KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Chi Thỏa Thuận Tại Các Trường Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         105 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Chi Thỏa Thuận Tại Các Trường Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Chi Thỏa Thuận Tại Các Trường Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRUÔNG ĐẠI HỌC KINH TE VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHCAO MINH KHÁNHQUẢN LÝ THƯ CHĨ THỎA THUẬN TẠT CÁC TRƯỜNG CÔNG LẶP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Chi Thỏa Thuận Tại Các Trường Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Việt Trì Tỉnh Phú ThọHÓ VIỆT TRÌ TỈNH PHỦ THỌLUẬN VĂN THẠC sỉ TIIEO DỊNII HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TÉTHÁI NGUYÊN - 2019ĐẠI nọc THAI NGUYENTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẺ

VÀ QUẢN 1 RỊ KINH DOANHCAO MINH KHÁNHQUẢN LÝ THU CHI THỎA THUẬN TẠI CÁC TRƯỜNG CÔNG LẶP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ VIỆT TRÌ TỈNH PHỦ THỌNGÀNH: QUẤN LÝ KIN (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Chi Thỏa Thuận Tại Các Trường Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ

H TÉ Mà số: 8.31.01.10LUẬN VĂN THẠC sĩ THEO DỊNII HƯỚNG ỨNG DỤNGNgười hướng dần khoa học: PGS. I S. PHẠM BÃO DƯƠNGTHÁĨ NGUYÊN-2019LỜI CAM ĐOANTôi xin

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Chi Thỏa Thuận Tại Các Trường Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ

cam đoan rang số liệu và kết quá nghiên cửu trong luận vãn này là hoàn toàn Hung thực. Mọi sự giúp đờ cho việc hoàn thành luận vãn đà được ghi trong l

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRUÔNG ĐẠI HỌC KINH TE VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHCAO MINH KHÁNHQUẢN LÝ THƯ CHĨ THỎA THUẬN TẠT CÁC TRƯỜNG CÔNG LẶP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Chi Thỏa Thuận Tại Các Trường Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Việt Trì Tỉnh Phú ThọỜI CAM ƠNTrong quá trình học tập và thực hiện đề tài, tôi đà nhận được sự hướng dần,giúp đờ. dộng viên tận tinh của nhiêu cá nhân và tập thê. ròi xin

dược bày to sự cam ưn sâu sac nhất tới lất ca các cá nhân và tập thê đà lạo điều kiện giúp dờ tôi trong học tập và nghiên cứu.Tòi xin Iràn trọng cam o (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Chi Thỏa Thuận Tại Các Trường Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ

n Ban Giám hiệu Nhà trường. Phòng Dâo tạo. các Khoa, của Trường Đại học Kinh te và Quân trị Kinh doanh-Đại học Thái Nguyên, đà tạo điều kiện giúp đờ t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Chi Thỏa Thuận Tại Các Trường Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ

ôi về mọi mật trong quá trinh học lập và hoán thành luận vãn này.Tôi xin Iràn trọng cam on sự giúp đờ lận lình cua Giáo viên hướng dan PGS. ỉ S.Phạm B

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRUÔNG ĐẠI HỌC KINH TE VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHCAO MINH KHÁNHQUẢN LÝ THƯ CHĨ THỎA THUẬN TẠT CÁC TRƯỜNG CÔNG LẶP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Chi Thỏa Thuận Tại Các Trường Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Việt Trì Tỉnh Phú ThọThái Nguyên.Trong quá trình ihực hiện đề lài. lôi còn nhận được sự giúp đờ và cộng tác của các dong nghiệp củng cơ quan nơi tôi công tác.'Tôi xin cám

ơn ban lành đạo và các đông nghiệp đà hỗ trự và cung cấp thông tin cho lôi hoàn thành luận vãn. Tôi cùng xin câm ơn sự dộng viên giúp dớ cùa bạn bẽ. g (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Chi Thỏa Thuận Tại Các Trường Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ

ia đinh đà giúp lòi thực hiện luận vãn này.Thái Nguyên, I lì áng 6 năm 2019Tác già luận vănCao Minh KhánhiiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.......................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Chi Thỏa Thuận Tại Các Trường Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ

................................iLỜI CĂM O'N.......................................................iiMỤC LỤC..........................................

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRUÔNG ĐẠI HỌC KINH TE VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHCAO MINH KHÁNHQUẢN LÝ THƯ CHĨ THỎA THUẬN TẠT CÁC TRƯỜNG CÔNG LẶP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PH

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRUÔNG ĐẠI HỌC KINH TE VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHCAO MINH KHÁNHQUẢN LÝ THƯ CHĨ THỎA THUẬN TẠT CÁC TRƯỜNG CÔNG LẶP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PH

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook