KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đánh giá tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 2017

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         93 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đánh giá tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 2017

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đánh giá tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHÀ VĂN VINHNGHIÊN cứư ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIẢI QUYÉT ĐON THƯ KHIẾU NẠI, TÓ CÁO VÀ TRANH CHÁP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊ

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đánh giá tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 2017ỊA BÀN HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2015 - 2017LUẬN VÀN THẠC sĩ QUẢN LÝ ĐÁT ĐAIThái Nguyên, năm 2018ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN

G LÂMHÀ VÀN VINHNGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT ĐON THƯ KHIẾU NẠI, TÓ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HÓA G (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đánh giá tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 2017

IAI ĐOẠN 2015 - 2017Chuyên ngành: Quân lý đất đai Mã số: 8.85.01.03LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ ĐÁT ĐAINgười hướng (lẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thế ĐặngThá

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đánh giá tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 2017

i Nguyên, năm 2018iLÒI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là kết quá nghiên cứu cùa riêng tôi. Tất cá các số liệu trong luận văn là hoàn toàn trung thực và

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHÀ VĂN VINHNGHIÊN cứư ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIẢI QUYÉT ĐON THƯ KHIẾU NẠI, TÓ CÁO VÀ TRANH CHÁP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊ

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đánh giá tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 2017luận vănHà Văn VinhiiLỜI CẢM ƠNĐẻ hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. ngoài sự cố gắng, nồ lực cùa bân thân, tôi xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu T

rường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Lảnh đạo Ban chu nhiệm Khoa quán lý tài nguyên, đả tận tình truyền đạt nhùng kiến thức quý báu và tạo điều kiện th (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đánh giá tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 2017

uận lợi cho tỏi trong suốt thời gian học tập và thực hiên luận văn tốt nghiệp.Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn thầy GS.TS Nguyễn Thế Đặng người hướ

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đánh giá tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 2017

ng dán khoa học tận tình, chu đáo và đả giúp đờ rất nhiều đề tôi có thề hoàn thành luận văn này.Tôi xin trán trọng câm ơn cán bộ thuộc các phòng, đơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHÀ VĂN VINHNGHIÊN cứư ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIẢI QUYÉT ĐON THƯ KHIẾU NẠI, TÓ CÁO VÀ TRANH CHÁP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊ

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đánh giá tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 2017hòng HĐND - ƯBND huyện Ngọc Lặc. tinh Thanh Hóa và nhân dân trong vùng nghiên cửu của luận văn đà giúp đờ tôi trong quá trình thu thập số liêu để thực

hiện luận văn tốt nghiệp này.Tôi xin câm ơn cơ quan, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè đã động viên, giúp đờ đề tôi hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp. (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đánh giá tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 2017

Xin trân trọng cảm ơn!Học viênHà Văn VinhiiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.............................................................iLỜI CẢM ƠN...............

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đánh giá tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 2017

...............................................iiMỤC LỤC................................................................iiiDANH MỤC CÁC CHỪ VIÊT TÁT..

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHÀ VĂN VINHNGHIÊN cứư ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIẢI QUYÉT ĐON THƯ KHIẾU NẠI, TÓ CÁO VÀ TRANH CHÁP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHÀ VĂN VINHNGHIÊN cứư ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIẢI QUYÉT ĐON THƯ KHIẾU NẠI, TÓ CÁO VÀ TRANH CHÁP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊ