KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         72 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỊ KIM ANHTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QLẢNG NAM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng NamMLUẬN VĂN THẠC sĩ CHÍNH SÁCH ( ÔNGHÀ NỘI, nám 2020VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỀN THỊ KIM ANHTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

AN SINH XÃ HỘI TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAMChuyên ngành : Chính sách côngMã số: 834 04 02LUẬN VĂN THẠC sĩ CHÍNH SÁC II CÔNGNGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

HỌC: PGS.TS. LÊ VÃN DÍNHHÀ NỘI, năm 2020MỜ ĐÀƯ1. Tinh cấp thiết của để tàiAn sinh xà hội là hệ thống các chính sách, chương trinh do nhà nước, các đố

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

i tác xà hội thực hiên nhằm đàm bão mức tối thiếu về thu nhập, sức khóe, phúc lợi xà hôi. nâng cao năng lưc cho cã nhân, hộ gia đinh và công đóng tron

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỊ KIM ANHTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QLẢNG NAM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Namiếp cận đến các dịch vụ xà hội cơ bân hoặc mat thu nhập.Đang và Nhà nước ta luôn coi việc quan tâm xây dựng, tô chức thực hiện các chinh sách xà hội l

ã mục tiêu, là động lực đê phát triên bên \ihig. ôn định chính trị - xà hội. thề hiện bân chất tốt đẹp của chế độ ta. Nghị quyết Trung ương 5. khóa XI (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

đà khắng định quan diêm thực hiện chinh sách an sinh xà hội: "Hệ thống CUI sinh xã hội phải đa dạng, toàn diện, có tinh chia sẽ giữa Nhà nước, xà hội

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

và người dân. giữa các nhóm dân cư trong một thế hệ và giữa các thể hệ. bào dóm bền vừng, công bang” [11]. tại Đại hòi lân thử XII cúa Đảng. Đãng ta

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỊ KIM ANHTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QLẢNG NAM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Namg thời mớ rộng đổi tượng và nàng cao hiệu quá cùa hệ thống an sinh xà hội dền mọi người dân. ” [13].Thời gian qua. nhờ thực hiện tốt các chính sách an

sinh xà hôi. nước ta đà đat được nhưng thành tựu nhất định trên các lình vực của đời sống xà hòi. nhất là giâm nghèo, ưu đài người có công với cách m (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

ạng...đời sống vật chất và tinh thằn cùa người dân được câi thiện, góp phần cũng cố lòng tin của nhân dân và sự ôn định chính trị - xà hội. Tuy nhiên,

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

việc triển khai chính sách ASXH chiu sự tác đông rất mạnh mè cùa nhiêu yếu tò cã chù quan lần khách quan đà dần đèn nhừng khó khăn nhất định.Tinh Quã

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỊ KIM ANHTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QLẢNG NAM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Namn kinh tể vời giãi quyết các vổn đề xà hội. chinh sách an sinh xà hội.3quan tâm nhàn tổ con người, cãi thiện đời sồng vật chất tinh thần của người dân

. xác định còng tác đền ơn đáp nghía, chăm lo cho các gia đình chính sách là quan trọng, triển khai dồng bộ nhiều giãi pháp về đào tạo nghề và giãi qu (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

yết việc làm cho người lao dộng, thực hiện tot chính sách dào tạo nghề cho lao dộng nông thôn gắn với thu hút đầu tư, giúp doanh nghiệp mớ rộng san xu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

ất dế rạo nhiều việc làm mới. còng tác bao hi êm xà hội, báo hi ém y tế cần được tâng cường" Ị7Ị. Trên cơ sớ đó. Đãng bộ linh Quãng Nam đà có nhừng ch

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỊ KIM ANHTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QLẢNG NAM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam dân được cãi thiện.Tại thị xà Điện Bàn. ASXH luôn là vấn đề mang tính chiến lược, lâu dài. cùng vữa mang tính cấp bách, được Đãng bộ và chính quyền t

hị xà đặc biệt quan tâm. Nghi quyết Đai hôi Đàng bộ thi xà Điện Bàn lần thử XXII. giai đoạn 2015-2020 đà xác định: Xây dựng Điện Bàn thành "thị xà phá (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

t triển''. Trên cơ sỡ mục tiêu chung đó. thịxă Điện Bàn đà tạo bước chuyển biến về văn hóa xà hội. tập trung chăm lo phát triển văn hóa. xà hội. giáo

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

dục. y tế. khoa học. còng nghệ, đâm bão an sinh xà hội. đời sống cua bà con nhân dân được cai thiện rò.Tuy nhiên, bên cạnh nhừng kết qua đạt được, vần

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỊ KIM ANHTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QLẢNG NAM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Namtương trỏng chờ ý Lại vào chính sách hồ trơ - cho không cùa Nhà nước, của các tồ chức, cá nhân; mức trơ cap xà hội cho đòi tượng BTXH còn thấp: chất l

ượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là đòi với người nghèo dôi lúc đôi nơi chưa dam bão: quy trình, thu tục giai quyết hồ sơ hộ nghèo, đôi tượn (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

g BTXH còn nặng thù tục hành chính gây khó khản cho nhàn dân...Vì vậy, đưa ra nhừng luận cử khoa học nhằm nâng cao chất lương việc thực hiện chính sác

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

h ASXH là rất cần thiết. Tác giã chọn đề tài "Thực hiện chinh sách an sinh xà hội tại thị xà Diện Bàn. tinh Quang Nơm " Làm đề tài luận vân thạc sì ch

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỊ KIM ANHTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QLẢNG NAM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến vắn đề chính sách công, chinh sách xà hội. chinh sách an sinh xà hội (ASXH). thực thi chính sách ASXH, đáng

quan tâm là những công trinh sau:Năm 2010. cuốn sách "Vấn dề dàn sinh và xà hội hài hòa", do tâp thê tác giá Phạm Văn Đửc. Đặng Hừu Toàn. Nguyền Đình (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Hòa biên soạn đà cho thây vàn đè đàm bâo ASXH Là một vân đề dân sinh quan trọng và chu yêu khi phân tích rò quan niệm dân sinh trong tư tưởng cùa Tôn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Trung Sơn và Hô Chí Minh (rong quá (rình xây dựng xã hội hài hoà cùa Trung Quốc và chiên lược phái triền bền vừng của Việt Nam [15].Cuốn'/íM sinh xà

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỊ KIM ANHTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QLẢNG NAM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam của Đàng và nhà nước khi trích dần khá nhiều chủ trương chính sách nhăm nâng cao mức sống cho người nóng dần và khuyến khích họ tham gia vào hè thống

an sinh xà hôi đế góp phần ôn đinh kinh tế. chính tri. tạo điều kiện phát triển kinh tế dất nước một cách bển vừng [1].Nãm 2011. tác giã Nguyền Văn M (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

ạnh khảng đinh Nhà nước giừ vai trò nòng cốt. Lã chủ thê xây dưng, tô chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược và các chương trinh quốc gia về

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

phát triển xà hội. huy động, quàn lý và phân phối các nguồn lực vật chat phục vụ phát trièn xà hội trong cuốn " Vai trò cùa nhà nước dồi với phát tri

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỊ KIM ANHTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QLẢNG NAM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam(hể kề den như: "An sinh xà hội ớ nước ta - một số vấn đề lý luận và thực tiền" của Vù Văn Phúc. "Hệ thống an sinh xà hội cho người nông dân Việt Nam"

cũa Nguyễn Danh Sơn: "Về xây dựng và hoàn thiện hệ thống an sinh xà hội ở nước ta những nám tới" cùa Mai Ngọc Cường. "Bao đảm an sinh xà hội dưới ánh (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

sáng Đại hội Xỉ cùa Dáng" của Dương Văn Thăng. "Tiếp tục thực hiện tốt chinh sách ưu đài người có cộng, bào dam an sinh xâ hội trong phát triển bền v

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

ững" cùa tác gia Nguyền Thi

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỊ KIM ANHTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QLẢNG NAM

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỊ KIM ANHTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QLẢNG NAM