KHO THƯ VIỆN 🔎

Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022

Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022

ĐẠI HỌC Qưoc GIA TP. HO CHI MINH TRƯỜNG ĐẠI HOC BÁCH KHOANGVYẺN LÊ PHƯƠNG KHÁNHLẠẸ KÉ HOACH KINH DOANH MÔ RỘNG CHINHÁNH ( ÔNG TY TNHH ZAGO STORE H( M

Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022 TẠI THÀNH PHÓ HÀ NỘI VÀ ĐÀ NÀNGIGIAI ĐOAN 2019-2022Chuyên Ngành: Quân Trị Kinh DoanhMà Số Chuyên Ngành: 60.34.01.02KHÓA LUẬN THẠC SỸTP. HỎ CHĨ MINH -

Tháng 03 Năm 2019CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠITRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA -ĐHQG -HCM Cán bộ hướng dan khoa hoc : TS. Nguyễn Vù QuangCán bò chấm nhận xé Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022

t 1 :...............................Cán bộ chàm nhận xét 2 :...............................Khóa luận thạc sì được bao vệ tai Tnrờng Đai hoc Bách Khoa.

Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022

ĐHQGTp. HCMngày tháng năm 2019Thành phần Hội đồng đánh giá luận vãn thạc sì gồm:1Chủ tịch hội đồng:2Thư ký hội đồng:3ũy viên Phàn biện 1:4ủy viên Phà

ĐẠI HỌC Qưoc GIA TP. HO CHI MINH TRƯỜNG ĐẠI HOC BÁCH KHOANGVYẺN LÊ PHƯƠNG KHÁNHLẠẸ KÉ HOACH KINH DOANH MÔ RỘNG CHINHÁNH ( ÔNG TY TNHH ZAGO STORE H( M

Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022CHÌ TK H HỘI ĐÒNGTRƯỞNG KHOA1DẠI HỌC QUỎC GIA TPJHCM CỘNG HÓA XÀ HỘI CHU NGHÌA VIỆT NAM1 RƯỜNG DẠI 11ỌC BÁC11 KI 10AĐộc lặp - l ự do -1 lạnh phúcN111Ệ

M.VỤ LUÂN VĂN THẠC SỲHọ rên học viên: NGĨ7YẾN T.F. PHƯƠNG KHÁNH MSHV: 1570942Ngây, tháng. nàm sinh: 11/09 1990Noi sinh: Khánh llõiiChuyên ngành:Quân I Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022

rị Kinh DoanhMà so : 60.31.01.021 TÊN DÊ TÀI: LẬP KẼ HOẠCH KIM1 DOANH MỜ RỘNG CHI NHẢNH CÔNG TY TNH11 ZAGO STORE 1ICM TẠI ILÀ NỌI VÀ ĐÀ NÀNG GIAI ĐOẠN

Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022

2019-2022II NHIỆM VỊ VÀ NÔI DUNG:Xây dime các kể hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Zago Store HCM giai đoạn 2019-2022 gồm các nội dung:Phàn ticli thự

ĐẠI HỌC Qưoc GIA TP. HO CHI MINH TRƯỜNG ĐẠI HOC BÁCH KHOANGVYẺN LÊ PHƯƠNG KHÁNHLẠẸ KÉ HOACH KINH DOANH MÔ RỘNG CHINHÁNH ( ÔNG TY TNHH ZAGO STORE H( M

Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022hi thục hiện ke hoạch, dira ra các hạn che và dề xuất dê thực hiện kể hoạch hiệu quà.

ĐẠI HỌC Qưoc GIA TP. HO CHI MINH TRƯỜNG ĐẠI HOC BÁCH KHOANGVYẺN LÊ PHƯƠNG KHÁNHLẠẸ KÉ HOACH KINH DOANH MÔ RỘNG CHINHÁNH ( ÔNG TY TNHH ZAGO STORE H( M