KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu cấc nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         98 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu cấc nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt nam

Nghiên cứu cấc nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt nam

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG Dl LỊCHBÁO CÁO TÒNG KÉTĐÉ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC HVỂNGHIẾN cứt CÂC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾNQƯYÉT ĐỊ

Nghiên cứu cấc nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt namỊNH LựACHỌN DIÊM ĐÉN ( ì A KHÁCH DU LỊCH HÁN QUÓC: TRƯỚNG HỢP ĐIẾM ĐẾN MIỀN TRƯNG VIỆT NAMMa số: DHH 2019-10-17Xâc nhậu của cơ quan chù trì đề taiChu

nhiệm đề tảiíKý. họ tên. đông dâu)(Kỹ. họ tên)TS. Nguyền Hoang ĐỏngHue. 2020iiDANH SÁCH THÁNH VIÊN THAM GIA ĐẼ TÃI1.TS Lẽ Nam HaiBan Đào tao vá Cõng t Nghiên cứu cấc nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt nam

óc xinh viên. Đai học Hiiế. ĩó 01 Điên Biên Phú. TP.Htié, Vif/Nam.2.TS Hoàng The HãiGiáng viên kỉXXI Tàn Ịỹ - Giáo due. trường den hoc St pìạn, Đai ho

Nghiên cứu cấc nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt nam

e Đà Nàng3.Trần Chí Vinh LongGiàng viên khoa Tàm Ạ- - Giáo due trường Đai hoe Sư pham thành phó Hỏ chỉ Minh4.Hoàng Thi MộngLiénBõ môn Ọuãn tri dịch vụ

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG Dl LỊCHBÁO CÁO TÒNG KÉTĐÉ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC HVỂNGHIẾN cứt CÂC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾNQƯYÉT ĐỊ

Nghiên cứu cấc nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt namtỏi đà nhãn dược rằt nhiều sự giúp dờ cửa các tổ chúc vã cá nhãn trong và ngoài dơn vị.Chúng tới xln bav tó lòng btét ơ» sáu sác tớ) Bon Gíởm đốc Dợl

học Hu/, Ban KHCN&ỘHỌT ■ Đai hoc Huế vờ Lành đạo Trường Du ìich. Tồ KHCN&HTỌT cùa Trường Du lịch - Đai hoe Huề dà tao diet! kiên cho tôi vã ctic thành Nghiên cứu cấc nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt nam

viên dược thực hiện d/ tời khoa học công nghị* »àvXin trân trọng earn ơn những du khách Hãn Ọuồc tham gia tìtão sát dà nhiệt tinh vở sồn sàng hợp tác

Nghiên cứu cấc nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt nam

trong việc cung cóp thòng tin ỉỉén (Ịuan phục »v cho nghlỷn cứu.Chúng tòi cùng xin bày tò lõng bĩét ơn tới cãc dòng nghiệp dà rao điều tíịii tót nhồt

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG Dl LỊCHBÁO CÁO TÒNG KÉTĐÉ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC HVỂNGHIẾN cứt CÂC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾNQƯYÉT ĐỊ

Nghiên cứu cấc nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt namODẠI HỌC HUÊTRƯỞNG 1)1 LỊCHTHÕNG TIN KÉT QUẢ NGHIÊN cưu1.Thong tín chung

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG Dl LỊCHBÁO CÁO TÒNG KÉTĐÉ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC HVỂNGHIẾN cứt CÂC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾNQƯYÉT ĐỊ