KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quát

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100000₫ Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quát

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quát

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC -----------0O0---------LÊ THỊ NHƯNGVỀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MẠNG Nơ RON PHÂN THỨ VỚI HÀM KÍCH HOẠT TỎNG QƯÁTLUẬ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng QuátẬN VÃN THẠC sĩ TOÁN HỌCTHÁI NGUYÊN. 04/20191Mục lụcChương 1 Một số kiến thức chuẩn bị61.1.Giải tích phân thứ...................................... 61.

1.1.Tích phân phân thứ ............................... 61.1.2.Dạo hàm phân thứ.................................. 71.2.Các định lí tồn tại duy nhắt ngh (Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quát

iệm của hộ phương trình viphân phân thứ Caputo.................................... 111.3.Phương pháp hãm Lyapunov cho hệ phương trình vi phân phânthứ.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quát

.................................................... 131.4.Một số bổ dề bổ trợ.................................... 1GChương 2 Tính ổn định của hệ phươ

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC -----------0O0---------LÊ THỊ NHƯNGVỀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MẠNG Nơ RON PHÂN THỨ VỚI HÀM KÍCH HOẠT TỎNG QƯÁTLUẬ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quát-Lcffler toàn cục..............222.3.Ví dụ minh họa..........................................24Chương 3 Tính ổn định của hệ phương trình mạng nơ ron p

hân thứ có trễ với hàm kích hoạt tổng quát273.1.Sự tồn tại và duy nhất nghiêm...........................273.2.Tiêu chuẩn ổn định đều ................. (Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quát

................303.3.Ví dụ minh họa..........................................332LỜI NÓI ĐẦUMô hình mạng nơ rơn mô tà bôi hộ phương trình vi phân vói

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quát

dạo hàm bậc nguyên dược nghiên cứu dầu Liên bời L.o. Chua và L. Yang vào mím 1988 [7], Mô hình này đã nhận được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà k

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC -----------0O0---------LÊ THỊ NHƯNGVỀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MẠNG Nơ RON PHÂN THỨ VỚI HÀM KÍCH HOẠT TỎNG QƯÁTLUẬ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quátăm 2008. trong một nghiên cứu của mình, A. Boroomand và M.B. Mcnhaj [3] lần dầu tiên mô hình hóa mạng nơ ron bơi hộ phương trình vi phân phân thứ (Cap

uto hoặc Riemann Lionville). So với mạng nơ ron mô tà bởi hệ phương trình vi phân với đạo hàm bậc nguyên, mạng nơ ron mô tả bởi hộ phương trình vi phâ (Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quát

n phân thứ (Caputo hoặc Riemann-Liouville) có thể mô tả các đặc tính và tính chất cùa mạng nơ ron một cách chính xác hơn [3. 15]. Do đó hệ phương trìn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quát

h mạng nơ ron phân thứ đã nhận được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học. Nhiêu kết quà hay và t hú vị về hệ phương trình mạng nơ rơn phân t

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC -----------0O0---------LÊ THỊ NHƯNGVỀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MẠNG Nơ RON PHÂN THỨ VỚI HÀM KÍCH HOẠT TỎNG QƯÁTLUẬ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quátnhững tính chất cơ băn và quan trọng của mọi hệ động lực và hệ phương trình vi phân phân thứ cũng không là ngoại lệ. Tính ổn dịnh và ổn dinh hóa cùa m

ội số lóp hẹ pinning t.rình vi phân phân thứ dà nhận dược sự quan lâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trong những nam gần đày (xem [2. 10. 12. 11. 1 (Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quát

7] và các tài liệu tham kháo trong đó). Dối với lớp hệ phương trình mạng nơ ron phàn thứ. một vài kết quả thú vị và sâu sác đã được công bố trong nhữn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quát

g năm gần đây '20. 22. 25, 26]. Bang cách sir dụng biến dổi Laplace và sử dụng một số t ính chất của dạo hàm phân thứ Caputo, IL Wang cùng các cộng sự

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC -----------0O0---------LÊ THỊ NHƯNGVỀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MẠNG Nơ RON PHÂN THỨ VỚI HÀM KÍCH HOẠT TỎNG QƯÁTLUẬ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quát tính ổn định Mittag-Leffler đối với lớp hộ phương trình mạng nơ rơn phân thứ với hàm kích hoạt không liên tục. Tính ổn định chơ hệ phương trình mạng

nơ rơn phân thứ phức được nghiên cứu trong [26]. Bằng cách tiếp cận sứ dụng bất đắng thức ma trận tuyến tính, các tác giâ trong [27] nghiên cứu tính ổ (Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quát

n định Mittag-Leffler của hệ phương trình mạng nơ ron phân thứ không có trỗ với hàm kích hoạt thỏa mãn điều kiện Lipschitz. Gần đây. tính ổn định của

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quát

hệ phương trình mạng nơ rơn phân thứ có trễ với hàm kích hoạt tổng quát dược nghiên cứu trong [23] với cách tiếp cận sừ thing bất đẳng thức ma trộn tu

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC -----------0O0---------LÊ THỊ NHƯNGVỀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MẠNG Nơ RON PHÂN THỨ VỚI HÀM KÍCH HOẠT TỎNG QƯÁTLUẬ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quát trong các bài báo [20. 25]. cách tiếp cận sử dụng bất dắng thức ma trận tuyến tính có mi thố là có thể kiểm tra các điều kiện ổn định bằng phần mềm M

ATLAB. Ngoài ra. vói cách tiếp cận sứ dụng bất dẳng thức ma trận tuyến tính, bài toán ổn định hóa cho hệ phương trình mang nơ ron phân thứ có the giải (Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quát

quyết không máy khó khăn.Luận vãn tập trung trình bày tính ổn định chơ hệ phương trình mạng nơ rơn phân thứ với hàm kích hoạt tổng quát trên cơ sở đọ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quát

c hiểu và tổng hợp các bài báo đã dược công bố trong những năm gần dây. Luận vãn gồm có 3 chương. Cụ thể:Trong chương 1, tôi trình bày một số khái niệ

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC -----------0O0---------LÊ THỊ NHƯNGVỀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MẠNG Nơ RON PHÂN THỨ VỚI HÀM KÍCH HOẠT TỎNG QƯÁTLUẬ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quátđịnh lí tồn tại và duy nhất nghiệm. Cuối chương, chúng tôi trình bày một số bổ đề bổ trợ. Nội dung chính của chương này được tham khảo chủ yếu từ các

tài liệu [10, 12. 13].Trong chương 2 của luận văn. tôi trình bày một số diều kiện đủ cho hệ phương trình mạng nơ rơn phân thứ vói hàm kích hoạt tông q (Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quát

uát. Nội dung chính của chương này dược tham khảo chủ yếu từ tài liêu 23].Trong chương 3 của luận văn. tôi trình bày một số diều kiện đủ cho hệ phương

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Ổn Định Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ Với Hàm Kích Hoạt Tổng Quát

trình mạng nơ ron phân thứ có trễ với hàm kích hoạt tổng quát. Nội dung chính của chương này được tham khảo chủ yếu từ tài liệu [23]

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC -----------0O0---------LÊ THỊ NHƯNGVỀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MẠNG Nơ RON PHÂN THỨ VỚI HÀM KÍCH HOẠT TỎNG QƯÁTLUẬ

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC -----------0O0---------LÊ THỊ NHƯNGVỀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MẠNG Nơ RON PHÂN THỨ VỚI HÀM KÍCH HOẠT TỎNG QƯÁTLUẬ