KHO THƯ VIỆN 🔎

Tổng quan nghiên cứu nghèo đa chiều và vận dụng xây dựng mô hình nghiên cứu

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         75 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Tổng quan nghiên cứu nghèo đa chiều và vận dụng xây dựng mô hình nghiên cứu

Tổng quan nghiên cứu nghèo đa chiều và vận dụng xây dựng mô hình nghiên cứu

-i-LỜI C AM DOANTòi xin cam đoan chuyên đê "Tông quan tinh hình nghiên cừu về nghèo đa chiều " này Là công trình nghiên cứu cua ban thân tôi. Các tài

Tổng quan nghiên cứu nghèo đa chiều và vận dụng xây dựng mô hình nghiên cứu liệu tham kháo như đà trình bày trong chuyên đê. Tôi xin chịu trách nhiệm về chuyên đè nghiên cứu cùa mình.Tác giáHUỲNH DINH PHẤT-ill-3.1.Thiết kế ng

hiên cứu. cách tiếp cận và phương pháp thực hiện nghiên cứu giâm nghèo đa chiều ờtinh Quàng Ngăi...................................................... Tổng quan nghiên cứu nghèo đa chiều và vận dụng xây dựng mô hình nghiên cứu

............................343.1.1.Thiết kế nghiên cứu......................................................................343.1.2.Cách tiếp cận ngh

Tổng quan nghiên cứu nghèo đa chiều và vận dụng xây dựng mô hình nghiên cứu

iên cứu.................................................................363.1.3.Phương pháp nghiên cứu................................................

-i-LỜI C AM DOANTòi xin cam đoan chuyên đê "Tông quan tinh hình nghiên cừu về nghèo đa chiều " này Là công trình nghiên cứu cua ban thân tôi. Các tài

Tổng quan nghiên cứu nghèo đa chiều và vận dụng xây dựng mô hình nghiên cứu nghèo đa chiêu..................................................533.2.2.Các chiểu nghèo và hệ thống chi số thành phản................................

............533.2.3.Điêm cãt và trọng sô áp dụng trong đo lường nghèo đa chiêu ở tinh Quàng Ngài.............60KẾT LUẬN............................... Tổng quan nghiên cứu nghèo đa chiều và vận dụng xây dựng mô hình nghiên cứu

..........................................................63-IV- DANH Ml c CÁC TỪ VIẾT TẤ Ỉ •DTTSDàn tộc thiểu sốLĐTB&XHLao dộng - Thương binh và Xà h

Tổng quan nghiên cứu nghèo đa chiều và vận dụng xây dựng mô hình nghiên cứu

ộiNIX?Nghèo đa chiểuMl Xis MPIMục liêu phái iricn i hiên niên kỷ Multiple Dimensional Poverty Index (('hí số nghèo đa chiều)SIXtsMục liêu phát triền b

-i-LỜI C AM DOANTòi xin cam đoan chuyên đê "Tông quan tinh hình nghiên cừu về nghèo đa chiều " này Là công trình nghiên cứu cua ban thân tôi. Các tài

Tổng quan nghiên cứu nghèo đa chiều và vận dụng xây dựng mô hình nghiên cứun hãng thế giới (World Bank)XĐGNXóa đói giâm nghèoUNDPTò chức phát triển Liên Hiệp Quốc (The United Nations Development Organization)ƯBNDÚy ban nhân d

ân-V-DANH MỤC CẤC BÀNG BIẺƯBâng 3- 1. Phàn bò hộ gia đình liên địa bàn Quãng Ngài và phàn bô khảo sát chung..42Bâng 3- 2. Tòng hợp các biên trong mò h Tổng quan nghiên cứu nghèo đa chiều và vận dụng xây dựng mô hình nghiên cứu

ình nghiên cứu.............................45Bâng 3- 3. Các chi sô được sử dụng trong đo lường, đánh giá nghèo đa chiều được tông hợp từ các nghiên cứ

Tổng quan nghiên cứu nghèo đa chiều và vận dụng xây dựng mô hình nghiên cứu

u có liên quan.................................................55Báng 3- 4. Kết quả thống kê mò tã đánh giá sự phù họp của các chi tiêu áp dụng trong

-i-LỜI C AM DOANTòi xin cam đoan chuyên đê "Tông quan tinh hình nghiên cừu về nghèo đa chiều " này Là công trình nghiên cứu cua ban thân tôi. Các tài

Tổng quan nghiên cứu nghèo đa chiều và vận dụng xây dựng mô hình nghiên cứu MPI............61

-i-LỜI C AM DOANTòi xin cam đoan chuyên đê "Tông quan tinh hình nghiên cừu về nghèo đa chiều " này Là công trình nghiên cứu cua ban thân tôi. Các tài