KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Sông Chu - Thanh Hóa

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         115 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Sông Chu - Thanh Hóa

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Sông Chu - Thanh Hóa

LỜI CẢM ƠNLuận vãn thạc sì chuyên ngành xây dụng công trinh thuỷ VỚI dề tài “Nghiên cứu đê xuất gìài pháp hào vệ hờ sông Chu - Thanh Hóa được hoãn thà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Sông Chu - Thanh Hóaành với sự cố gắng nồ lực cùa ban thân cũng với sụ giúp dờ nhiệt tinh cua Khoa Còng trinh, các thây cô giáo trường Dại học Thúy Lợi, Cực Dê điêu, ròng

công 1\ lư vân xây dựng thủy lợi Việt Nam dà tạo mọi diều kiện và dộng viên giúp dờ về mọi mặt. Tác giã xin chân thành cám (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Sông Chu - Thanh Hóa

cá nhân nói trên.Dặc biệt, lác giã xin bày lò lông bicl (HI sầu sắc lới thây giáo hướng dan PGS. TS Nguyền Cành Thái dà trực tiếp hướng dần vã tận tin

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Sông Chu - Thanh Hóa

h giúp dờ trong thời gian ihực hiộn luận văn.Sự thành công cua luận vãn gẳn liền VỚI quá trinh giúp dờ. dộng viên cò vù của gia đình, bạn bè và đông n

LỜI CẢM ƠNLuận vãn thạc sì chuyên ngành xây dụng công trinh thuỷ VỚI dề tài “Nghiên cứu đê xuất gìài pháp hào vệ hờ sông Chu - Thanh Hóa được hoãn thà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Sông Chu - Thanh Hóat mong nhận dưọc ý kiến dỏng góp quý bâu cứa các thầy cô giáo, các anh chị và bạn bè đồng nghiệp.Hà Nội. ngày ỉ 9 tháng 05 năm 20 ỉ 5rác giáTường Duy

AnhLỜI CAM ĐOANTên tôi là Tường Duy Anh. lôi xin cam đoan đày Là công trinh nghiên cứu cùa riêng tòi Nhưng nội dung vã kết quá trinh bày trong luận vã (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Sông Chu - Thanh Hóa

n lá trung thực vá chưa được ai công bò trong bât kỳ công trinh khoa học nào.7 ác giãTuông Duy AnhMỤC LỤCPHẤN MỜ ĐẤU..................................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Sông Chu - Thanh Hóa

............................1I.TÍNH CẤP TIIIÉT CỦA ĐẺ TÀI.........................................1II.MỤC ĐÍCH NGHIÊN cửu CỦA ĐẺ TÀI..................

LỜI CẢM ƠNLuận vãn thạc sì chuyên ngành xây dụng công trinh thuỷ VỚI dề tài “Nghiên cứu đê xuất gìài pháp hào vệ hờ sông Chu - Thanh Hóa được hoãn thà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Sông Chu - Thanh Hóa..........2CHƯƠNG I : TỎNG QUAN CÁC VẤN DÈ NGHIÊN cưu...............................31.1IIỘ thống dê diều Việt Nam....................................

....31.1.1Hệ thống đê Bác Bộ và Bíìc Trung Bộ............................51.1.2I lệ thống dê sông, cùa sông khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung BỘ61.1 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Sông Chu - Thanh Hóa

.3I lệ thống dê biên.............................................ố1.1.4Hệ thông đê sồng, bờ bao khu vực Dông băng sông cữu I .ong....71.1.5Kẽ chống XÓ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Sông Chu - Thanh Hóa

I lơ biên giới Việt Tiling.........................71.2Hiện trạng đê điểu Việt Nam.......................................71.2.1Dánh giá hiện trạng các

LỜI CẢM ƠNLuận vãn thạc sì chuyên ngành xây dụng công trinh thuỷ VỚI dề tài “Nghiên cứu đê xuất gìài pháp hào vệ hờ sông Chu - Thanh Hóa được hoãn thà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Sông Chu - Thanh Hóa......................81.2.1.3 về thân dè................................................101.2.1.4 về nền dê..........................................

.......111.2.2('ác nguyên nhân gầy mat ổn định đến điều kiện làm việc bình thườngcùa dê .............................................................. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Sông Chu - Thanh Hóa

141.2.3Các biện pháp bao vệ..........................................161.2.3.1Trông rừng phòng hộ.......................................161.2.3.3Phân

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Sông Chu - Thanh Hóa

lũ và chậm hì vào các vùng trũng....................17

LỜI CẢM ƠNLuận vãn thạc sì chuyên ngành xây dụng công trinh thuỷ VỚI dề tài “Nghiên cứu đê xuất gìài pháp hào vệ hờ sông Chu - Thanh Hóa được hoãn thà

LỜI CẢM ƠNLuận vãn thạc sì chuyên ngành xây dụng công trinh thuỷ VỚI dề tài “Nghiên cứu đê xuất gìài pháp hào vệ hờ sông Chu - Thanh Hóa được hoãn thà

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook