KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         83 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC’ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN DIÉN TÂNTHỤ C HIỆN CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA TÍNH A

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An GiangAN GIANGLUÂN VĂN THẠC sỉ CHÍNH SÁCH CÔNGHÀ NỘI, 2021VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGƯYẺN ĐIÈN TÂNTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH T

ÀI KHÓA VÀ CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA TỈNH AN GIANGNgành: C hính sách công Mã số: 8340402NGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌCTS NGUYỀN THỦY LANHÀ NỘI, 20211 (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang

MỜ ĐAU1. Tính cấp thiết cùa đê tàiChính sách tài khóa là một công cụ cùa chính sách kinh tế vì mô được Chính phu sư dụng dê huy dộng, phân phôi và sử

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang

dụng hiệu quà các nguòn lực tâi chinh nhảm thực hiện các mục tiêu phát triên kinh tế - xà hội cùa quốc gia. Chính sách tài khóa có phạm vi tác động lở

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC’ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN DIÉN TÂNTHỤ C HIỆN CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA TÍNH A

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang.ơ mồi một giai đoạn khác nhau cùa nên kinh tê. Chinh phũ có thê thực hiện chính sách tài khóa tài khóa mớ rộng hoặc chính sách tài khóa thặt chặt dê

diêu tièt nên kinh tê. Thông qua chinh sách tài khóa mà Chinh phủ thi hành, sè tác động đến chi tiêu công và hệ thông thuế khóa nhẩm dạt được các mục (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang

tiêu vì mỏ của nên kinh te như: tăng trưởng kinh tê. tạo công ăn việc làm, bình ồn giá cá và lạm phát...ơ Việt Nam hiện nay. nên kinh tê dang lây lại

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang

dà tăng trướng. Năm 2019. tốc độ tăng trường đạt 7.02% cao nhất trong mười năm trờ lại đày. Tuy nhiên sang năm 2020. với tác động của dịch bệnh Coxy 1

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC’ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN DIÉN TÂNTHỤ C HIỆN CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA TÍNH A

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giangvô cùng can thiết đè thực hiện được các mục tiêu kép: Kiểm soát tốt các khoăn mục thu. cơ cấu lại nền kinh tê gắn x ới mỏ hình tăng trưởng xanh và bên

vừng, tiết kiệm giâm bội chi ngân sách nhà nước (NSNN). duy tri ôn định kinh tê vì mỏ. dâm bão an sinh xà hội...Trong những năm gần dày. cơ cấu kinh (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang

tể cùa tinh An giang đang được chuyên dịch theo hướng tích cực. môi trường dâu tư kinh doanh tiếp tục có chuyên biên, chất lượng và hiệu quả hoạt động

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang

của khu vực kinh tè tư nhân có bước phát triển. Hạ tầng nông thôn từng bước dược cai thiện, gắn liền xới kết quà tích cực từ việc triên khai thực hiệ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC’ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN DIÉN TÂNTHỤ C HIỆN CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA TÍNH A

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giangăng trướng binh quàn 04 năm chi đạt 5.3%, chưa đạt theo kề hoạch cua giai đoạn 2016 2020. Nãm 2020 lòng san phàm của tinh tiếp tục tâng trướng mặc dù

ánh hưởng rất lớn do dại dịch Covid 19 với mức lang là 5.45% (ca giai đoạn 5 nam 2016 2020 tang trường kinh tê đạt 5.25% chưa đạt theo kê hoạch đè ra (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang

là lang trương 7%). Qua đó cho thấy tâng trưởng kinh tế của tinh tâng khá nhưng chưa thật sự ben vũng và dạt kỳ vọng mả ke hoạch Đại hội Đãng bộ tinh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang

An Giang nhiệm kỹ 2015 -2020 dề ra.Đời song của người dân mặc dù dược cãi thiện, nâng cao mức song tuy nhiên vẫn còn nhiêu khó khãn: Còng lác dự báo c

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC’ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN DIÉN TÂNTHỤ C HIỆN CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA TÍNH A

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giangsan phâm thiết yêu của tinh tham gia xuất khẩu góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách...Có thể nói. thời gian vừa qua. địa phương tinh An Giang đang mấ

t cân đôi thu. chi với tý lệ trên 50% (chu yêu thu cân đôi NSĐP từ nguồn bô sung cân dôi lừ NSTVV khoáng 56%). Do dó việc thực hiện chinh sách tài khó (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang

a và cân đỏi ngân sách ờ địa phương là hết sức cằn thiết trong giai đoạn hiện nay. nhất là địa phương tinh An Giang. Vi thè. dê tài thực hiện chính sá

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang

ch tài khóa và cân đôi ngân sách địa phương cua tinh An Giang là hêt sức câp thiẽt. việc nghiên cứu các chinh sách về thuê. phi. lệ phi các khoán thu

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC’ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN DIÉN TÂNTHỤ C HIỆN CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA TÍNH A

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Gianggóp phân đề xuâl một sô giai pháp cụ thê nhẩm mục tiệu tâng hiệu quà thực hiện cs TK tiến tới tự cân doi ngân sách dịa phương một các ben vừng.2. rình

hình nghiên cứu liên quan đến đề tàiCó nhiêu lài liệu, đè lài nghiên cứu vê chính sách lài khóa như :Bài giảng CSTK ó' các nền kinh tế đang phát triề (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang

n và mói nồi của Tác giã Đỗ Thiền Anh Tuần Trường Dại học Fulbright Viet Nam. được thực3hiện với mục đích giang dạy cho sinh viên về tông quan và một

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang

số quy tấc CSTK ỡ các nước có nên kinh tê đang phát triên và Việt Nam. Tuy nhiên bài giảng chưa đưa ra các chinh sách cụ thể để áp dụng thực tiễn tại

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC’ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN DIÉN TÂNTHỤ C HIỆN CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA TÍNH A

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giangh nghiệp gan với cân (lôi ngân sách nhà nước - ra ngày 01/5/2020. trong đó cỏ đê cập Nghị định sỏ 41 2020 NĐ-CP của Chinh phũ vê việc gia hạn nộp thuê

và tiền thuê đât cho đoi tượng chịu ảnh hưởng bỡi dịch COVID-19 được ban hành kịp thời là giãi pháp quan trọng, thiết thực giúp doanh nghiệp, tố chức (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang

, cá nhân vượt qua khó khản trước tác dộng bât lợi của dại dịch Covid-19. Bên cạnh dó. phạm vi dôi tượng hồ trợ có tác dộng bao trùm, xử lý dược cã va

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang

n de mói liên quan giừa các bộ phận khác nhau trong nền kinh tè. Đây chinh là diêm mẩu chốt cùa một chính sách tài khỏa dược sư dụng đồng bộ đè đạt đư

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC’ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN DIÉN TÂNTHỤ C HIỆN CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA TÍNH A

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang tê. chinh trị quốc gia. Tuy nhiên còn nhiêu nội dung chưa thê hiện trong thực hiện các CSTK trên địa bàn tình An Giang với những thời điềm chung nhất

.Đe tài nghiên cứu cùa Tiến sĩ Dìu Đức Hà. Học viện Hành chinh Quốc gia về Một số giãi pháp góp phần thực hiện hiệu quâ chính sách tài khóa ờ Việt Nam (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang

được đăng trên website Quàn lý nhà nước ngày 21/11 2019 thuộc cơ quan Nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành Chinh Quốc Gia, trong dó tác gia có n

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang

êu các giai pháp chung thực hiện CSTK có hiệu quả trên phạm vi cà nước, theo dó từ năm 2011 - 2018. CSTK dược thực hiện một cách chặt chè. linh hoạt h

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC’ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN DIÉN TÂNTHỤ C HIỆN CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA TÍNH A

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giangh. Việc áp dụng linh hoạt, hài hòa giừa nới lóng tài khóa (giâm thuế) và that chặt tài khóa (kiêm soát chặt chè chi tiêu công, giâm4chi đàu tư phát Ir

ièn lừNSNN) đà duy tri các chi tiêu lạm phát, tăng trường ờ mức dộ hợp lý. tuy nhiên dè tài chua dê cập den các giãi pháp cụ thê áp dụng trên địa bàn (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tài Khóa Và Cân Đối Ngân Sách Địa Phương Của Tỉnh An Giang

tinh An Giang.

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC’ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN DIÉN TÂNTHỤ C HIỆN CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA TÍNH A

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC’ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN DIÉN TÂNTHỤ C HIỆN CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA TÍNH A