KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu cấc nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         98 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu cấc nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt nam

Nghiên cứu cấc nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt nam

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG Dl LỊCHBÁO CÁO TÒNG KÉTĐÉ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC HVỂNGHIẾN cứt CÂC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾNQƯYÉT ĐỊ

Nghiên cứu cấc nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt namỊNH LựACHỌN DIÊM ĐÉN ( ì A KHÁCH DU LỊCH HÁN QUÓC: TRƯỚNG HỢP ĐIẾM ĐẾN MIỀN TRƯNG VIỆT NAMMa số: DHH 2019-10-17Xâc nhậu của cơ quan chù trì đề taiChu

nhiệm đề tảiíKý. họ tên. đông dâu)(Kỹ. họ tên)TS. Nguyền Hoang ĐỏngHue. 2020iiDANH SÁCH THÁNH VIÊN THAM GIA ĐẺ TÃI1.TS Lé Nam HãiBan Đào tao lìi Cõng Nghiên cứu cấc nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt nam

tác sinh viên. Đai hoc Hué. ỉó 01 Điên Biên Phú. TPHtiị. WNam.2.TS Hoàng The HãiGiáng viên khoa Tâm Ạ: - Giảo ditc, tniõng dai học Sítphạn. Đã hoe Đá

Nghiên cứu cấc nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt nam

Năng3.TiAn Chí Vinh LongGiàng viên khoa Tám Ạ- - Giáo due trướng Đai hoe Sư phạm thành phá Hồ chi Minh4.Hoàng Thi Mộng LiênBộ món Ọuãn trĩ dịch Ml du

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG Dl LỊCHBÁO CÁO TÒNG KÉTĐÉ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC HVỂNGHIẾN cứt CÂC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾNQƯYÉT ĐỊ

Nghiên cứu cấc nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt namg tói dờ nhãn dược rằt nhiều sự giúp dờ của cãc tổ chúc và cã nhãn trong và ngoài dơn vị.Chúng tới xin bdy tó lòng blét ơn sáu sác tời Bơn GMm dóc Đợi

học Hu/, Ban KHCN&ỌHỌT - Đai hoc Hue và Lành dợo Tricơng Dit licit. Tồ KHCN&HTỌT của Trường Du lịch - Đai hoe Huề dờ tao diều kiên cho tòi vã các thà Nghiên cứu cấc nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt nam

nh vlỉn được thịtc hiện d/ tời khoa học cóng nghị nờvXin trớn trọng câm ơn những du khách Hân Ọuổc tlưvn gia kháo sát dà nhtịí tinh vớ sồn sàng họp rớ

Nghiên cứu cấc nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt nam

c trong việc cung cáp thống tin ỉiỉn íỊuan phục vụ chơ nghlén ctm.Chúng ròi củng xin bờỵ tó lóng biềt ơn tới cãc dồng nghiệp dà tao diều tíịn tót tiht

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG Dl LỊCHBÁO CÁO TÒNG KÉTĐÉ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC HVỂNGHIẾN cứt CÂC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾNQƯYÉT ĐỊ

Nghiên cứu cấc nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt namAODẠI HỌC HVtTRljONG IM LỊCHTHÔNG TIN KÉT QVẢ NGHIÊN cứt1.Thong tin chung

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG Dl LỊCHBÁO CÁO TÒNG KÉTĐÉ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC HVỂNGHIẾN cứt CÂC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾNQƯYÉT ĐỊ