KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Tmcp Tiên Phong

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         116 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Tmcp Tiên Phong

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Tmcp Tiên Phong

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • • •TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VÀN THẠC sĩQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONGChuyên ngành: Quâ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Tmcp Tiên Phongân tri kinh doanhTÔNG Dức THÀNHHÀ NỘI, NĂM 2019Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VĂN THẠC sĩQUẤN TRỊ RỦĨ RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠT

NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONGNgành: Kinh DoanhChuyên ngành: Quan trị kinh doanh Mã số: 83.40.101Họ và tên học viên: Tống Đức Thành Người hướng dẫn: TS Dạn (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Tmcp Tiên Phong

g Thị Huyền IlưưngHÀ NỘI. NẢM 2019LỜI CAM ĐOANTÔI xin cam đoan dãy là công trinh nghiên cúu khoa học độc Lập cua riêng lôi. Các số liệu, kết quã nghiê

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Tmcp Tiên Phong

n cứu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc cụ thề. rò ràng. Luận vãn kế thửa các công trình nghiên cứu cùa nhùng nguôi di trước và có sự bổ su

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • • •TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VÀN THẠC sĩQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONGChuyên ngành: Quâ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Tmcp Tiên Phongơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương. Khoa Sau dại học của Trường cùng tập thế các thầy cô giáo, nhùng người đà trang bl kiến thức cho tôi tro

ng suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.Với lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất, tôi xin trân trọng câm on TS Dặng Thị Huyền Hương, ngư (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Tmcp Tiên Phong

ời đà trực tiếp hướng dần tôi trong suốt quá trinh nghiên cứu và hoàn thiện dể tài.Tôi xin trân trọng gửi lời cam ơn dền các dồng nghiệp tại Ngân hàng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Tmcp Tiên Phong

TMCP l ien Phong đà giúp đờ tôi thu thập thông tin. tong hợp số liệu cùng như chia sê kinh nghiệm về quán trị nìi ro tín dụng tại dơn vị kinh doanh t

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • • •TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VÀN THẠC sĩQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONGChuyên ngành: Quâ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Tmcp Tiên Phongà đóng góp nhicu V kiên quý báu đê tôi có thè hoàn thiện luận vân nghiên cứu này.Do thời gian nghiên cứu còn hạn hẹp và kiến thức cứa bân thân còn hạn

che. luận vàn này không the tránh khói nhùng sơ suất thiếu sót. tôi rat mong nhận được nhừng ý kiến dóng góp cua các thầy cô giáo dè dề tài dược hoàn (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Tmcp Tiên Phong

thiện hơn.Xin chân ihánh câm ưn!Hà Nội, ngày....tháng..nám 2019l ác già luận vãnTống Dức ThànhiiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.................................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Tmcp Tiên Phong

......................iLỜI CẤM ƠN........................................................iiMỤC LỤC....................................................

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • • •TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VÀN THẠC sĩQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONGChuyên ngành: Quâ

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • • •TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VÀN THẠC sĩQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONGChuyên ngành: Quâ

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook