KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Chi Nhánh Tỉnh Thái Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         146 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Chi Nhánh Tỉnh Thái Nguyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Chi Nhánh Tỉnh Thái Nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHVUONG THỊ HOÀQUẤN LÝ NGUÕN NHẢN Lực TẠI NGẤN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Chi Nhánh Tỉnh Thái Nguyên VIỆT NAM, CHI NHÁNH TỈNH THÁT NGUYÊNLƯẶN VÃN TTĨẠC sĩ TĨĨEO DỊNĨĨ TĨƯỚNG ỬNG DỤNGNgành: QUẤN LÝ KINH TỀThái Nguyên - 2019BẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠ

I HỌC KINH TẾ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHVƯƠNG THỊ HOÀQUẢN LÝ NGUỞN NHÂN Lực TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH TỈNH THÁ (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Chi Nhánh Tỉnh Thái Nguyên

I NGUYÊNNGÀNH: QUÁN LÝ KINH TÉ Mã số: 8.31.01.10LUẠN VĂN THẠC sĩ TTĨEO DỊNIT HƯỚNG ƯNG DỤNGNgười hưóng dần khoa học: PGS.TS BỎ THỊ nil Y PHUONGThái Ng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Chi Nhánh Tỉnh Thái Nguyên

uyên - 2019LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan rang, đây là còng trình nghiên cứu cùa riêng tòi. Nhừng số liệu, thông tin và kết quà nghiên cứu trong luận vă

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHVUONG THỊ HOÀQUẤN LÝ NGUÕN NHẢN Lực TẠI NGẤN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Chi Nhánh Tỉnh Thái Nguyên trích dần trong luận vãn dều dă dược ghi rò nguồn gốc.Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Tác giaVương Thị HòaiiLỜI CẤM ƠNTrong quá trình (hực hiện Đe l

ài Luận văn: “Quán lý nguồn nhân lực tại Ngăn hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn l iệt Nam chì nhánh tinh Thái Nguyên”, tòi dà nhận dược sự hướn (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Chi Nhánh Tỉnh Thái Nguyên

g dần. giúp dờ. dộng viên của nhiều cá nhân và tập thê. Tôi xin được bày to sự cam on sâu sâc nhất tói tất cà các cá nhân và lập ihè dă tạo diều kiện

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Chi Nhánh Tỉnh Thái Nguyên

giúp dờ lôi trong học lập và nghiên cửu.Trước liên, lôi xin irân trọng cảm ơn sâu sắc lới PGS.TS f)ồ Thi Thúy Phương, người hướng dan khoa học cua Luậ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHVUONG THỊ HOÀQUẤN LÝ NGUÕN NHẢN Lực TẠI NGẤN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Chi Nhánh Tỉnh Thái Nguyênm niệu trường, Ban lành dạo các Phòng, Khoa thuộc (rường Dại học Kinh tế và Quan trị Kinh doanh - Dại học Thái Nguyên, cùng lập thể các thầy, cô giáo

trong khoa Ĩ.Liậl - Quán lý Kinh tể đà giúp đờ tôi về thời gian cùng như kiến thức đè tôi hoàn thành quá trình học lập và hoàn thiện dề lài.Xin trân t (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Chi Nhánh Tỉnh Thái Nguyên

rọng cam oai các vị lành đạo và tập thê cán bộ công nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phái triển nông thôn Việt Nam chi nhánh linh Thái Nguyên đà cun

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Chi Nhánh Tỉnh Thái Nguyên

g cấp thông tin. tài liệu và hợp tác trong quá trình thực hiện Luận vãn. Đặc biệl mội lan nừa câm ơn dến nhũng cán bộ nhân viên ngân hàng đà dành chút

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHVUONG THỊ HOÀQUẤN LÝ NGUÕN NHẢN Lực TẠI NGẤN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Chi Nhánh Tỉnh Thái Nguyênè dà bòn tòi giúp dờ lôi về mặt vật chất cũng như tinh than trong thời gian học lập và hoàn thành luận văn thạc sỳ này.Trân trọng!iiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐO

AN...................................................iLỜI CẢM ƠN....................................................iiMỤC LỤC......................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Chi Nhánh Tỉnh Thái Nguyên

.............................iiiDANH MI C CÁC TỪ VIÉT TẤT....................................vĩi*

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHVUONG THỊ HOÀQUẤN LÝ NGUÕN NHẢN Lực TẠI NGẤN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHVUONG THỊ HOÀQUẤN LÝ NGUÕN NHẢN Lực TẠI NGẤN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook