KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Người Mông ở huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng nước CHDCND Lào (19862016)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         101 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Người Mông ở huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng nước CHDCND Lào (19862016)

(Luận văn thạc sĩ) Người Mông ở huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng nước CHDCND Lào (19862016)

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMPIIETSAMONE PHOI TSADYNGƯỜT MÔNG Ờ TĨUYẸN PẸC, TTNTT XĨÊNG KĨTOÂNG NƯỚC CITDCND TÀO (1986 - 2016)LUAN VÃN TĨ

(Luận văn thạc sĩ) Người Mông ở huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng nước CHDCND Lào (19862016)ĨTẠC sĩ TỊCH SĩThái Nguyên - 2019SỔ hóa bôi Trung lain Hoc liêu và Còng nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu AUĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC s

ư PHẠMPHETSAMONE PHOU1SADYNGƯỜI MÔNG Ờ ĨĨUYẸN PẸC, TTNII XĨÊNG KĨĨOÂNG NƯỚC CĨĨDCND TÀO (1986 - 2016)Ngành: Lịch sứ Việt Nam Mã số: 8 22 90 13LUẬN VĂN (Luận văn thạc sĩ) Người Mông ở huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng nước CHDCND Lào (19862016)

THẠC sĩ LỊCH sủ’Ngirời hướng dẫn khoa học: PGS.TS HÀ THỊ THU THÚYThái Nguyên - 2019Số hỏa bới Tning tâm Hoc liêu vả Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://

(Luận văn thạc sĩ) Người Mông ở huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng nước CHDCND Lào (19862016)

lrc.tnu.edu.vnLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cửu của riêng tôi. Các số liệu, kết quá nghiên cứu trong luận vãn lá trung thục, c

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMPIIETSAMONE PHOI TSADYNGƯỜT MÔNG Ờ TĨUYẸN PẸC, TTNTT XĨÊNG KĨTOÂNG NƯỚC CITDCND TÀO (1986 - 2016)LUAN VÃN TĨ

(Luận văn thạc sĩ) Người Mông ở huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng nước CHDCND Lào (19862016) Cóng nghè thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CẤM ƠNĐế hoàn thành Luận vãn Thạc sĩ của minh. tòi xin gửi lời câm ơn chân thành tới Ban giám hiệu

. Phòng Đào tạo, Khoa Sau đại học. Khoa Lịch sứ trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đà nhiệt tình giúp dò tôi trong quá trinh học tập và hoàn (Luận văn thạc sĩ) Người Mông ở huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng nước CHDCND Lào (19862016)

thành Luận văn Thạc sĩ.Vói lòng biết ơn chân thành, tỏi xin gưi lời câm ơn sâu sắc tới PGS.TS. Ilà Thị Thu Thúy đà tận tinh chi báo, hướng dần trong

(Luận văn thạc sĩ) Người Mông ở huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng nước CHDCND Lào (19862016)

suốt quá trinh nghicn cứu và hoàn thành Luận vãn Thạc sĩ.Nhân dịp này lôi xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu. cùng các thây cồ trong Trường Cao Đãng

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMPIIETSAMONE PHOI TSADYNGƯỜT MÔNG Ờ TĨUYẸN PẸC, TTNTT XĨÊNG KĨTOÂNG NƯỚC CITDCND TÀO (1986 - 2016)LUAN VÃN TĨ

(Luận văn thạc sĩ) Người Mông ở huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng nước CHDCND Lào (19862016)h vã dầu tư huyện Pẹc tinh Xièng Khoang, Hội dồng Cụm bán Nhot Ngữm.I.al Buôc. Thông Háy. Phan. I.al Huông...đà lạo điều kiện giúp đờ lôi Irong quá tr

ình tìm hiếu tư liệu dè hoàn thành Luận vãn.Cuối cùng, lói xin chân thành cám om gia đinh, bạn bè và đông nghiệp đà dộng viên, khuyển khích tòi trong (Luận văn thạc sĩ) Người Mông ở huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng nước CHDCND Lào (19862016)

suốt quá trinh học tập vã nghiên cứu. Xin chân thành cám ơn.TÁC GIÀPhctsỉimonc PHOUTSADYSố hóa bời Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhtt

(Luận văn thạc sĩ) Người Mông ở huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng nước CHDCND Lào (19862016)

p://lrc.tnu.edu.vnMỤC LỤC

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMPIIETSAMONE PHOI TSADYNGƯỜT MÔNG Ờ TĨUYẸN PẸC, TTNTT XĨÊNG KĨTOÂNG NƯỚC CITDCND TÀO (1986 - 2016)LUAN VÃN TĨ

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMPIIETSAMONE PHOI TSADYNGƯỜT MÔNG Ờ TĨUYẸN PẸC, TTNTT XĨÊNG KĨTOÂNG NƯỚC CITDCND TÀO (1986 - 2016)LUAN VÃN TĨ