KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Đặc Thù Tại Thành Phố Hải Phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         159 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Đặc Thù Tại Thành Phố Hải Phòng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Đặc Thù Tại Thành Phố Hải Phòng

BỘ GIÁO ĐỤC VẢ ĐÀO TẠOTRI ỜNG ĐẠI HỌC' DÂN LẶP HÃI PIIÒN'NGI YỀN VÀN IHNGGĨẤI PHÁP PHÁT TRĨÉN SẢN PHẤM DU LỊCH ĐẠC THỪ TẠT THÀNH PHÓ HẢI PHÒNGLUẬN VĂN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Đặc Thù Tại Thành Phố Hải PhòngN THẠC sĩNGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANHCHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANHMẢ SÓ: 60 34 01 02NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC:PGS.TS.Nguyễn Văn ThanhồLời cam ơnTrước

hết. tác giãi xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhất tới thày giáo PGS. TS. Nguyền Vân Thanh người thây đà chi bão. hướng dần và tận tiỉiỉi bô (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Đặc Thù Tại Thành Phố Hải Phòng

sung gỏp ỳ. giúp tác gia hoãn thành luận vàn nãy.'l ác giá cùng xin gửi lòi câm on lới các thầy, cô giáo khoa Quán trị kinh doanh cua Trường Đại học D

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Đặc Thù Tại Thành Phố Hải Phòng

ân lập Hai Phông dà dạy và truyền đạt những kicn thức bô ích trong quá trình học tập cùng như tạo mọi diều kiện thuận lợi cho tãc gia trong suốt quá t

BỘ GIÁO ĐỤC VẢ ĐÀO TẠOTRI ỜNG ĐẠI HỌC' DÂN LẶP HÃI PIIÒN'NGI YỀN VÀN IHNGGĨẤI PHÁP PHÁT TRĨÉN SẢN PHẤM DU LỊCH ĐẠC THỪ TẠT THÀNH PHÓ HẢI PHÒNGLUẬN VĂN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Đặc Thù Tại Thành Phố Hải Phòngđiều kiện, giúp đò lác giã rắt nhiều trong quá trinh lim hiểu thòng tin. thu thập số liệu dè hoãn thành luận vãn dũng thời hạn.Xin chân thành cam ơn ỉ

Ilảì Phòng, ngày ... tháng...nồm 2017Học viên cao họcNguyền Văn DùngLời cam đoanlác giá Luận vân Cao học đê lài: “Giài pháp phát triền san phầin (ỉu l (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Đặc Thù Tại Thành Phố Hải Phòng

ịch (lậc thù tại Thành phố Hái Phòng” là Công trinh nghiên cim dộc lập riêng cua Tác gia dưới sự hướng dần cua Giáo viên. PGS.TS. Nguyen Văn 1 hanh('á

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Đặc Thù Tại Thành Phố Hải Phòng

c sô liệu, thông lin trong Luận vân có nguồn góc rò ràng vã khách quan. IIọc viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, hĩnh thức và tính trung thực

BỘ GIÁO ĐỤC VẢ ĐÀO TẠOTRI ỜNG ĐẠI HỌC' DÂN LẶP HÃI PIIÒN'NGI YỀN VÀN IHNGGĨẤI PHÁP PHÁT TRĨÉN SẢN PHẤM DU LỊCH ĐẠC THỪ TẠT THÀNH PHÓ HẢI PHÒNGLUẬN VĂN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Đặc Thù Tại Thành Phố Hải Phòngg kê cơ sớ lưu trú du lịch cùa Hãi Phòng282.2Một số lẻ hội quan trọng trong năm của Hài Phòng372.3Các yếu tố lác động đen môi trường du lịch Hái Phòng

432.4rồng hc.yp ưu diêm và nhược diêm cúa sàn phàm du lịch hiện lại502.5Tổng họp ưu điểm vã nhược điểm cua sân phàm du lịch hiện tại553.1Dự báo khách (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Đặc Thù Tại Thành Phố Hải Phòng

du lịch quốc tế dến Hãi Phòng643.2Dtr báo khách du lịch nội dịa dến Hãi Phòng64

BỘ GIÁO ĐỤC VẢ ĐÀO TẠOTRI ỜNG ĐẠI HỌC' DÂN LẶP HÃI PIIÒN'NGI YỀN VÀN IHNGGĨẤI PHÁP PHÁT TRĨÉN SẢN PHẤM DU LỊCH ĐẠC THỪ TẠT THÀNH PHÓ HẢI PHÒNGLUẬN VĂN

BỘ GIÁO ĐỤC VẢ ĐÀO TẠOTRI ỜNG ĐẠI HỌC' DÂN LẶP HÃI PIIÒN'NGI YỀN VÀN IHNGGĨẤI PHÁP PHÁT TRĨÉN SẢN PHẤM DU LỊCH ĐẠC THỪ TẠT THÀNH PHÓ HẢI PHÒNGLUẬN VĂN