KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính Kinh Tế Theo Qui Mô (Economies Of Scale) Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         197 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính Kinh Tế Theo Qui Mô (Economies Of Scale) Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính Kinh Tế Theo Qui Mô (Economies Of Scale) Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

IBỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc dân -----------❖ G8-----HOÀNG THỊ THỦY NGA9NGHIÊN CỨU TÍNH KINH TÊ THEO QUI MÔ (ECONOMIES OF SCALE)

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính Kinh Tế Theo Qui Mô (Economies Of Scale) Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam) CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAMCHUYÊN NGÀNH: KINH TỂ VI MÔ MẲ SỐ: 62.31.03.01LUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH TẾNgười hướng dẫn khoa học : 1. PGS. TS. vũ KIM

DŨNG2. PGS. TS. PHẠM VĂN MINHHÀ VỘI, XĂM soi 1 ♦iiLỜ1 C AM ONlác già luận án xin Iràn trọng câm om lập thê lành đạo và các thây cò giáo Trường Đại học (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính Kinh Tế Theo Qui Mô (Economies Of Scale) Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

Kinh tể quốc dân. Khoa Kinh tể học. cán bộ Viện Sau dại học cua irưìmg. rác giâ đặc biệt xin gửi lời câm cm chân ihành và sâu sác nhài l('ri lập thê

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính Kinh Tế Theo Qui Mô (Economies Of Scale) Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

giáo viên hướng dẫn PGS.TS. Vìi Kim Dũng vã PGS.TS. Phạm Vãn Minh dà nhiệt linh hướng dàn và ủng hộ lác giã hoàn thành luận án.Tác giã xin trân trọng

IBỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc dân -----------❖ G8-----HOÀNG THỊ THỦY NGA9NGHIÊN CỨU TÍNH KINH TÊ THEO QUI MÔ (ECONOMIES OF SCALE)

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính Kinh Tế Theo Qui Mô (Economies Of Scale) Của Các Doanh Nghiệp May Việt Namch dể tác gia hoãn thành ban Luận án.rác giã xin cám cm bạn bè, đong nghiệp và nhìmg người thân irong gia đinh đà luôn úng hộ. lạo điêu kiện, chia sẻ

khó khăn và luôn động viên tác già irong suốt quá trinh học tập và nghiên cứu dề hoàn thành bân luận án nãy.Xin trân trọng càm ơn.Tác giáHoàng Thị Thú (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính Kinh Tế Theo Qui Mô (Economies Of Scale) Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

y XguiiiLỜT CAM DOANTôi xin cam doan dây là công trinh nghiên CÍĨU khoa học cũa riêng cá nhàn lôi. ('ác số liệu, kcl quà nêu trong luận án này là trun

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính Kinh Tế Theo Qui Mô (Economies Of Scale) Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

g thực và chưa lùng được công bố nong bất cứ công trinh nghiên cứu não khác.Tác giaHoàng Thị Thủy NgaivMỤC LỤCLỜI CÂM ƠN..............................

IBỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc dân -----------❖ G8-----HOÀNG THỊ THỦY NGA9NGHIÊN CỨU TÍNH KINH TÊ THEO QUI MÔ (ECONOMIES OF SCALE)

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính Kinh Tế Theo Qui Mô (Economies Of Scale) Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam...........vuiDANH .MỤC Sơ DÒ, BẢNG VÀ HÌNH....................................i.\CHƯƠNG 1: LÒI MỜ ĐÀU...............................................1

1.1.Tính cấp thiết của đề tài...................................11.2.Mục đích, nội dung, đối tượng, phạm vi nghiên cứu cùa luân án..312.1.Mục đích ngh (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính Kinh Tế Theo Qui Mô (Economies Of Scale) Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

iên cứu cùa luận án..........................31.2.2.Nội dung nghiên cửu.....................................41.2.3.Đòi tượng và phạm VI nghiên cứu cua

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Tính Kinh Tế Theo Qui Mô (Economies Of Scale) Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

luận án................5

IBỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc dân -----------❖ G8-----HOÀNG THỊ THỦY NGA9NGHIÊN CỨU TÍNH KINH TÊ THEO QUI MÔ (ECONOMIES OF SCALE)

IBỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc dân -----------❖ G8-----HOÀNG THỊ THỦY NGA9NGHIÊN CỨU TÍNH KINH TÊ THEO QUI MÔ (ECONOMIES OF SCALE)