KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Đối Với Ngành Viễn Thông Và Đề Xuất Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         124 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Đối Với Ngành Viễn Thông Và Đề Xuất Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Đối Với Ngành Viễn Thông Và Đề Xuất Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

BỌ GIÁO DỤC' VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI học: ngoại thươngLUẬN VĂN THẠC siTác: đọng của cuộc CẤC H MẠNG c ÔNG NGHIẸP 4.0 DÕI VỚI NGÀNH VIỀN THÔNG VÀ ĐÈ XƯÁT

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Đối Với Ngành Viễn Thông Và Đề Xuất Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Tổng Công Ty Viễn Thông MobifoneT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI TÒNG CÔNG TY VIẺN THÒNG MOBIFONEChuyên ngành: Quàn trị kinii (loanhĐẶNG THỊ KIM THOAHà Nội - 2019BỌ GIÁO DỤC V

À DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI TIH ONGLUẬN VÀN THẠC sĩTÁC ĐỌNG CỦA cuọc CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐÓI VỚI NGÀNH VIẺN THÔNG VÀ ĐẺ XƯÁT NHẢM NÂNG CAO HI (Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Đối Với Ngành Viễn Thông Và Đề Xuất Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

ỆU QUẢ KINH DOANH TẠI TONG c:ÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONENgành: Kinh doanh Chuyên ngành: Quân trị kinh doanh Mả số: 83.40.101Họ và tên học viên Người hư

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Đối Với Ngành Viễn Thông Và Đề Xuất Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

ớng dần: Dáng Thị Kim Thoa: PGS, TS. Nguyền Vãn ỉ hoanHà Nội-2019iLỜI CAM ĐOANTác già luận văn cam đoan đề tài luận vãn "Tác động cua cuộc cách mang c

BỌ GIÁO DỤC' VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI học: ngoại thươngLUẬN VĂN THẠC siTác: đọng của cuộc CẤC H MẠNG c ÔNG NGHIẸP 4.0 DÕI VỚI NGÀNH VIỀN THÔNG VÀ ĐÈ XƯÁT

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Đối Với Ngành Viễn Thông Và Đề Xuất Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifonea riêng tôi. các kết quã nghiên cửu có tinh dộc Lập riêng, không sao chép bất kỳ tài liệu nào và chưa công bố nôi dung này ớ bất kỷ đâu Các số liệu tr

ong luận vàn được sừ dung trung thực, nguồn trích dần có chú thích rò ràng, minh bạch, có tính kế thừa, phát triền từ các tài liệu, tạp chí. các công (Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Đối Với Ngành Viễn Thông Và Đề Xuất Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

trình nghiên cứu đà được công bố.Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan danh dự cùa tòi./.Tác giảĐặng Thị Kim ThoaiiLỜI CẤM ƠNTrước tiên,

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Đối Với Ngành Viễn Thông Và Đề Xuất Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

người viết luận văn xin bày tò lòng cam ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo trường Đại học Ngoại thương, đặc biệt là các thầy cô trong Khoa Sau đại học và

BỌ GIÁO DỤC' VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI học: ngoại thươngLUẬN VĂN THẠC siTác: đọng của cuộc CẤC H MẠNG c ÔNG NGHIẸP 4.0 DÕI VỚI NGÀNH VIỀN THÔNG VÀ ĐÈ XƯÁT

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Đối Với Ngành Viễn Thông Và Đề Xuất Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifoneọng cam ơn PGS. TS. Nguyền Văn Thoan. người hướng đản khoa học đà tận tàm và nhiệt lình hướng dẫn tác giã hoàn thiện luận văn thạc sì này.Cuối cùng, t

ác gia câm ơn gia đình, bạn bè tại trường Đại học Ngoại thương, các đồng nghiệp tại Tổng còng ty Viền thòng MobiFone đ«à hết sire giúp đờ. tạo điều ki (Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Đối Với Ngành Viễn Thông Và Đề Xuất Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

ện, phối hợp cung cấp các tài liệu, thông tin cho tác gia trong suốt quá trình thực hiện đề tài luận văn. Mặc dù đã hết sức cố găng từ việc nghiên cứu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Đối Với Ngành Viễn Thông Và Đề Xuất Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

, sưu tầm các tài liệu trong và ngoài nước, tuy nhiên luận văn vần không tránh khỏi một so thiếu sót nhắt định. Tãc giã rất mong nhận dược sự góp ý cù

BỌ GIÁO DỤC' VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI học: ngoại thươngLUẬN VĂN THẠC siTác: đọng của cuộc CẤC H MẠNG c ÔNG NGHIẸP 4.0 DÕI VỚI NGÀNH VIỀN THÔNG VÀ ĐÈ XƯÁT

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Đối Với Ngành Viễn Thông Và Đề Xuất Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone CẢM ƠN..................................................................................................iiDANH MỤC CÁC BÀNG..........................

.................................................................viDANH MỤC CÁC HÌNH, sơ DO. BIÊU ĐO.................................................. (Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Đối Với Ngành Viễn Thông Và Đề Xuất Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

........................viiDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TÀT....................................................................................ixTÓM TÁT KẾT Q

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Đối Với Ngành Viễn Thông Và Đề Xuất Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

UẢ NGHIÊN cứư LVẬN VÂN.........................................................................xiLỜI MỜ ĐẤU...........................................

BỌ GIÁO DỤC' VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI học: ngoại thươngLUẬN VĂN THẠC siTác: đọng của cuộc CẤC H MẠNG c ÔNG NGHIẸP 4.0 DÕI VỚI NGÀNH VIỀN THÔNG VÀ ĐÈ XƯÁT

BỌ GIÁO DỤC' VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI học: ngoại thươngLUẬN VĂN THẠC siTác: đọng của cuộc CẤC H MẠNG c ÔNG NGHIẸP 4.0 DÕI VỚI NGÀNH VIỀN THÔNG VÀ ĐÈ XƯÁT