KHO THƯ VIỆN 🔎

Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xăng dầu ASIA

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         91 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xăng dầu ASIA

Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xăng dầu ASIA

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HAI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẺ TOÁN DOANH THƯ, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QƯẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỎ PH

Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xăng dầu ASIAHÀN XĂNG DÀƯ ASIAKHÓA LƯẠN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC HẸ CHÍNH QUY NGÀNH: KÉ TOÁN - KIỂM TOÁNSinh viên: Lương Hoàng AnhGiàng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đức K

iênHẢI PHÒNG-2018BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẶP HẢI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TÓT NGHIỆPSinh viên: Lương Hoàng Anh Mà SV: 1408C69013Lớp: QTC Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xăng dầu ASIA

1101KNgành: Kế toán - Kiểm toánTên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phi và xác định kết qua kinh doanh tại Công ty Cỗ phần xăng dầu

Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xăng dầu ASIA

ASIAMỤC LỤCLỜI MỜ ĐÀU.................................................................1CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VÈ KÉ TOÁN DOANH THU. CHI PHÍVÀ XÁC ĐỊNH

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HAI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẺ TOÁN DOANH THƯ, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QƯẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỎ PH

Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xăng dầu ASIAdoanh cùa doanh nghiệp................................................21.1.1.Bán hàng............................................................21.1.

2.Sân phẩm sản xuất...................................................31.1.4.Doanh thu...........................................................31.1. Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xăng dầu ASIA

5.Các hoạt động kinh doanh và kết qua kinh doanh cúa doanh nghiệp.....41.2.Điều kiện ghi nhận doanh thu........................................51.3.Ng

Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xăng dầu ASIA

uyên tắc kể toán doanh thu..........................................61.4.Nhiệm vụ kế toán doanh thu. chi phí và xác định kết qua kinh doanh....71.5.Nộ

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HAI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẺ TOÁN DOANH THƯ, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QƯẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỎ PH

Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xăng dầu ASIAKế toán doanh thu bán hãng vã cung cap dịch vụ.......................71.5.3.Kế toán giá vốn hàng bán...........................................101.5.4

.Kế toán chi phi bán hàng và quân lý doanh nghiệp....................111.5 - Sơ đồ hạch toán chi phi bản hàng, quán lý kinh doanh................121.6 Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xăng dầu ASIA

.Nội dung kế toán doanh thu, chi phi hoạt động tài chính..............131.6.1.Chứng từ sử dụng....................................................131.

Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xăng dầu ASIA

6.2.Tài khoản sù dụng : TK 515 “ Doanh thu hoạt dộng tài chính”.........131.6.3. Phương pháp hạch toán..............................................14

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HAI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẺ TOÁN DOANH THƯ, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QƯẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỎ PH

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HAI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẺ TOÁN DOANH THƯ, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QƯẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỎ PH