KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Cung Ứng Dịch Vụ Thông Tin Di Động Của Các Công Ty Viễn Thông Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         180 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Cung Ứng Dịch Vụ Thông Tin Di Động Của Các Công Ty Viễn Thông Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Cung Ứng Dịch Vụ Thông Tin Di Động Của Các Công Ty Viễn Thông Việt Nam

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂNLÊ THỊ HẰNGNÂNG CAO NĂNG LỤC CẠNH TRANH TRONG CUNG ỨNG DỊCH vụ THÔNG TIN DI ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Cung Ứng Dịch Vụ Thông Tin Di Động Của Các Công Ty Viễn Thông Việt NamY VIỄN THÔNG VIỆT NAMLUẬN ÁN TIÉN Sì KĨNĨI DOANH VÀ QUẤN LÝHÀ NOT-NĂM 2013Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỈNH TÉ QUỐC DÂNLÊ THỊ HẢNGNÂNG CAO NĂ

NG LỤC CẠNH TRANH TRONG CUNG ÚNG DỊCH vụ THÔNG TIN DI ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY VIỄN THÒNG VIỆT NAMChuyên ngành: Quàn trị kinh (loanhMà so: 62.34.01.02LUẬN (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Cung Ứng Dịch Vụ Thông Tin Di Động Của Các Công Ty Viễn Thông Việt Nam

ÁN HẾN Sì KINH DOANH VÀ QUAN LÝNGƯỜĨ ĨTƯỚNG DÀN KĨĨOA ĨĨỌC: GS.TS. NGUYÊN KẾ TUÁNHÀ NỘI NĂM 2013iiiLỜI CAM DOANTôi xin cam doan Luận án "Nâng cao nàn

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Cung Ứng Dịch Vụ Thông Tin Di Động Của Các Công Ty Viễn Thông Việt Nam

g lực cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ thông tin di dộng cua các công ty viển thông Việt Nam" là công trinh nghiên cứu độc lập cùa lói. do chính lôi

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂNLÊ THỊ HẰNGNÂNG CAO NĂNG LỤC CẠNH TRANH TRONG CUNG ỨNG DỊCH vụ THÔNG TIN DI ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Cung Ứng Dịch Vụ Thông Tin Di Động Của Các Công Ty Viễn Thông Việt NamNghiên cửu sinhLê Thị HằngLỜI CẢM ƠNTnrớc hết. tồi XIII bày tò lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, quý thầy cỏ trong Khoa Quân trị kinh doanh. Viện Sau đạ

i học - Trường dại học Kinh tế Quốc dàn Hà Nội dà giáng dạy. trang bi kiên thức cho tỏi trong toàn khóa học!TÔI xin trân trọng câm ơn GS.TS. Nguyền Kế (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Cung Ứng Dịch Vụ Thông Tin Di Động Của Các Công Ty Viễn Thông Việt Nam

Tuấn - người thầy đà tân tinh hướng dần và đóng góp những ý kiến quý bãu cho tôi trong suốt quá trình thực hiện Luận án tiến sỳ!Xin chân thành câm ơn

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Cung Ứng Dịch Vụ Thông Tin Di Động Của Các Công Ty Viễn Thông Việt Nam

Ban lành đạo Còng ty MobiFone. VinaPhone và Viettel. các chuyên gia. bạn bè. đổng nghiệp đà trà lời phiếu cầu hói cũng như cung cấp tài liệu và tạo m

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂNLÊ THỊ HẰNGNÂNG CAO NĂNG LỤC CẠNH TRANH TRONG CUNG ỨNG DỊCH vụ THÔNG TIN DI ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Cung Ứng Dịch Vụ Thông Tin Di Động Của Các Công Ty Viễn Thông Việt Namh học lập!Hà Nội, ngàythủng Ị ỉ năm 2013Nghiên cứu sinhLê Thị lỉầngVMỤC LỤCDANH MỰC CÁC CHỪ VIẺT TẢT......................................IXDANII MỤC

BẢNG BIÊU............................................xiDANH MỤC HÌNH VÈ..............................................xiiLÒI MÔ DÂU.................... (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Cung Ứng Dịch Vụ Thông Tin Di Động Của Các Công Ty Viễn Thông Việt Nam

..................................11. Sự cần tliiết cua nghiên cửu.................................1

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂNLÊ THỊ HẰNGNÂNG CAO NĂNG LỤC CẠNH TRANH TRONG CUNG ỨNG DỊCH vụ THÔNG TIN DI ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂNLÊ THỊ HẰNGNÂNG CAO NĂNG LỤC CẠNH TRANH TRONG CUNG ỨNG DỊCH vụ THÔNG TIN DI ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY