KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hôn Nhân Hiện Nay Của Người H’mông Đen Ở Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         103 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hôn Nhân Hiện Nay Của Người H’mông Đen Ở Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hôn Nhân Hiện Nay Của Người H’mông Đen Ở Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Vli;N HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỌI VII; I NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ HỌINGUYÊN TIIỊ HUYỀNHÔN NHÂN HIỆN NAY CỦA NGƯỜI H’MONG ĐEN Ở XÃ TÀ XÙA, HUYỆN BẤC YÊN, T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hôn Nhân Hiện Nay Của Người H’mông Đen Ở Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn LaTỈNH SƠN LALUẬN VÀN THẠC sì DÂN Tộc HỌCHÀ NỘI-2019VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC' XẢ HỘI VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA IKK' XÃ HỘI • • • •NGUYỀN Tin IHIYẺNHÔN NHÂN HIỆ

N NAY CỦA NGƯỜI H’MONG ĐENỚ XÃ TÀ XÙA, HUYỆN BẤC YÊN, TỈNH SƠN LANgành: Dân tộc học Mã số: 8 31 03 10NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌCTS. VI VĂN ANHANOI-2019LỜ (Luận Văn Thạc Sĩ) Hôn Nhân Hiện Nay Của Người H’mông Đen Ở Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

I CAM DOANlôi xin cam đoan đây là công irình nghicn cứu của riêng lôi, nhùng kcl quá nghiên cứu được trình bày Irong luận vãn là Irung thực, khách qua

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hôn Nhân Hiện Nay Của Người H’mông Đen Ở Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

n. Ncu sai lòi xin chiu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 20 ỉ 9Tác giaNguyền I lìị IIuyển “ • • •LÒI CẤM ƠNLuận văn

Vli;N HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỌI VII; I NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ HỌINGUYÊN TIIỊ HUYỀNHÔN NHÂN HIỆN NAY CỦA NGƯỜI H’MONG ĐEN Ở XÃ TÀ XÙA, HUYỆN BẤC YÊN, T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hôn Nhân Hiện Nay Của Người H’mông Đen Ở Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La đã nhận được sự quan lâm của các thầy, cò giáo thuộc Khoa Dân tộc học và Nhân học - Học viện Khoa học xà hôi. các thầy, cô giáo thuộc Viện Dân tộc họ

c. Ban lành đạo Trung tâm Nghiên cứu vãn hóa các dân tộc Tây Bãc - Trường Đại học Tây Bẳc nơi tôi công tác. Nhân dip này tôi xin bày tô lòng biết ơn đ (Luận Văn Thạc Sĩ) Hôn Nhân Hiện Nay Của Người H’mông Đen Ở Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

ến sư giúp đờ quý báu đó.Tôi xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc tới Tiến sì Vi Văn An - Bao tàng Dân tộc học Việt Nam đã trực liếp chi dạy và hướng đản l

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hôn Nhân Hiện Nay Của Người H’mông Đen Ở Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

ôi hoàn thành luận văn.TÔI xin bày tô lòng biết ơn tới gia đinh, bạn bè. đồng nghiệp dà đông viên, ung hộ tôi trong quá trinh học tập và thực hiên luậ

Vli;N HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỌI VII; I NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ HỌINGUYÊN TIIỊ HUYỀNHÔN NHÂN HIỆN NAY CỦA NGƯỜI H’MONG ĐEN Ở XÃ TÀ XÙA, HUYỆN BẤC YÊN, T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hôn Nhân Hiện Nay Của Người H’mông Đen Ở Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn Laà khoa hoc và ban bè đồng nghiệp đề luận văn được hoàn thiện hơnTôi xin trân trọng câm ơn!Hà Nội, ngày 25 tháng 04 nàm 20Ị 9 Tác giãNguyễn Thị Huyềnii

MỤC LỤCMỞ ĐÀU..........................................................1Chương 1. CO’ SỎ LÝ THUYẾT VÀ KHÁI QUÁT VÈ rộc NGl Òl NGHIÊN CƯU.............. (Luận Văn Thạc Sĩ) Hôn Nhân Hiện Nay Của Người H’mông Đen Ở Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

..............................................141.1.Cơ sờ lý thuyết...........................................141.2.Khái quát về dịa bàn vã tộc người

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hôn Nhân Hiện Nay Của Người H’mông Đen Ở Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

nghiên cứu..............171.3.Khát quát về người Hmông Dcn..............................21

Vli;N HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỌI VII; I NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ HỌINGUYÊN TIIỊ HUYỀNHÔN NHÂN HIỆN NAY CỦA NGƯỜI H’MONG ĐEN Ở XÃ TÀ XÙA, HUYỆN BẤC YÊN, T

Vli;N HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỌI VII; I NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ HỌINGUYÊN TIIỊ HUYỀNHÔN NHÂN HIỆN NAY CỦA NGƯỜI H’MONG ĐEN Ở XÃ TÀ XÙA, HUYỆN BẤC YÊN, T