KHO THƯ VIỆN 🔎

Công ty mía đường Thành Thành Công

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         46 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Công ty mía đường Thành Thành Công

Công ty mía đường Thành Thành Công

TÔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGBÁO CÁO MÔNPHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNHPHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍN

Công ty mía đường Thành Thành CôngNH CỦA CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA(SBT)Giảng viên hướng dân: TS Nguyên Duy Sửu Ths Ngô Thị Kim ThanhThành phô Hô Chí Minh, ngày 05 t

háng 05 năm 2019NHẬN XÉT CÚA GIÁO VIÊN2MỤC LỤCDANH SÁCH NHÓM VÀ PHÂN CÒNG....................................................2LỜI MỚ ĐÀU.............. Công ty mía đường Thành Thành Công

.........................................................6CHƯƠNG 1: TÕNG QUAN VỀ CÔNG TY MỈA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊNHÒA.........................

Công ty mía đường Thành Thành Công

.....................................................71.1.Lịch sử hình thành và phát triẽn..........................................71.1.1.Lịch sử hìn

TÔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGBÁO CÁO MÔNPHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNHPHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍN

Công ty mía đường Thành Thành Côngnghê kinh doanh................................................81.2.2.Các sản phẩm chính...................................................81.3.Những

thành tựu đạt được..................................................91.4.Phân tích SWOT...........................................................101. Công ty mía đường Thành Thành Công

4.1.Điêni mạnh..........................................................101.4.2.Điếm yêu............................................................11

Công ty mía đường Thành Thành Công

1.4.3.Cơ hội..............................................................111.4.4.Thách thức..........................................................

TÔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGBÁO CÁO MÔNPHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNHPHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍN

Công ty mía đường Thành Thành Công...........132.1.Phân tích khái quát và tình hình tài chính...............................132.1.1.Phân tích tài sàn và nguõn võn......................

................152.1.2.Phân tích cơ cấu doanh thu, chi phí.................................162.1.3.Phân tích vốn luân chuyên......................... Công ty mía đường Thành Thành Công

..................202.2.Các tỷ sõ tài chính......................................................212.2.1.Tỷ số thanh khoán............................

Công ty mía đường Thành Thành Công

.......................212.2.2.Tỷ số hiệu quả hoạt động............................................242.2.3.Tỷ số quân lý nợ...........................

TÔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGBÁO CÁO MÔNPHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNHPHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍN

TÔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGBÁO CÁO MÔNPHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNHPHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍN