KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Tài Nguyên Và Kinh Tế - Xã Hội Phục Vụ Phát Triển Du Lịch Bền Vững Huyện Đảo Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         83 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Tài Nguyên Và Kinh Tế - Xã Hội Phục Vụ Phát Triển Du Lịch Bền Vững Huyện Đảo Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Tài Nguyên Và Kinh Tế - Xã Hội Phục Vụ Phát Triển Du Lịch Bền Vững Huyện Đảo Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCPHÙNG MINH T11ÙYNGHIÊN cưu DẠC DIÍ.M TÀĨ nguyên và kinh tề - XĂ HỘT PHỤC VỤ PHÁT TRĨẼN DU LỊCH BẺN VŨNG HUYỆ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Tài Nguyên Và Kinh Tế - Xã Hội Phục Vụ Phát Triển Du Lịch Bền Vững Huyện Đảo Phú Quý, Tỉnh Bình ThuậnỆN DẤO PHÚ QUÝ, TÍNH BÌNH THUẶNLUẬN VÀN THẠC sì QUÀN LÝ TÀI NGUYỀN VÀ MÔI TRƯÒNGSỗ hóa bởi Ti ling tâm Học liệu và Cóng nghệ thông (in - ĐHTNhttp://lr

c.tnu.edu.vnTHÁI NGUYÊN - 2020DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌCPHÙNG MINH THÙYNGHIÊN cú u DẠC DI ẾM TÀI NGUYÊNVÀ KINH TẺ - XÃ HỘI PHỤC VỤ PHÁ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Tài Nguyên Và Kinh Tế - Xã Hội Phục Vụ Phát Triển Du Lịch Bền Vững Huyện Đảo Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

T TRIKN DU LỊCH BỀN VÙNG HUYỆN DÀO PHÚ QUÝ, TĨNH BÌNH THUẶNLUẬN VÃN THẠC sĩ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGNgành: Quàn lý Tài nguyên và Mòi trường Mã

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Tài Nguyên Và Kinh Tế - Xã Hội Phục Vụ Phát Triển Du Lịch Bền Vững Huyện Đảo Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

SỐ : 8850101Người hướng dẫn khoa hục: PGS. TS. Phan Thị Thanh HằngTHÁI NGUYÊN - 2020Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTN http:

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCPHÙNG MINH T11ÙYNGHIÊN cưu DẠC DIÍ.M TÀĨ nguyên và kinh tề - XĂ HỘT PHỤC VỤ PHÁT TRĨẼN DU LỊCH BẺN VŨNG HUYỆ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Tài Nguyên Và Kinh Tế - Xã Hội Phục Vụ Phát Triển Du Lịch Bền Vững Huyện Đảo Phú Quý, Tỉnh Bình Thuậnọc cùa PGS.TS. Phan Thị Thanh lùng không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác, số liệu và kết quá cũa luận vàn chưa từng được công bố ờ b

ất kì một công trình khoa học nào khác.Các thông tin thứ cấp sư dụng trong luận vãn là có nguồn gốc rõ ràng, được trích dan đây đu. trung thực và đủng (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Tài Nguyên Và Kinh Tế - Xã Hội Phục Vụ Phát Triển Du Lịch Bền Vững Huyện Đảo Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

qui cách.rôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực và nguyên ban cua luận văn/.Tác giàPhùng Minh ThùySố hóa bởi Trung tâm Học liệu và Còng nghệ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Tài Nguyên Và Kinh Tế - Xã Hội Phục Vụ Phát Triển Du Lịch Bền Vững Huyện Đảo Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CÁM ƠNĐè hoàn (hành luận vãn này, (ôi xin ló lòng biết ơn sâu sac đen PGS.TS. Phan Thị Thanh Hăng đã lận lìn

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCPHÙNG MINH T11ÙYNGHIÊN cưu DẠC DIÍ.M TÀĨ nguyên và kinh tề - XĂ HỘT PHỤC VỤ PHÁT TRĨẼN DU LỊCH BẺN VŨNG HUYỆ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Tài Nguyên Và Kinh Tế - Xã Hội Phục Vụ Phát Triển Du Lịch Bền Vững Huyện Đảo Phú Quý, Tỉnh Bình Thuậna học Dại học Thái Nguyên đà tận tình truyền đạt kiến thức trong 2 năm học lập. Với von kiên thức dược liêp thu (rong quá irình học lập không chi là p

hục vụ cho quá trình nghiên cứu. viol luận văn mà còn là hành trang quí báu dê (ôi lièp lục Vừng bước trên con dường sự nghiệp. Xin chân ihành cam ơn (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Tài Nguyên Và Kinh Tế - Xã Hội Phục Vụ Phát Triển Du Lịch Bền Vững Huyện Đảo Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

các thầy cô trong hội đồng chấm luận vân đà cho (ôi những đóng góp quý báu đè hoàn chinh luận vân này.Tôi cũng xin chân thành cam ơn tập thè Lãnh đạo.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Tài Nguyên Và Kinh Tế - Xã Hội Phục Vụ Phát Triển Du Lịch Bền Vững Huyện Đảo Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

nhân vicn Uy ban nhân dân huyện đao Phú Quý. tinh Bình Thuận và Viện Dịa lý Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đà lạo điều kiện thuận lợi. c

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCPHÙNG MINH T11ÙYNGHIÊN cưu DẠC DIÍ.M TÀĨ nguyên và kinh tề - XĂ HỘT PHỤC VỤ PHÁT TRĨẼN DU LỊCH BẺN VŨNG HUYỆ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Tài Nguyên Và Kinh Tế - Xã Hội Phục Vụ Phát Triển Du Lịch Bền Vững Huyện Đảo Phú Quý, Tỉnh Bình Thuậnè (ôi hoàn (hành đê tài.Cuối cùng lôi kính chúc quý ihầy. cô doi dào sức khóe và ihành công hơn irong sự nghiệp cao quý!Thái Nguyên, ngày 20 iháng 6 n

ăm 2020Người thực hiệnPhùng Minh ThùySố hóa bời Trung tâm Học liệu và Cõng nghệ (hỏng tin - ĐHTN (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Tài Nguyên Và Kinh Tế - Xã Hội Phục Vụ Phát Triển Du Lịch Bền Vững Huyện Đảo Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCPHÙNG MINH T11ÙYNGHIÊN cưu DẠC DIÍ.M TÀĨ nguyên và kinh tề - XĂ HỘT PHỤC VỤ PHÁT TRĨẼN DU LỊCH BẺN VŨNG HUYỆ