KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Phục Vụ Du Lịch Tại Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         237 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Phục Vụ Du Lịch Tại Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Phục Vụ Du Lịch Tại Việt Nam

BỌ VÃN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘIPĨĨAN’ TĨĨỊ ĨĨUẸNGHIÊN CÚL' XÂY DỤNG HỆ THÓNG THÔNG TIN PHỤC VỤ DU

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Phục Vụ Du Lịch Tại Việt NamU LỊCH TẠI VIỆT NAMLUÂN ÁN T1ÉN sỉ THÔNG TIN - THU' VIỆNHÀ NỘI, 2015BỌ VÀN HÓA. THE THAO VÀ DU LỊCH BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VĂN HÓA HÀ N

ỌIPHAN THỊ HI ẸNGHIÊN cứu XÂY DỤNG hệ THỎNG thông tin PHỤC VỤ DU LỊCH TẠI MẸT NAM('huyên ngành: Khoa học Thông tin - Thư việnMii số; 62320203LUẬN ÁN T (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Phục Vụ Du Lịch Tại Việt Nam

IÉN Sì THÒNG TIN - THI’ VIỆNNgười hướng dẫn khoa học:1.1’GS.TS Nguyền Hữu Hùng2. PGS.TS Mai HàHÀ NỘI-2015LỜI CAM DOANrác giá xin cam đoan đây là công

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Phục Vụ Du Lịch Tại Việt Nam

trình nghiên cứu cúa chinh lác giã. ('ác kết quá nghiên cứu và kết luận trong luận án này lã trung thực, không sao chép từ bất ki một nguôn nào và dướ

BỌ VÃN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘIPĨĨAN’ TĨĨỊ ĨĨUẸNGHIÊN CÚL' XÂY DỤNG HỆ THÓNG THÔNG TIN PHỤC VỤ DU

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Phục Vụ Du Lịch Tại Việt Namuận ánPhan Thị Huệ1MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN______________________________________________________________MỤC LỤC1D.VNH MỤC CÁC CHỨ VIẼT TẤT2DANH MỤC CÁC BA

NG, IHÈU DÔ, so DÓ, MÔ HÌNH3Mơ ĐAU .............................................................. 4Chương 1. Cơ sờ li luận và thực tiễn về hệ thống th (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Phục Vụ Du Lịch Tại Việt Nam

ông tin phục vụ du lịch1.1. Cơ sờ li luận về hệ thống thông tin phục vụ du lịch 151.2. Cơ sở thực lien về hệ thống thông tin phục vụ du lịch .....

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Phục Vụ Du Lịch Tại Việt Nam

39Tiêu kết__ 58Chương 2. Thực trạng tố chức và hoạt dộng thông tin phục vụ du lịchtại Việt Nam2.1. I hực trạng lô chúc cơ quan thòng tin du lịch.....

BỌ VÃN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘIPĨĨAN’ TĨĨỊ ĨĨUẸNGHIÊN CÚL' XÂY DỤNG HỆ THÓNG THÔNG TIN PHỤC VỤ DU

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Phục Vụ Du Lịch Tại Việt Nam... 90

BỌ VÃN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘIPĨĨAN’ TĨĨỊ ĨĨUẸNGHIÊN CÚL' XÂY DỤNG HỆ THÓNG THÔNG TIN PHỤC VỤ DU