnh Tại Bắc Kạn

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Cán Bộ Công Chức Trong Các Cơ Quan Hành Chính Cấp Tỉnh Tại Bắc Kạn

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC' VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘIVŨ DÌMI DŨNGNÂNG C AO C HẤT LƯỢNG NGUÕN NHÂN Lực CÁN Bộ, CÔNG CHÚC TRONG CÁC co QUAN HÀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Cán Bộ Công Chức Trong Các Cơ Quan Hành Chính Cấp Tỉnh Tại Bắc KạnÀNH CHÍNH C AP TỈNH TẠI BẢC KẠNLUÂN ÁN TIẾN SÌ QUẤN TRỊ KINH DOANHHà Nội-2019VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÀ HỘIvữ HÌNH DŨN

GNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG NGUÒN NHẤN Lực CÁN BỌ, CÔNG CHỨC TRONG C ÁC cơ QUAN HÀNH CHĨNH CẤP TÍNH 1 Ạl BÁC KẠNc huyên ngành: Quàn trị kinh doanh Mà SỐ: 934 (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Cán Bộ Công Chức Trong Các Cơ Quan Hành Chính Cấp Tỉnh Tại Bắc Kạn

0101LUẬN ÁN 11ÉN Sỉ QUẢN TRỊ KINH DOANHNGUÒT IH ÓNG DẪN KHOA HỌC1.PGS.TS Trần Hừu Dào2.TS. Lại Lâm AnhHà Nội - 2019MỤC LỤCTrangMỤC LỤC................

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Cán Bộ Công Chức Trong Các Cơ Quan Hành Chính Cấp Tỉnh Tại Bắc Kạn

.................................iDANH MỤC CẤC CHỬVIÉT TẤT................................iDANH MỤC CẢC BÀNG......................................iiDA

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC' VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘIVŨ DÌMI DŨNGNÂNG C AO C HẤT LƯỢNG NGUÕN NHÂN Lực CÁN Bộ, CÔNG CHÚC TRONG CÁC co QUAN HÀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Cán Bộ Công Chức Trong Các Cơ Quan Hành Chính Cấp Tỉnh Tại Bắc Kạnu LIÊN QUAN DẺN ĐẺTÀI LUẬN ÁN.............................................81.1.Tồng quan các nghiên cứu dà công bố liên quan dến dề tài.81.1.1.Nhừng n

ghiên cứu liên quan dển vai trò cua nguồn nhàn lực cân bộ. công chức81.1.2.Nhừng nghiên cứu liên quan dến xây dựng vã quán lý nguồn nhân lực cánbộ, cồ (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Cán Bộ Công Chức Trong Các Cơ Quan Hành Chính Cấp Tỉnh Tại Bắc Kạn

ng chức.................................................................91.1.3.Những nghiên cứu dến chinh sách cho phát triển nguồn nhân lực cân bộ.cô

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Cán Bộ Công Chức Trong Các Cơ Quan Hành Chính Cấp Tỉnh Tại Bắc Kạn

ng chức.....................................................................131.1.4.Nhùng nghiên cứu liên quan đen chai lượng nguồn nhân lực cán bộ. c

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC' VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘIVŨ DÌMI DŨNGNÂNG C AO C HẤT LƯỢNG NGUÕN NHÂN Lực CÁN Bộ, CÔNG CHÚC TRONG CÁC co QUAN HÀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Cán Bộ Công Chức Trong Các Cơ Quan Hành Chính Cấp Tỉnh Tại Bắc Kạn lực cánbộ. cõng chức.................................................................151.1.6.Nhừng nghiên cứu liên quan dến nàng cao chắt lượng nguồn

nhân lực cánbộ, công chức cấp linh........................................................181.2.Những vấn dề dật ra cần tiếp tục nghiên cứu trong luậ (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Cán Bộ Công Chức Trong Các Cơ Quan Hành Chính Cấp Tỉnh Tại Bắc Kạn

n án.................19

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC' VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘIVŨ DÌMI DŨNGNÂNG C AO C HẤT LƯỢNG NGUÕN NHÂN Lực CÁN Bộ, CÔNG CHÚC TRONG CÁC co QUAN HÀ

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC' VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘIVŨ DÌMI DŨNGNÂNG C AO C HẤT LƯỢNG NGUÕN NHÂN Lực CÁN Bộ, CÔNG CHÚC TRONG CÁC co QUAN HÀ