KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         160 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

MỜ ĐÀU1.Lý do chọn đẻ tàiSau kin Chiến tranh thế giới (CTTG) thử hai kết thúc, tình hình quốc tế có nhưng chuyển biến quan trọng, dậc biệt lã sự xuất

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964) hiện cua Chiến tranh lạnh (CTL) xới sự đòi đàu giừa hai cực Xô - Mỳ và sự phát triên của phong trào giãi phóng dân tộc (GPDT), bão vệ độc lập dàn lộc

(1)1.1) 1) ờ các nước A - Phi - Mỳ l.a linh. Với nhùng mức độ khác nhau, nhùng đôi thay nhanh chóng trên đây đà ảnh hưởng đen sự phát trièn cùng nhu (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

quan hê quốc tế (QIIQT) cùa mọi khu vục. mọi quốc gia. dân tộc trên thế giới. Lã nhùng bộ phận không thê tách rời trong quỳ dạo chung dó. quan hệ của

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

An l)ộ và một sò nước Dông Nam A (l)NA) trong giai đoạn 1947-1964 cùng chịu lác động sâu sac lừ nhùng biên động này.Án l)ộ và các nước DNA là nhừng ih

MỜ ĐÀU1.Lý do chọn đẻ tàiSau kin Chiến tranh thế giới (CTTG) thử hai kết thúc, tình hình quốc tế có nhưng chuyển biến quan trọng, dậc biệt lã sự xuất

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)rị cùa chu nghĩa thục dân (CNTD). Tuy nhiên, dưới thời thuộc địa. mòi quan hệ cùa An l)ộ và các nước DNA khó có điều kiện đê phái irièn. Sau khi giành

được quyền lự irị (năm 1947) lừ lay thực dân Anh. An l)ộ nhận ihức sâu sac rang chi có hòa bình nun giúp An l)ộ đoi phó hiệu quá trước nhung khó khăn (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

, thách thúc nghiêm trọng về an ninh, chinh trị. kinh tế - xầ hội... cũng nhu dám bão dược thành công cho sụ nghiệp xây dụng dất nước. Tù dó. hài hỏa.

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

thu hẹp các bất đồng thông qua thương lượng, không dùng vù lực đề giãi quyết các vấn đề tranh chấp là chính sách mang lính nhất quán của An l)ộ dưới

MỜ ĐÀU1.Lý do chọn đẻ tàiSau kin Chiến tranh thế giới (CTTG) thử hai kết thúc, tình hình quốc tế có nhưng chuyển biến quan trọng, dậc biệt lã sự xuất

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)o đuối dựa trên tinh thần cơ bán lã hòa binh, không ìiên kết, chồng chủ nghĩa tỉiực dân, chù nghĩa đế quốc, đất nước này đà có vai trò quan trọng đối

với phong trào đoàn kết các dân tộc ỡ A - Phi, Phong trào không hên ket (KLK) trong cuộc đâu tranh giành DI DT. l inh thần và vai trò ấy trờ thành cơ (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

sờ quan trọng cho quan hệ đói ngoại của An Độ với thế giới nói chung và với ĐNA nói riêng dưới thời J. Nehru.Trong khi dỏ. sau CTTG thử hai. các nước

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

ở khu vực ĐNA cùng trên con đường đàu tranh giành ĐLDT, xây dựng, phát triền đất nước. Vì xây. ỡ nhừng mức độ khác nhau, nhân dân các nước trong khu v

MỜ ĐÀU1.Lý do chọn đẻ tàiSau kin Chiến tranh thế giới (CTTG) thử hai kết thúc, tình hình quốc tế có nhưng chuyển biến quan trọng, dậc biệt lã sự xuất

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)thông trị thực dàn. vưon lèn giành được ĐLDT và xây dựng, cũng cố đẩt nước như .Ân Độ.Có thê nói. dưới thời thuộc đia. An Độ cùng như một số nước ĐNA

không dược tư chu trong quan hè dối ngoại Tuy nhiên, hai bên vốn là nhùng láng giềng chia sẽ các giá trị van hóa và thân phận lịch sir trong cuộc đâu (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

tranh giành, duy trì nen độc lập và phát triển đất nước. Vì vậy, sau khi Ân Độ giành được quyền lự trị, trong chặng đường 17 nãm dưới thời Thủ tướng J

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

. Ncrhu (1947-1964), quan hệ cùa Ấn Độ VỚI một sổ nước ĐNA. nhất lã trên lình vực chinh trị - ngoại giao, dặt ra nhiều vấn dề cần lý giai: Nhùng cơ sớ

MỜ ĐÀU1.Lý do chọn đẻ tàiSau kin Chiến tranh thế giới (CTTG) thử hai kết thúc, tình hình quốc tế có nhưng chuyển biến quan trọng, dậc biệt lã sự xuất

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)hân lỗ Trung Quốc và nội linh cùa các bên cùng vị trí địa chiến lược, an ninh lác động the nào đen chinh sách đối ngoại của -Ân Dộ V(ýi một số nước ĐN

A dưới thôi J. Nehru? Diền biến, thực trạng và nhùng nội dung chu yếu trong quan hệ chinh trị - ngoại giao cùa An Độ vói một số nước ĐNA? Mối quan hệ (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

đó đê lại nhùng dầu ấn gì và lác động ra sao đèn Ân Dộ cùng như một sô nước DNA...? Trước nhúng van đề đặt ra trên đây, quan hệ chính trị - ngoại giao

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

của Ản Dộ với một số nước DNA đà Irỡ thành đề tài thu hút sự quan lâm của giới nghiên cứu về lịch sư nói chung vả lịch sư QIIQT nói riêng. Với mong m

MỜ ĐÀU1.Lý do chọn đẻ tàiSau kin Chiến tranh thế giới (CTTG) thử hai kết thúc, tình hình quốc tế có nhưng chuyển biến quan trọng, dậc biệt lã sự xuất

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964) - ngoại giao (1947-Ỉ964)” làm luận án lien sì sứ học, chuyên ngành Lịch sữ the giới.rề mật khoa học: Trcn cơ sớ lái hiện lại mộl cách lương đòi loàn

diện và có hệ thống về quan hệ chinh trị - ngoại giao cùa An Độ với một số nước ĐNA giai doạn 1947-1964. luận án sè chi ra nhừng cơ sớ và nhân tố tác (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

dộng, nội dung chù yếu của mối quan hệ nói trên trong giai đoạn nghiên cứu. Trong diền biến ấy, mối quan hệ này gắn lien với vai trò của Thủ tướng J.

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

Nehru, chịu sự lác động cùa (II., của phong irào GPDT, bào vệ DI.DT, nhân tố Trung Quốc - quốc gia có nhùng lợi ích cũng như cạnh tranh quyết liệt với

MỜ ĐÀU1.Lý do chọn đẻ tàiSau kin Chiến tranh thế giới (CTTG) thử hai kết thúc, tình hình quốc tế có nhưng chuyển biến quan trọng, dậc biệt lã sự xuất

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)hời, từ việc tìm hiểu thực trạng, dièn biến trong quan hệ chính trị - ngoại giao của Án Độ với một số nước DNA, luận án cùng cố2gắng chi ra nhừng thàn

h tựu. hạn chế. đặc điểm chủ yếu đồng thời phân tích tác động cùa mối quan hệ này dối với An Độ. mồi nước ĐNA cùng như khu vực.về mặt thực tiễn: An Độ (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

và các nước ĐNA là nhùng thực thể có mối quan hệ lâu đời, chia sê nhiều điểm tương đồng về văn hóa và lịch sữ với Việt Nam. Mặt khác, trong bối cành

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

hiện nay. Việt Nam đang thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở. da dạng hóa. da phương hóa. trong dó An Độ và các nước ASEAN là nhưng dối tác quan trọ

MỜ ĐÀU1.Lý do chọn đẻ tàiSau kin Chiến tranh thế giới (CTTG) thử hai kết thúc, tình hình quốc tế có nhưng chuyển biến quan trọng, dậc biệt lã sự xuất

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)n về Ân l)ộ và một số nước DNA, giúp làm rò them nhừng lác động cùa hai đối tác quan trọng này đến Việt Nam. Dồng thời, nghiên cứu đề tài SC góp phần

chi ra cơ sở trong chính sách hướng Đông cũa An Độ sau kill CTL kết thúc. Tử đó cỡ thê rút ra bãi học kinh nghiệm giúp Việt Nam hoạch dinh chính sách (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

dối ngoại phũ hợp nhằm nâng cao uy tin vã vị thể quốc tể trong xu thế toàn cẩu hóa hiện nay.2.Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu2.ì. .Mục tiêu nghiên cứu

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

Mục tiêu cùa luận án là làm rò sự tiến triển trong mối quan hệ cua Ẩn Độ với một số nước ĐNA trên lĩnh vực chinh trị - ngoại giao giai doạn 1947-1964.

MỜ ĐÀU1.Lý do chọn đẻ tàiSau kin Chiến tranh thế giới (CTTG) thử hai kết thúc, tình hình quốc tế có nhưng chuyển biến quan trọng, dậc biệt lã sự xuất

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)hai phía và khu vực.2.2..Xhiệm vụ nghiên cứuĐẽ hoãn thành mục tiêu trên, luận án có câc nhiệm vụ nghiên cứu sau:-Phân tích cơ sờ và nliừng nhân tố tác

dộng đền quan hệ cua An Đõ với một sỗ nước ĐNA trẽn lình vực chinh trị - ngoại giao, bao gồm: Mối liên hệ về van hóa. lịch sứ; lác động cũa bối cánh (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

quốc le, khu vực cùng như nhu cầu hợp lác giừa An Dộ và một sò nước DNA.-Làm rõ nliừng nội dung cơ ban trong quan hệ chính trị - ngoại giao cua Án Đô

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

VỚI một số nước ĐNA tù năm 1947 đến năm 1964.-Rút ra nhừng thành tựu. hạn chế. dặc diêm chu yếu trong quan hệ chinh trị -ngoại giao cứa An Dộ với một

MỜ ĐÀU1.Lý do chọn đẻ tàiSau kin Chiến tranh thế giới (CTTG) thử hai kết thúc, tình hình quốc tế có nhưng chuyển biến quan trọng, dậc biệt lã sự xuất

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964) trên.33.Đỗi tượng và phạm vi nghiên cứu3.ỉ. Dối tượng nghiên cừuĐôi tượng nghiên cứu cùa luận án ỉà moi quan hệ của An Dộ vởi một .số nước Dông Nam A

trên lĩnh vực chinh trị - ngoại giao từ năm 1947 đến năm 1964.3.2.Phạm vi nghiên cứurề một không gian, luận án nghiên cứu quan hệ cùa An Độ vởi một s (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

ô nước DNA. lập trung vào các nước; Miến Diện. Indonesia. Malaya Malaysia. Việt Nam (Việt Nam Dàn chủ Cộng hòa (VNDCC1Í) và Việt Nam Cộng hòa (VNCHị).

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

I)ề lài nghiên cứu không bao gồm .Mật trận Dân tộc giai phông miền Nam Việt Nam; Tuy nhiên. dể làm rò hơn mối quan hệ cua An Độ với một số nước ĐNA.

MỜ ĐÀU1.Lý do chọn đẻ tàiSau kin Chiến tranh thế giới (CTTG) thử hai kết thúc, tình hình quốc tế có nhưng chuyển biến quan trọng, dậc biệt lã sự xuất

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)cn cứu là lừ nâm 1947 đến năm 1964 dựa trên các lý do sau:về mổc mơ dầu nghiên cứu cua luận án. tác gia lấy nãm 1947 vi dày lã nãm An Độ giành dược qu

yền tự trị sau cá trăm nãm nằm dưới sự thống trị cùa thực dân Anh.về mốc kết thúc của luận án là năm 1964 - khi J. Nchru - người kiến lạo cho chính sá (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

ch đòi ngoại cùa Ăn Dộ sau khi giành được quyền lự irị - qua đòi.Mặt khác, dê hiếu sâu sắc vã hệ thống hơn về mối quan hệ cua An Độ với một số nước ĐN

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

A trên lình vực chinh trị - ngoại giao trong nliừng năm 1947-1964. ờ mức độ nhái định, đề lài cùng đề cập và làm sáng lõ một sổ vấn đề cùng như sự kiệ

MỜ ĐÀU1.Lý do chọn đẻ tàiSau kin Chiến tranh thế giới (CTTG) thử hai kết thúc, tình hình quốc tế có nhưng chuyển biến quan trọng, dậc biệt lã sự xuất

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)c ĐNA từ năm 1947 dến năm 1964 trên một sổ lĩnh Vực chu yếu như: úng hộ phong trào GPDT và cung cố nền ĐLDT; phát triển quan hệ ngoại giao về mặt nhà

nước; giài quvet van de người Án Độ và hợp tác an ninh Tuy nhiên, đề phân lích nhùng tác động qua lại cúa mối quan hệ này. khi nghiên cứu. đề lài cùng (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

se đề cập đen một số lình vực khác có liên quan.4.Các nguồn tài liệuĐể thực hiện dề tài luận án. tác giã sư dụng các nguồn tư liệu sau:- Nguồn tư liệ

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Của Ấn Độ Với Một Số Nước Đông Nam Á Về Chính Trị - Ngoại Giao (1947 - 1964)

u gốc hao gồm các vãn kiên của chính phũ Án Độ và chính phú một số nước ĐNA, bài phát biếu, diẻn vàn của các nhà lành đạo cấp cao cùa các bên;4