KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         128 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠI ________♦___•_________•LÊ CỒNG THỊQUÂN LÝ XÂY DựNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN DỊA BÀN HUYẸN LỤC NAM, TINH BẤC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang GIAN(LUẠN VÃN THẠC sĩ KĨNĨT TÉHÀ NỘI, NÃM 2020Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG .MẠILÊ CÔNG THỤQUẤN LÝ XÂY DựNG NÔN THÔN MỚI TRÊN DỊA BÀN

HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẢC GIANGCHUYEN NGÀNH: QUÂN LÝ KINH TÉ MÃ SÓ: 8340410LUẬN VÀN THẠC sỉ KINH TÉNGƯỜI HƯỞNG DẤN KHOA HỌC TS. HOÀNG VĂN MẠNHHÀ NỘI, NĂ (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

M 2020https ://k hothuv ien .comiLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan dây là công trinh nghiên cứu của riêng tôi, trong luận văn các số lieu được sư dụng là t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

rung thực và kết quả nghicn cửu chưa từng được công bò dưới bàl cứ hình thức nào.Hà Nội, ngày 19 ỉhủng 10 nồm 2020l ác giãLê Công ThụiiLỜI CẢM ƠNTrong

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠI ________♦___•_________•LÊ CỒNG THỊQUÂN LÝ XÂY DựNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN DỊA BÀN HUYẸN LỤC NAM, TINH BẤC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Gianghương Mại. Em xin được bây lo lòng biêt ơn sâu súc đôi với các thây giáo, cò giáo trường Dại học Thương mại đà giúp cm rat nhicu trong quá trinh học t

ập. nghiên cứu. Em xin được bày lo lòng bict on sầu sac đòi V ới các cá nhân, tỏ chức trên địa bàn huyện Lục Nam. tinh Bắc (hang đà quan lâm. giúp đờ. (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

tạo điêu kiện thuận lợi trong công tác cùng như thu thập dừ liệu đê cho em có thê hoàn thành nhiệm vụ học tập. nhiệm vụ nghiên cứu luận vân Thạc sì n

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

ày.F.m xin bày tô lõng biet on sâu sac dôi với ngxrời hướng dần khoa học là TS. Hoàng Vãn Mạnh, thầy đà tận lình hướng dần. đọc và góp V chi tiết, 11

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠI ________♦___•_________•LÊ CỒNG THỊQUÂN LÝ XÂY DựNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN DỊA BÀN HUYẸN LỤC NAM, TINH BẤC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giangviên, giúp dờ tôi vượt qua những khó khăn, thách thức dê hoàn thành nhiệm vụ học lập. nghiền cứu nói chung và luận văn lôl nghiệp nói riêng./.Ilà Nội.

ngày 19 thủng 10 nửìn 2020rác giáLê Công Thụ (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠI ________♦___•_________•LÊ CỒNG THỊQUÂN LÝ XÂY DựNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN DỊA BÀN HUYẸN LỤC NAM, TINH BẤC