KHO THƯ VIỆN 🔎

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y lê thị hồng nhung, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         62 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y lê thị hồng nhung, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y lê thị hồng nhung, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC' NÔNG LÂMLỤC THỊ XUÃNrên chuyên đè“THỰC HIẸN QUY TRÌNH CHÂM SÓC, NUÔI DƯỠNG, PHÒNGVÀ TRỊ BỆNH CliO CHÓ TẠI PHÒNG KHÁ

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y lê thị hồng nhung, huyện đại từ, tỉnh thái nguyênÁM THÚ Y • • •LẺ THỊ HÒNG NHUNG, HUYẸN DẠI TƯ, TÍNH THÁI NGUYÊN”KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCI lệ đào tạo:Chuyên ngành:Khoa:('hình quyThú y('hãn nuôi T

hú VKhóa học:2017 - 2022Thái Nguyên, năm 2022DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLỤC THỊ XI ĂNTên chuyên dé“THỰC HIẸN QUY TRÌNH c HÃM SÓC, NUÔI Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y lê thị hồng nhung, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

DƯỠNG, PHÔNGV À TRỊ BỆNH CHO Clió TẠI PHÒNG KHÁM THỦ Y • • •LÊ THỊ HÒNG NHUNG, HUYẸN DẠI TƯ, TÍNH THÁI NGUYÊN”KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC • • • •Hệ đ

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y lê thị hồng nhung, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

ào tạo:Chuyên ngành:Lóp:Khoa:Chính quyThú VK49 - TY - N02Chăn nuôi Thú y2017- 2022Khóa học:2017- 2022Giàng viên hưứng dẫn: GS. TS. NGUYỀN DUY HOANThái

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC' NÔNG LÂMLỤC THỊ XUÃNrên chuyên đè“THỰC HIẸN QUY TRÌNH CHÂM SÓC, NUÔI DƯỠNG, PHÒNGVÀ TRỊ BỆNH CliO CHÓ TẠI PHÒNG KHÁ

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC' NÔNG LÂMLỤC THỊ XUÃNrên chuyên đè“THỰC HIẸN QUY TRÌNH CHÂM SÓC, NUÔI DƯỠNG, PHÒNGVÀ TRỊ BỆNH CliO CHÓ TẠI PHÒNG KHÁ