KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu và ứng dụng deep learning trong việc phát hiện tụ tập đông người trái phép

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         113 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu và ứng dụng deep learning trong việc phát hiện tụ tập đông người trái phép

Nghiên cứu và ứng dụng deep learning trong việc phát hiện tụ tập đông người trái phép

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC BÀ RỊA-VỮNG TÀUBARIA VUNGTAU UNIVERSITY Ca? SAINT lAsqpisHUỲNH THỊ HÒNG NGUYÊNNGHIÊN cửu VÀ ÚNG DỤNG DEEP LEARNIN

Nghiên cứu và ứng dụng deep learning trong việc phát hiện tụ tập đông người trái phépNG TRONG VIỆC PHÁT HIỆN TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI TRÁI PHÉPLUẬN VĂN THẠC sĩ CÔNG NGHẸ THÔNG TINBà Rịa - Vũng Tàu, tháng 4 nám 2021BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG

DẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀIBARIA VUNGTAUUNIVERSITY C'Ar SAINI |A<<|_l>ISHUỲNH THỊ HÒNG NGUYÊNNGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG DEEP LEARNING TRONG VIỆC PHÁT HIỆN TỤ Nghiên cứu và ứng dụng deep learning trong việc phát hiện tụ tập đông người trái phép

TẬP ĐÔNG NGƯỜI TRÁI PHÉPChuyên ngành: Công nghệ thông tin Mã số: 8480201LUẬN VĂN THẠC sĩCÔNG NGHẸ THÔNG TIN •NGƯỜI HƯỚNG DẲN KHOA HỌC: TS. BÙI THỊ TH

Nghiên cứu và ứng dụng deep learning trong việc phát hiện tụ tập đông người trái phép

U TRANGBà Rịa - Vung Tàu. thảng 4 nảm 202JLỜI CAM DOANrói xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cua riêng tôi. Các so liệu, kcl quả nêu trong T.uậ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC BÀ RỊA-VỮNG TÀUBARIA VUNGTAU UNIVERSITY Ca? SAINT lAsqpisHUỲNH THỊ HÒNG NGUYÊNNGHIÊN cửu VÀ ÚNG DỤNG DEEP LEARNIN

Nghiên cứu và ứng dụng deep learning trong việc phát hiện tụ tập đông người trái phépãy đà được cam ơn và các thông tin trích dản trong Luận vân đà được chi rò nguồn gốc.Học viên thực hiện luận vãn (Ký và ghi rò họ len)Huỳnh Thị Hổng N

guyêniiLỜI CÁM ƠNThật vinh dự. hạnh phúc và may mắn khi là (hành viên cua lớp Cao học Công nghệ thông tin đầu liên được Trường Đại học Bã Rịa - Vùng T Nghiên cứu và ứng dụng deep learning trong việc phát hiện tụ tập đông người trái phép

âu tổ chức tại Tinh nhà. Trong suốt quá trình học tập. rèn luyện tỏi luôn nhận được sự nhiệt tinh giảng dạy, sự giúp đờ hết sức quỷ báu từ Quý thay có

Nghiên cứu và ứng dụng deep learning trong việc phát hiện tụ tập đông người trái phép

đứng lớp cùng như các cán bộ quân lý cua Viện Đào tạo quốc tế và Sau Đại học: đặc biệt là sự hướng dần lận tình cua giang viên - tiến sĩ Bùi Thị Thu

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC BÀ RỊA-VỮNG TÀUBARIA VUNGTAU UNIVERSITY Ca? SAINT lAsqpisHUỲNH THỊ HÒNG NGUYÊNNGHIÊN cửu VÀ ÚNG DỤNG DEEP LEARNIN

Nghiên cứu và ứng dụng deep learning trong việc phát hiện tụ tập đông người trái phépng hành, chia sé nhùng kinh nghiệm quý báu qua các buổi học. dộng viên giúp tỏi \irợt qua nhùng khó khăn, thử thách mặc dù có sự tác động của đại dịch

Covidl9 làm anh hướng ít nhiều đen tâm lý và gián đoạn thời gian học tập. nghiên cứu.Tỏi xin chân thành căm ơn Ban Giám đốc cùng toàn thê viên chức v Nghiên cứu và ứng dụng deep learning trong việc phát hiện tụ tập đông người trái phép

à người lao dộng của Trung tâm Cóng nghệ thông tin và Truyền thông tinh Bà Rịa - Vùng Tàu đà tạo mọi điều kiện, khuyển khích tôi tham gia khóa học, hồ

Nghiên cứu và ứng dụng deep learning trong việc phát hiện tụ tập đông người trái phép

trợ tối đa để tôi có cơ hội mở mang tầm nhìn, nâng cao năng lực băn thân, hoàn thiện các kĩ năng mà lòi còn thiếu sót.Lời câm ơn sau cùng, cho phép t

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC BÀ RỊA-VỮNG TÀUBARIA VUNGTAU UNIVERSITY Ca? SAINT lAsqpisHUỲNH THỊ HÒNG NGUYÊNNGHIÊN cửu VÀ ÚNG DỤNG DEEP LEARNIN

Nghiên cứu và ứng dụng deep learning trong việc phát hiện tụ tập đông người trái phéphỏng gai suốt chặng đường gằn 3 năm đầy cam go có lúc lưỡng chừng như phái dừng bước. Cám ơn mẹ. người đà trao cho tôi niềm tin. tiếp sức ngọn lira nh

iệt huyết, khơi gợi sự tự tin đê tôi mạnh dạn liến lên phía trước, khăng định giá trị và sức mạnh nội tại còn liềm ân trong lôi.A’in trân trọng câm ơi Nghiên cứu và ứng dụng deep learning trong việc phát hiện tụ tập đông người trái phép

íĩHọc viênHuỳnh Thị Hóng Nguyêniii.MỤC LỤC

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC BÀ RỊA-VỮNG TÀUBARIA VUNGTAU UNIVERSITY Ca? SAINT lAsqpisHUỲNH THỊ HÒNG NGUYÊNNGHIÊN cửu VÀ ÚNG DỤNG DEEP LEARNIN

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC BÀ RỊA-VỮNG TÀUBARIA VUNGTAU UNIVERSITY Ca? SAINT lAsqpisHUỲNH THỊ HÒNG NGUYÊNNGHIÊN cửu VÀ ÚNG DỤNG DEEP LEARNIN