KHO THƯ VIỆN 🔎

Phân tích hoạt động bán hàng gạo hữu cơ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông sản hữu cơ quế lâm huế

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         81 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Phân tích hoạt động bán hàng gạo hữu cơ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông sản hữu cơ quế lâm huế

Phân tích hoạt động bán hàng gạo hữu cơ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông sản hữu cơ quế lâm huế

DẠI HỌC HI É TRƯỜNG ĐẠI nọc KINH TẺ KHOA ỌUAN TRỊ KINH DOANH---------KHÓA LUẬN li^pNGHIẸPBÁN HÀNG GẠO HỮU coPHÂN TÍCH HOẠTCỦA CÔNG TY TRÁO^ỈHÌỆM hữu h

Phân tích hoạt động bán hàng gạo hữu cơ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông sản hữu cơ quế lâm huếhạn mọt thành viên Nỏn£ SẢN’hữu Cơ qué lâm - HUẾPHẠM THỊ IIIÉƯNiên khóa: 2016 - 2020ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ KHOA QUÀN TRỊ KINH DOANH-------

--sGHIỆPKHÓA LUẬNPHẢN TÍCH HOẠTBÁN HÀNG GẠO HƠI coCỦA ( ÔNG TY TRÁataỉHIỆM HỮU HẠN MỌT THÀNH VIÊN NÔNG SÀN HỮU cơ QUÉ LÂM - HƯÉSinh vién thực hiện:Phạ Phân tích hoạt động bán hàng gạo hữu cơ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông sản hữu cơ quế lâm huế

m Thị HiếuLớp: K50B - KDTMNiên khóa: 2016 - 2020Giàng viên hướng dẫn:TS. Lê Thị Phương ThanhLời Cảm ơnĐê hoàn tUàụh Khổa luận tốt nghiệp này bên cạnh

Phân tích hoạt động bán hàng gạo hữu cơ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông sản hữu cơ quế lâm huế

sự nồ lực cùa bán thân tôi đà nhân được sự giúp đừnrnhiều pliỉaTVỚi tinh cảm chân thành và sâu sấc nhất, cho tôi xin được phép bày tó lòng biết ơn đến

DẠI HỌC HI É TRƯỜNG ĐẠI nọc KINH TẺ KHOA ỌUAN TRỊ KINH DOANH---------KHÓA LUẬN li^pNGHIẸPBÁN HÀNG GẠO HỮU coPHÂN TÍCH HOẠTCỦA CÔNG TY TRÁO^ỈHÌỆM hữu h

Phân tích hoạt động bán hàng gạo hữu cơ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông sản hữu cơ quế lâm huế đếnò cũa KhoaQuân Tri Kinh Doanh đà tạo nhưng điểu kiện và nhừng hồ trợ tốt nhất đế tôi có thế hoan thành khóa luận tốt nghiệp này.4

ân thành cam ơn lành đạo vã loàn bộ nhân viên cúa Công ty 4 4 Trách Nhiệm Ịịừu Hạn Một Thành Viên Nông Sàn Hừtì Cơ Que Lâm đà giúp đừ. cung cấp nhừng Phân tích hoạt động bán hàng gạo hữu cơ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông sản hữu cơ quế lâm huế

tư liệu và tạo điều kiện một cách tốt nliat trong thời gian tôi thực tâp tại còng ty.Đặc biệt, tòi xin bày tó lòng tri âịTsẳu sắc đến TS. Lê Thị Phươn

Phân tích hoạt động bán hàng gạo hữu cơ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông sản hữu cơ quế lâm huế

g Thanh, người đã hết lòng giúp đờ và hướng dản^tạn^ìhh đề tòi cỏ thề thuận lợi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.Cuối củng, tôi cùng xinđộng viên t

DẠI HỌC HI É TRƯỜNG ĐẠI nọc KINH TẺ KHOA ỌUAN TRỊ KINH DOANH---------KHÓA LUẬN li^pNGHIẸPBÁN HÀNG GẠO HỮU coPHÂN TÍCH HOẠTCỦA CÔNG TY TRÁO^ỈHÌỆM hữu h

Phân tích hoạt động bán hàng gạo hữu cơ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông sản hữu cơ quế lâm huếirng thiếu sót. Tôi rất mong nhận được nhưng ý kiến đóng góp của thầvpô vàxa^bạn đè khóa luận được hoàn thành tốt hơn.Toi -xin chân thành câm ơn!ữi lở

i cảm ơn đến gia đinh, bạn bè đà hết lòng giúp đờ.Sinh viênPhạm Thị HiếuKhóa luận tốt nghiệp Phân tích hoạt động bán hàng gạo hữu cơ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông sản hữu cơ quế lâm huế

DẠI HỌC HI É TRƯỜNG ĐẠI nọc KINH TẺ KHOA ỌUAN TRỊ KINH DOANH---------KHÓA LUẬN li^pNGHIẸPBÁN HÀNG GẠO HỮU coPHÂN TÍCH HOẠTCỦA CÔNG TY TRÁO^ỈHÌỆM hữu h