KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc.

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         100000₫ Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc.

Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÒNG VẬN TẢIĐOÀN THANH KỲNGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUÁN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ KHU VỰC PHÍA

Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc.A BẮCLUẬN ÁN TIẾN SĩHà Nội - 2023BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢIĐOÀN THANH KỲNGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHẪT LƯỢNG XÂY DỰNG

CÒNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ KHU VỰC PHÍA BẮCLUẬN ÁN TIẾN SĩNgành: Quản lý xây dựng Mâ sô: 9.58.03.02NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC:PGS.TS Phạm Văn VạngHà Nội - 202 Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc.

3iLỜI CAM ĐOANTác giả luận án cam đoan bàn luận án này là công trình khoa học độc lập cùa riêng tác giả. Các sỗ liệu, kẽt quả nghiện cứu nêu trong luậ

Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc.

n án là trung thực và có nguồn gõc xuãt xú' rõ làng.Tác giả luận ánĐoàn Thanh KỳiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.................................................

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÒNG VẬN TẢIĐOÀN THANH KỲNGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUÁN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ KHU VỰC PHÍA

Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc.............viDANH MỤC BÀNG BIẼU.......................................................viDANH MỤC HÌNH................................................

..........viiiMỞ ĐÂU....................................................................1CHƯƠNG 1: TỒNG QUAN CÁC VÃN ĐỀ CỚ LIÊN QUAN ĐẼN ĐÊ TÀI NGHIÊN Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc.

CỨU.......................................................................61.1.Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến công tác QLCL trong lình vực xây dựng .

Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc.

61.1.1.Các yẽu lõ ảnh hưởng phản ánh vai trò quàn lý và giám sát nhà nước.61.1.2.Yêu lõ ảnh hưởng phản ánh vai trò chuồi cung ứng xây dựng..........71

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÒNG VẬN TẢIĐOÀN THANH KỲNGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUÁN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ KHU VỰC PHÍA

Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc........8

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÒNG VẬN TẢIĐOÀN THANH KỲNGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUÁN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ KHU VỰC PHÍA