KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giới

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         259 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giới

Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giới

p..————————HBỌ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETINGHOÀNG THỊ HẠNHNGHIÊN cưu TẤC ĐỌNG CỦA NỢ CÒNG, THAM NHÙNG ĐÉN TÀNG TRƯỜNG KINH TÉ TẠI CÁC

Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giớiC QUÓC GIA TRÊN THẾ GIỚILUẬN ÁN TIÊN Sĩ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGThành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận án tiến sĩ với đề tải “

Nghiên círu tác đòng cùa nợ công, tham nhũng đên tâng tnrởng kinh tè tại các quôc gia trẽn thê giới” là cõng trình nghiên cứu độc lập cùa lòi. Các thò Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giới

ng tin. số liệu trong luận án là trung thực, có nguồn gốc trích dần rõ ràng, cụ thè và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trinh nghiên cứu não k

Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giới

liác.TP.HCM. ngày 05 tháng 01 nổm 2022Nghiên cứu sinhHoàng Thị HạnhLỜI CẢM ONLuận án liến sì là một công trình khoa học mà ờ đó không chi có sự nỗ lực

p..————————HBỌ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETINGHOÀNG THỊ HẠNHNGHIÊN cưu TẤC ĐỌNG CỦA NỢ CÒNG, THAM NHÙNG ĐÉN TÀNG TRƯỜNG KINH TÉ TẠI CÁC

Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giớiõi xin gưi lòi cám on chân thành đen Ban giám hiệu Trường Đại học Tải chính Marketing TP.HCM, nơi dã cho tôi dược cơ hội học tập. nghiên cứu những tri

thức mới vả từng ngày tnrỡng thành hơn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Bẽn cạnh đó. lỏi cùng xin gũi lòi cám ưn sâu sác đen Viện đào lạo sau đại Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giới

học dã có những lảng nghe, chia sè. hướng dẫn kịp thời, tháo gở những khó khăn ve các ihũ lục hành cỉiinỉi giúp tôi an lâm hơn trong quá trinh học lập

Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giới

và nghiên cún lại trường. Qua đãy. lòi cùng xin gũi lời cám ơn đẽn thày, cỏ trong trường dà truyền đạt cho tôi những kiến thức, kinh nghiệm quỷ báu v

p..————————HBỌ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETINGHOÀNG THỊ HẠNHNGHIÊN cưu TẤC ĐỌNG CỦA NỢ CÒNG, THAM NHÙNG ĐÉN TÀNG TRƯỜNG KINH TÉ TẠI CÁC

Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giớig cố nhưng kiến thức chuyên môn. phục vụ trực liếp cho đề tài này.Tiếp đó. lòi xin đặc biệi gưi lời cám ơn sâu sắc đền TS. Đặng Thị Ngọc Lan và PGS. T

S. Diệp Gia Luật lã những người hướng dẫn khoa học trực tiếp lận linh hướng dán. truyền dạt nhiều kinh nghiệm quý giá và cũng dành nhiều sự động viên, Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giới

chia sẽ trong suốt quá trinh thực hiện dề tài này.Cuối củng, tòi cũng chân thành câm ơn gia dinh dặc biệt là người bạn dời cua lõi. nliừng người bạn.

Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giới

lành đạo đơn vị và đông nghiệp nơi lõi cõng lác het lòng động viên và hô irợ. lạo điêu kiện cho lôi có cơ hội học lập và nghiên cứu một cách lỗl nhắt

p..————————HBỌ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETINGHOÀNG THỊ HẠNHNGHIÊN cưu TẤC ĐỌNG CỦA NỢ CÒNG, THAM NHÙNG ĐÉN TÀNG TRƯỜNG KINH TÉ TẠI CÁC

Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giới....................................................iiDANH MỤC TỪ VIÉT TẢT.........................................viiiDANH MỤC CÁC BẢNG..............

.................................XDANH MỤC CÁC HĨNH VẼ. ĐỎ THỊ..................................xiiTÓM TÁT............................................ Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giới

..........xiiiCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐẺ TÀI NGHIÊN cứu..........................11.1ĐẶT VẤN ĐÊ NGHIÊN CỨU......................................11.2.MỤC

Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giới

TIÊU NGHIÊN cứu.......................................71.3.ĐÓI TƯỢNG. PHẠM VI NGHIÊN cửu.............................81.3.1Đôi lượng nghiên cihi cua l

p..————————HBỌ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETINGHOÀNG THỊ HẠNHNGHIÊN cưu TẤC ĐỌNG CỦA NỢ CÒNG, THAM NHÙNG ĐÉN TÀNG TRƯỜNG KINH TÉ TẠI CÁC

Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giới..91.5.ĐỎNG GÓP MÓI CỦA LUẬN ÁN.................................10

p..————————HBỌ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETINGHOÀNG THỊ HẠNHNGHIÊN cưu TẤC ĐỌNG CỦA NỢ CÒNG, THAM NHÙNG ĐÉN TÀNG TRƯỜNG KINH TÉ TẠI CÁC