KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Các Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100000₫ Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Các Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Các Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMvũ THỊ HOÀNG YÉNQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯÒNG TĨÉU HỌC THÀNH PHÓ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Các Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng NinhG NINHLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN-2019Sò hóa bơi Trung lâm Hoc liệu và Cóng nghê thông tin ĐHTNhttp://irc.lnu.edu.vnĐẠI HỌC THÁI NGU

YÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMVŨ THỊ HOÀNG YÍ:NQUẢN LÝ HOẠT ĐỌNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỀU HỌC THÀNH PHÓ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINHNgành: Quà (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Các Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

n lý giáo dục Mà số: 8.14.01.14LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCIlưóng dần khoa học: PGS.TS. NGUYỀN THỊ THANH HUYỀNTHÁĨ NGUYÊN - 2019Số hóa bơi Trung

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Các Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

tâm Hoc liệu và Cóng nghẻ thòng tin ĐHTNhttp://lrc.tnu.cdu.vnLỜI CAM ĐOANTôi xin cam doan, mọi số liệu và két quả nghiên cứu trong luận văn nãy là ti

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMvũ THỊ HOÀNG YÉNQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯÒNG TĨÉU HỌC THÀNH PHÓ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Các Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 6 nám 2019Tác giá luận văn Vù Thị Hoàng YếnSố hóa bởi Trung lâm Học liệu và Cóng nghê thông lin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CẤM ƠN’Với (ình cảm ch

ân thành và kính trọng, tôi xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc lới:Các thầy giáo, cô giáo trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên và các thay, cô gi (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Các Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

áo ngoài trường tham gia giáng dạy các chuyên đè cao học quản lý giáo dục cho học viên cao học khóa K25.Các đong chi lành đạo Phòng Giáo dục và Đào tạ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Các Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

o (hành phố Hạ Long, các đồng chí cán bộ quan lý. giáo viên và học sinh trường tiêu học trên địa bàn (hành phố Hạ Long, (inh Quàng Ninh; gia đinh và b

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMvũ THỊ HOÀNG YÉNQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯÒNG TĨÉU HỌC THÀNH PHÓ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Các Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninhọng và lòng biết ơn sâu sác nhất với PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền người trực tiếp hướng dần. đà tận tinh giúp đờ tôi trong suốt quá (lình thực hiện

luận văn.Tôi xin chân thành cam ơn và tiếp thu nhửng ý kiến đóng góp của các nhà khoa học đê đe tài này được hoàn thiện hơn.Thái Nguyên, tháng 6 năm 2 (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Các Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

019Tác giãP77 Thị Hoàng YenSố hỏa bõi Trung tâm Học liệu vã Còng nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnMUC LỤC

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMvũ THỊ HOÀNG YÉNQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯÒNG TĨÉU HỌC THÀNH PHÓ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMvũ THỊ HOÀNG YÉNQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯÒNG TĨÉU HỌC THÀNH PHÓ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG