KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Tính Chất Phức Chất 3,4 - Hihydroxyxinamat Của Một Số Nguyên Tố Đất Hiếm Nặng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         60 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Tính Chất Phức Chất 3,4 - Hihydroxyxinamat Của Một Số Nguyên Tố Đất Hiếm Nặng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Tính Chất Phức Chất 3,4 - Hihydroxyxinamat Của Một Số Nguyên Tố Đất Hiếm Nặng

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMPHẠM THỊ HOATÔNG HỌP VÀ NGHIÊN củu TÍNH CHÁT PHÚC CHÁT 3,4 - DIHYDROXYXINAMAT CỦA MỌT SỎ NGUYÊN TỐ ĐÁT HIẾM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Tính Chất Phức Chất 3,4 - Hihydroxyxinamat Của Một Số Nguyên Tố Đất Hiếm Nặng NẶNGLUẬN VÃN THẠC sĩ HÓA HỌCTHÁT NGUYÊN - 2019ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNGĐẠI HỌC sư PHẠMPHẠM THỊ HOATÔNG HỌP VÀ NGHIÊN củ’u TÍNH CHÁT PHÚC CHÁT 3,4 -

DIHYDROXYXINAMAT CỦA MỘT SÔ NGUYÊN TỐ ĐẨT HIÉM NẶNGNgành: Hóa vô CO’ Ma số: 8 44 01 13LUẬN VĂN THẠC Sĩ HÓA HỌCNgười hướng (lẫn khoa học: PGS.TS. NGUYÊ (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Tính Chất Phức Chất 3,4 - Hihydroxyxinamat Của Một Số Nguyên Tố Đất Hiếm Nặng

N THỊ HIÊN LANTHÁI NGUYÊN-2019LỜI CAM DOANTòi xin cam đoan dây là công trinh nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quà nghiên cứu trong luận vãn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Tính Chất Phức Chất 3,4 - Hihydroxyxinamat Của Một Số Nguyên Tố Đất Hiếm Nặng

là tiling thực và chưa có ai công bố trong một luận vãn nào khác.Thái Nguyên, tháng 07 năm 20ỉ 9Tác già hiận vănPhạm Thị HoaịLỜI CẢM ƠNBan luận văn đư

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMPHẠM THỊ HOATÔNG HỌP VÀ NGHIÊN củu TÍNH CHÁT PHÚC CHÁT 3,4 - DIHYDROXYXINAMAT CỦA MỌT SỎ NGUYÊN TỐ ĐÁT HIẾM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Tính Chất Phức Chất 3,4 - Hihydroxyxinamat Của Một Số Nguyên Tố Đất Hiếm Nặngan.Trước hết cm xin gưi lời cam cm chân thành đến Cô giáo PGS.TS.Nguyền Thị Hiên Lan. dà lận tình hướng dẫn. truyền dạl nhũng kinh nghiệm cho em trong

suốt quá trình thực hiện luận vãn này.Em xin gửi lời câm ơn den quý Thay. Cô bộ môn Hóa học ững dụng, khoa Hóa học. phòng Dào lạo. thư viện trường Dạ (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Tính Chất Phức Chất 3,4 - Hihydroxyxinamat Của Một Số Nguyên Tố Đất Hiếm Nặng

i học Sư phạm. Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên dà tạo diêu kiện thuận lợi dè em hoàn ihành luận vãn của mình.Sau cùng cm xin gưi lời cam cm đến

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Tính Chất Phức Chất 3,4 - Hihydroxyxinamat Của Một Số Nguyên Tố Đất Hiếm Nặng

gia đinh, bạn bè và các anh chị học viên dà luôn quan tâm. giúp dờ. dộng Viên, chia sê và lạo mọi diều kiện giúp em hoàn thành tốt khóa học.Thái Nguy

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMPHẠM THỊ HOATÔNG HỌP VÀ NGHIÊN củu TÍNH CHÁT PHÚC CHÁT 3,4 - DIHYDROXYXINAMAT CỦA MỌT SỎ NGUYÊN TỐ ĐÁT HIẾM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Tính Chất Phức Chất 3,4 - Hihydroxyxinamat Của Một Số Nguyên Tố Đất Hiếm Nặng......................iiMục lục.............................................................iiiDanh mục chừ viết Lất..................................

..............ivDanh mục các bàng.....................................................VDanh mục các hình.............................................. (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Tính Chất Phức Chất 3,4 - Hihydroxyxinamat Của Một Số Nguyên Tố Đất Hiếm Nặng

......viMỞ DẤU................................................................1Chương 1: TÔNG QUAN TÀĨ LTẼU..........................................2

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMPHẠM THỊ HOATÔNG HỌP VÀ NGHIÊN củu TÍNH CHÁT PHÚC CHÁT 3,4 - DIHYDROXYXINAMAT CỦA MỌT SỎ NGUYÊN TỐ ĐÁT HIẾM

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMPHẠM THỊ HOATÔNG HỌP VÀ NGHIÊN củu TÍNH CHÁT PHÚC CHÁT 3,4 - DIHYDROXYXINAMAT CỦA MỌT SỎ NGUYÊN TỐ ĐÁT HIẾM

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook