KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Việt Cho Học Sinh Tiểu Học Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         126 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Việt Cho Học Sinh Tiểu Học Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Việt Cho Học Sinh Tiểu Học Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYẾN VÀN QUÂNBIỆN PHÁP PHÁT TR1ÉN KỸ NĂN G GIAO T1ÉP TTẾNG VTỆT CHO HỌC SĨNH TĨẼU HỌC NGƯÒĨ DÂN TỘC THĨẼƯ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Việt Cho Học Sinh Tiểu Học Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên SÓ HUYỆN NẬM PỐ, TỈNH ĐIỆN B1ENLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GĨÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2018DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN VÀN QUÂNBIỆN PHÁP

PHÁT TRTÊN KỲ NĂNG GĨAO TTẺP TĨẾNG VIỆT CHO HỌC SINH TĨÊƯ HỌC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SÓ HUYỆN NẬM PÒ, TĨNH ĐIỆN BĨÊN•Ngành Quàn lý giáo dục Mà số: 8.14. (Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Việt Cho Học Sinh Tiểu Học Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

01.14LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hướng dần khoa học: PGS.TS. TRẤN 1TIỊ TUYẾT OANHTHÁI NGUYÊN - 2018LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đày lã côn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Việt Cho Học Sinh Tiểu Học Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

g trinh nghiên cứu của riêng tòi. các kết quả nghiên cửu là trung thực và chưa được còng bố trong bắt kỳ còng trinh nào khác.'l ác già luận vãn Nguyễn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYẾN VÀN QUÂNBIỆN PHÁP PHÁT TR1ÉN KỸ NĂN G GIAO T1ÉP TTẾNG VTỆT CHO HỌC SĨNH TĨẼU HỌC NGƯÒĨ DÂN TỘC THĨẼƯ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Việt Cho Học Sinh Tiểu Học Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên vã các bạn. Tôi xin bày tó sự biết ơn sầu săc đốn PGS.TS. Trần Thị Tuyết Oanh, người đà tận tâm. trực tiêp hướng dần và giúp dờ tôi trong suốt quá tr

ình học tập và quá trinh nghiên cứu luận vãn. Tôi cùng xin gửi lời câm ơn đen các thây cô giáo khoa Tâm lý - Giáo dục trường Dại học Sư phạm - Đại học (Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Việt Cho Học Sinh Tiểu Học Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

Thãi Nguyên dà trực tiếp giang dạy lớp Thạc sỳ QLGD K24B.lôi chân thành câm em sự giúp đờ nhiệt linh, lạo mọi đicu kiện cúa Lãnh đạo Phòng GDẲĐT huyê

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Việt Cho Học Sinh Tiểu Học Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

n Nậm Pồ. Dan Giám hiệu và giáo viên các trường Tiêu học trên dịa bàn huyện huyện Nậm Pồ dà cung cấp cho tôi nhùng nr liệu bồ ích. tạo moi diều kiện g

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYẾN VÀN QUÂNBIỆN PHÁP PHÁT TR1ÉN KỸ NĂN G GIAO T1ÉP TTẾNG VTỆT CHO HỌC SĨNH TĨẼU HỌC NGƯÒĨ DÂN TỘC THĨẼƯ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Việt Cho Học Sinh Tiểu Học Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên từ thầy cô. dồng nghiệp vã bạn bẽ.Xin chân thành cám ơn!Tác giàNguyễn Vãn QuâniiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN..................................................

............iLÒI CẤM ON...............................................................iiMỤC LỰC....................................................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Việt Cho Học Sinh Tiểu Học Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

..........iiiDANH MỤC CÁC BẢNG.......................................................viiMỞ ĐẤU........................................................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Việt Cho Học Sinh Tiểu Học Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

............11.Lý do chọn đê tài......................................................12.Mục đích nghiên cứu..........................................

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYẾN VÀN QUÂNBIỆN PHÁP PHÁT TR1ÉN KỸ NĂN G GIAO T1ÉP TTẾNG VTỆT CHO HỌC SĨNH TĨẼU HỌC NGƯÒĨ DÂN TỘC THĨẼƯ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYẾN VÀN QUÂNBIỆN PHÁP PHÁT TR1ÉN KỸ NĂN G GIAO T1ÉP TTẾNG VTỆT CHO HỌC SĨNH TĨẼU HỌC NGƯÒĨ DÂN TỘC THĨẼƯ